О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  543

 

гр. Сливен, 22.07.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с.СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Алексиева в.ч.гр.д. № 331 по описа за 2019 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по постъпила, чрез ДСИ Радостина Кънева, жалба от С.А.Д., ЕГН ********** ***, против насочването на изпълнение чрез изнасянето му на публична продан на недвижим имот, находящ се в с. Пъдарево общ. Котел, с административен адрес ул. Г.А. № *,  собственост на длъжника по изп. д. № 87/2016 г. по описа на СИС при РС Котел.

Жалбоподателят заявява, че недвижимият имот, към който е насочено принудителното изпълнение, чрез изнасянето му на публична продан е нескевестируем, поради това че е единствено жилище, на него и цялото му семейство, състоящо се от съпруга и две малолетни деца.

Навежда оплакване, че не е уведомен аз провеждането на публичната продан. Твърди че жилището е несеквестируемо, на основание чл. 444, т. 7 от ГПК и като не е съобразил това, съдебният изпълнител е извършил незаконосъобразни действия. Навежда доводи, че той и семейството му нямат друго жилище. Моли за отмяна на действия на съдебния изпълнител по насочването на принудително изпълнение, чрез изнасянето на публична продан с Обявление от 31.01.2019 г. на недвижим имот, находящ се в с. Пъдарево общ. Котел, с административен адрес ул. Г.А. № *,  собственост на длъжника по изп. д. № 87/2016 г. по описа на СИС при РС Котел. В допълнение към жалба, длъжникът по изпълнителното дело твърди че е заплатил към настоящия момент сумата от 3 298,42 лв. и прави оплакване за неточно изчисление на дълга като счита, че остатъка от задължението се явява незначителна част от задължението и има явна несъразмерност между стойността на недвижимия имот и задължението. Твърди се, че в имота живеят още две семейства и това влече незаконосъобразност на извършената публична продан.

От взискателите по изпълнителното дело – Х.Х.А., като законен представител на малолетния Хюсеин Сашев Д. и Държавата  не е постъпило становище в определения законов срок.

ДСИ е представила писмено становище, с което развива подробна фактическа обстановка и заявява, че жалбата е просрочена и недопустима, тъй като с разпореждане от 02.05.2019 г. е оставила без движение жалбата, като е дала едноседмичен срок за отстраняване на нередовности, след което нередовноситте били отстранени, но извън срока, а на друго основание същата е недопустима, тъй като се обжалва Обявление за насрочване на публична продан, което не е сред кръга на действията на ЧСИ, които могат да бъдат обжалвани. По закон можело да се обжалва постановлението за възлагане, но същото влязло в сила на 28.05.2019 г. Излагат се доводи и по същество, а именно че съгласно чл. 445 от ГПК несеквестируемостта отпадала за длъжниците по задължения за издръжка и длъжникът бил редовно уведомен за публичната продан още на 09.11.2018 г. Излагат се доводи и относно възражението на длъжника, че остатъка от дълга е незначителна част спрямо изпълненото и се изтъква че по делото, присъединен взискател била държавата с вземане от 3627,92 лв., размерът на издръжката бил увеличен на 150 лв. месечно от 15.11.2018 г., имало и разноски.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя, и мотивите на ЧСИ, СлОС счита, че жалбата е недопустима и като такава следва да се върне на жалбоподателя, а настоящото производство да се прекрати.

Съдът приема, че се обжалват действията на съдебен изпълнител, насочени към принудително изпълнение върху недвижим имот, който длъжникът счита за несеквестируем, като безспорно изнасянето му на публична продан представлява такова действие и съгласно чл. 435, ал. 2, т. 2 ра от ГПК жалбата е допустима на това основание. За да бъде същата и процесуално допустима то съгласно чл. 436, ал. 4 от ГПК за жалбите се прилагат съответно и нормите на чл.чл. 260, 261 и 262 от ГПК. При извършването на проверката за допустимост, а именно дали жалбата отговаря на условията посочени в чл. 261 от ГПК, компетентният орган - ДСИ, а и настоящият съдебен състав, който извърши самостоятелна проверка на тези обстоятелства, установил, че не е платена дължимата държавна такса и не са представени преписи от жалбата и приложенията за всички страни. С разпореждане върху самата жалба на 02.05.2019 г. ДСИ е оставил без движение същата и е указал на длъжника в едноседмичен срок (арг. от 262 ал. 1 от ГПК) да ги отстрани. Съобщението за разпореждането е редовно връчено на длъжника, на основание чл. 46, ал. 2 от ГПК (чрез съпругата) на 13.05.2019 г., видно от обратната разписка. На 21.05.2019 г. нередовностите са отстранени, като е изготвено допълнение към жалба (видно от поставената под документа дата – л. 519), платена е дължимата такса отново на тази дата (видно от копие на платежното нареждане - л. 540) и документите са изпратени чрез български пощи на същата дата видно от пощенското клеймо на плика на стр. 544 от копието на изпълнителното дело. Срокът за отстраняване на нередовностите е бил изтекъл на 20.05.2019 г. като жалбата следва да се върне като просрочена на основание чл. 262, ал. 2 т.2 от ГПК. Не е подадена молба за продължаване или възстановяване на срок.

Разпоредбата е въведена за дисциплиниране на страните и определените срокове са преклузивни. Срокът е едноседмичен и се брои по реда на чл. 60, ал. 4 от ГПК, като изтича на съответния ден от седмицата  - понеделник.

Ето защо и на основание чл. 436 ал. 4, вр. с чл. 262, ал. 2, т. 2  от ГПК,

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА жалба с вх.№ Сд 03-03-225/02.05.2019 г. по описа на Котелски Районен съд, на подателя - С.А.Д., ЕГН ********** ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИТЕ В СРОК.

ПРЕКРАТЯВА производството по вгр.д. 331/2019 г. по описа на СлОС.

 

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                          

                                                                              2.