ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 530

 

гр.Сливен 10.07.2019 г.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

 

 

Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на десети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: мария блецова

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА Мл.с: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА възз.гр. дело № 352 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Пред PC Нова Загора е била депозирана молба по реда на чл.14 ал. 3 от ЗСПЗЗ. По нея е било образувано гр.д. 1650/2018 г. по описа на съда. По молбата е било постановено решение № 144/08.05.2019 г., във връзка, с което е депозирана касационна жалба вх. № 2706/27.05.2019 г. от Е.М. М. от гр. Стара Загора. При постановяване на първоинстанционното решение, съдът е допуснал опущение като е посочил, че съдебният му акт подлежи на обжалване пред СлОС. Той не е съобразил разпоредбата на чл.14 ал. 3 изр.5 от ЗСПЗЗ, където е посочено, че срещу решението на районния съд може да се подаде касационна жалба пред административния съд по реда на АПК.

Предвид изложеното, съдът намира, че производството по делото му е неподсъдно, поради което следва да го прекрати пред себе си и да изпрати делото по компетентност на Административен съд - Сливен.

 

С оглед гореизложеното , съдът

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по възз. гр. д. № 352/2019г. по описа на Сливенския окръжен съд по депозираната касационна жалба вх.№ 2706/27.05.2019 г. от Е.М. М. от гр. Стара Загора против № 144/08.05.2019 г. по гр.д. 1650/2018 г. по описа на PC Нова Загора поради неподсъдност на спора.

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Сливен.

 

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския апелативен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: