О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 29.07.2019 г.

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          М. БЛЕЦОВА

                                                              мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 369 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против определение за прекратяване на производство на основание чл. 232 от ГПК и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателите твърдят, че определението е частично незаконосъобразно, тъй като са оттеглили само единия от предявените искове, а съдът се е десезирал изцяло, прекратявайки производството и по отношение на неоттегления иск. Молят въззивния съд да отмени атакуваното определение касателно иска по чл. 45 от ЗЗД и върне делото на СлРС за продължаване на процесуалните действия по него.

Ответната  по частната жалба страна не е подала писмен отговор.

Въззивният съд намира, че частната жалба е подадена в срок от процесуално легитимирани субекти, имащи интерес от обжалването, поради което е допустима.

Разгледана по същество, същата е и основателна, с оглед което следва да бъде уважена.

Първоинстанционният съд е бил сезиран при условията на активно субективно и обективно кумулативно съединяване с искове за отстраняване на повреда във ВиК инсталация на ответника и заплащане на обезщетение за причинени вреди. Преди първото по делото с.з. ищците са оттеглили претенцията за задължаване на ответницата за извършване на определено действие – отстраняване на повреда във ВиК инсталациата си. С атакуваното определение, държано в з.с.з. на 02.05.19г. СлРС е прекратил изцяло производството по делото на основание чр. 232 от ГПК.

Като не е съобразил, че е оттеглена само първата претенция, предявена в условията на активно субективно съединяване, първостепенният съд е постановил незаконосъобразно определение за прекратяване на производството по делото и по отношение на втората претенция, с предмет заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди, също заявена в условията на активно субективно съединяване от страна на двамата ищци.

Поради това в тази част определението следва да бъде отменено, а делото – върнато на СлРС за продължаване на процесуалните действия относно тези искове.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1449 от 02.05.2019 г. по гр. д. № 1215/19г. на СлРС, в частта, с която е прекратено поради оттегляне на иска на основание чл. 232 от ГПК производството по отношение на предявените от И.М.А. и Д.И.А. против М.С.М. искове за заплащане на обезщетение по чл. 45 от ЗЗД за претърпени имуществени вреди от непозволено увреждане, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА гр. д. № 1215/19г. по описа на СлРС на районен съд – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия по отношение на тези искове.

 

Определението  не подлежи на  касационно обжалване.

 

                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: