О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 12.08.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети август през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ                                    

             ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                 Мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

   като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 388 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

          Производството е по частна жалба подадена от  Д.Х.М., чрез процесуален представител, против определение № 218/12.05.2019 г. по гр.д. № 351/2018 г. на РС – Котел, с което е прекратено производството по делото. В частната жалба са развити съображения за неправилност и незаконосъобразност на съдебния акт. Постъпил е отговор на частната жалба, в който се твърди, че тя е неоснователна.

Настоящият състав, след като се запозна с частната жалба  и делото, намира, че компетентен да се произнесе по частната жалба е Административен съд – Сливен, независимо от обстоятелството, че в определението за прекратяване на делото като компетентен е посочен Окръжен съд – Сливен. Това е така, тъй като производството по делото е с правно основани чл. 37и ал.8 от ЗСПЗЗ. В случая районният съд се прозинася по направените искания, но решението му подлежи на инстанционен контрол пред административен съд. Поради това и обстоятелството, че производството по делото е прекратено сочи, че обжалването на това определение следва да бъде пред административен съд  в случая Административен съд – Сливен.

С оглед на изложеното

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

          ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.дело № 388/2019 г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

          ИЗПРАЩА  делото по компетентност на Административен съд – Сливен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                               

ЧЛЕНОВЕ: