О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 19.08.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети август през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:       НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА    

                                                            ЧЛЕНОВЕ:       СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№394 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от Е.Г.С., в качеството й на наследник по закон на длъжника Г.С.Д., починал на 17.09.2006г. против Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №2020/28.04.2011г. и разпореждане за издаване на изпълнителен лист от 02.08.2011г., постановени по ч.гр.д.№2590/2011г. на СлРС.

            Жалбоподателката посочва, че е узнала за заповедта за изпълнение и разпореждането за издаване на изпълнителен лист  на 28.06.2019г., когато чрез работодателя си получила покана за  доброволно изпълнение от ЧСИ Н.М. по изп.д.№20158410401162, който я е конституирал като длъжник в изпълнителното производство. Счита, че издадените и обжалвани от нея актове са незаконосъобразни, поради липса на пасивна процесуална легитимация. Посочва, че нейният наследодател – длъжник по заповедта за изпълнение и изп. лист Георги Стойнов е починал на 17.09.2006г., т.е почти пет години преди подаване на заявлението по чл.410 от ГПК, издаването на заповедта и разпореждането за изп. лист. Следователно е налице изначална липса а процесуална правоспособност, която обуславя невъзможността да възникне процесуално правоотношение по отношение на починалия длъжник и неговите наследници. Поради това намира за недопустимо издаването на заповедта за изпълнение и изпълнителен лист срещу починалия длъжник и моли за тяхното обезсилване. Евентуално, ако съда счете, че не са налице условя за обезсилване, то да отмени издадената заповед за изпълнение, разпореждането за издаване на изп. лист и да обезсили изпълнителния лист, като незаконосъобразни и неправилни. Прави и възражение за изтекла погасителна давност на вземането на кредитора.

            В законоустановения срок по делото е постъпил отговор на жалбата от другата страна – „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД чрез пълномощник юриск. Палазов, който оспорва частната жалба като неоснователна. На първо място посочва, че на основание чл.413, ал.1 от ГПК жалбата против заповедта за изпълнение е недопустима. Освен това въпросът относно погасяването на вземането по давност намира за неотносим в настоящото производство. Моли съда да остави жалбата без разглеждане, евентуално да я отхвърли като неоснователна.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

         Сливенски районен съд е бил сезиран с подадено на 27.04.2011г.  заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, подадено от „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД против длъжника Г.С.Д.. С разпореждане от 28.04.2011г. по ч.гр.д.№2590/2011г. Сливенски районен съд е разпоредил издаване на заповед за изпълнение и такава е издадена под №2020/28.04.2011г. за следните суми: главница в размер на 513,38лв., ведно със законната лихва, считано от подаване на заявлението – 27.04.2011г., мораторна лихва за периода 28.11.2005г. – 27.04.2011г. в размер на 285,40лв. и разноски в размер на 125лв.

            С Разпореждане от 13.05.2011г. постановено по ч.гр.д.№2590/2011г. на Сливенски районен съд е разпоредено служебно изискване на акт за смърт на лицето Г.С.Д. и такъв е получен от Община Пловдив на 16.06.2011г.

            Видно от приложения към частната жалба препис-извлечение от акт за смърт №03-614 от 18.09.2006г., изд. от Община Пловдив, лицето Г.С.Д. е починал на 17.09.2006г. в УМБАЛ „Св. Георги“ – Кардиология, гр. Пловдив.

            С разпореждане от 21.06.2011г. по ч.гр.д.№2590/2011г. Сливенски районен съд е обезсилил издадената в полза на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД заповед №2020/28.04.2011г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК срещу Г.С.Д. с ЕГН ********** от гр.Сливен. Разпоредено е връчване на разпореждането на заявителя, като е указана възможността за обжалването му.

            С разпореждане от 02.08.2011г. районният съдия е разпоредил издаване на изпълнителен лист на заявителя и такъв е издаден на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД на 02.08.2011г. за сумите: главница в размер на 513,38лв., ведно със законната лихва, считано от подаване на заявлението – 27.04.2011г., мораторна лихва за периода 28.11.2005г. – 27.04.2011г. в размер на 285,40лв. и разноски в размер на 125лв.

            Ч.гр.д.№2590/2011г. по описа на СлРС е унищожено с акт от 26.06.2017г.

            Жалбоподателката Е.Г.С. е наследник по закон – дъщеря на Г.С.Д..

            На 28.06.2019г. на Е.Г.С. е връчено съобщение за образувано изпълнително дело от ЧСИ Н.М., рег.№841, район на действие СГС, с което я уведомява, че с издаден на 02.08.2011г. по гр.д.№2590/2011г. на СлРС Г.С.Д. е осъден да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД посочените суми, а с постановление от 20.06.2016г. я е конституирал като длъжник – наследник на Г.С.Д. за припадащата й се ½ част от дълга. Към съобщението е приложен препис от изпълнителния лист.

            Частната жалба е подадена на 11.07.2019г.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Съдът намира жалбата е подадена в законоустановения срок от лице, имащо правен интерес от обжалването, но е частично недопустима – в частта, с която се обжалва издаването на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК и се иска нейното обезсилване, поради липса на правен интерес.  

            Видно от справката по ч.гр.д.№2590/2011г., заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №2020/28.04.2011г. срещу Г.С.Д. е обезсилена от Сливенски районен съд с нарочно разпореждане от 21.06.2011г., именно след констатиране, че лицето, срещу което е издадена е починало преди подаване на заявлението. Против това разпореждане не е подавана частна жалба, следователно същото е влязло в сила. С оглед на това, настоящата частна жалба против заповедта и искането за нейното обезсилване поради липса на пасивно легитимирана страна, е недопустима, поради липса на правен интерес и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по нея в тази част – да се прекрати.

В останалата част – относно разпореждането за издаване на изпълнителен лист от 02.08.2011г. е допустима, с оглед разпоредбата на чл.407, ал.1 от ГПК и е подадена в законоустановения срок.

            Разгледана по същество, в тази си допустима част, жалбата е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл.416 от ГПК, вр. с чл.404, т.1 от ГПК изпълнителен лист се издава въз основа на подлежаща на изпълнение заповед за изпълнение, т.е. въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, в случая.

Видно от материалите по делото, в случая не е налице изискуемата влязла в сила заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК. Издадената заповед №2020/28.04.2011г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК срещу Г.С.Д. е обезсилена надлежно от издалият я районен съд с влязло в сила разпореждане от 21.06.2011г.. Следователно последващото разпореждане от 02.08.2011г. за издаване на изпълнителен лист въз основа на вече обезсилената заповед за изпълнение за сумите по нея е изцяло незаконосъобразно, постановено при липса на подлежащ на принудително изпълнение съдебен акт.

С оглед незаконосъобразността на разпореждането, същото следва да се отмени, а издадения въз основа на него изпълнителен лист следва да се обезсили.

 

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от Е.Г.С. с ЕГН ********** против Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №2020/28.04.2011г. срещу Г.С.Д., починал на 17.09.2006г. с искане за обезсилването й поради липса на надлежна пасивно процесуално легитимирана страна, като недопустима, поради липса на правен интерес.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№394/2019г. по описа на Сливенски окръжен съд, в тази му част, поради недопустимост на жалбата.

 

Определението в тази част може да бъде обжалвано с частна жалба пред АС – Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ОТМЕНЯ Разпореждане от 02.08.2011г., постановено по ч.гр.д.№2590/2011г. по описа на Сливенски районен съд, с което е разпоредено издаване на изпълнителен лист въз основа на заповед №2020/28.04.2011г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

            ОБЕЗСИЛВА изпълнителен лист от 02.08.2011г., издаден по ч.гр.д.№2590/2011г. по описа на Сливенски районен съд за осъждането на Г.С.Д. с ЕГН ********** да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, Булстат 130697606 следните суми: главница в размер на 513,38лв., ведно със законната лихва, считано от 27.04.2011г., мораторна лихва за периода 28.11.2005г. – 27.04.2011г. в размер на 285,40лв. и разноски в размер на 125лв.

 

Определението в тази част е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.