О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 22.08.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори август през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №404 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжника С.А.И. срещу действията на ЧСИ Г.Г. с район на действие СлОС по изп.д.№20169150401747, изразяващи се в образуване и водене на изп. дело с перемиран изпълнителен лист, в т.ч. наложен запор върху банкова сметка, *** действия на принудително изпълнение.

В жалбата си и в допълнителната такава, жалбоподателят твърди, че изпълнителното дело е неправилно образувано и недопустимо водено, тъй като предходното такова - №20128360400171 е приключило поради перемирането му на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК. Поради това със същия изпълнителен лист не може  да се образува новото /настоящото/ изпълнително дело. Поради това били недопустими всички извършени изпълнителни действия. Счита, че жалбата е допустима, тъй като се обжалва изобщо допустимостта на изп. действия на ЧСИ и с оглед правомощията на въззивния съд по чл.269 от ГПК. Счита, че съдът служебно следва да се произнесе по валидността /счита, че същата е опорочена на посочените основания/ и по допустимостта на действията на съдебния изпълнител. Ограниченията на чл.435 от ГПК не съставляват пречка според жалбоподателката за произнасяне относно валидността и допустимостта на обжалваните действия, с оглед принципа на законност. С допълнителна жалба са конкретизиране обжалваните изпълнителни действия, както следва: наложен запор върху банкова сметка; ***; действия на принудително изпълнение, каквито и да е имал предвид съдебния изпълнител с уведомление №18471/08.11.2016г. по изп.д. №20169150401747 по описа на ЧСИ Г.Г.. С оглед изложеното, жалбоподателката моли съда да отмени, обезсили или да прогласи нищожността на обжалваните изпълнитени действия.  

По делото е постъпило становище от другата страна по изпълнителното производство – взискателя „Кредит инкасо инвестмънтс БГ” ЕАД, гр.София чрез юриск. Т., която намира жалбата за недопустима, евентуално за неоснователна. Посочва, че жалбата е насочена срещу действия, които не попадат в изрично посочените в чл.435, ал.2 от ГПК действия, подлежащи на обжалване от страна на длъжника. Законът е предоставил възможност на длъжника да обжалва не образуването на изп. дело, а отказа на съдебния изпълнител да го прекрати, но такава молба последният не е подавал и липсва подлежащ на обжалване акт. Излага и съображения по същество, като посочва, че прекратяването на предходното изп. дело от ЧСИ Гангалова поради настъпила перемпция не е пречка за образуване на последващо изпълнително дело. Моли съда да остави жалбата без разглеждане, евентуално да я отхвърли като неоснователна. Претендира присъждане на разноски – юрисконсултско възнаграждение.

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е изложил подробни писмени мотиви по обжалваните действия. Счита, че жалбата е недопустима, тъй като е насочена срещу действия, непосочени в чл.435, ал.2 от ГПК като подлежащи на обжалване. Образуването на изпълнително дело не попада в тези хипотези. По отношение на банковите запори посочва, че жалбата е недопустима поради просрочие. Недопустимо било и обжалването на насрочения опис на движими вещи, тъй като длъжникът не твърди несеквестируемост и не сочи такова имущество. В случай, че съдът приеме жалбата за допустима, посочва, че същата е неоснователна. Посочва, че изпълнителното производство е образувано законосъобразно въз основа на оригинален изп. лист и молба, спрямо лице, попадащо в местната компетентност на ЧСИ. Законодателят не е предвидил ограничение във възможността за образуване на изпълнителни производства след прекратяване на предходни такива, поради настъпила перемпция или по изрична негова молба. По отношение на запора върху пенсията и банковата сметка посочва, че те са изрично наложени до секвестируемите размери и по делото средства по тях не са постъпвали. При насрочения опис на движими вещи  съобщението не е индивидуализирана конкретна вещ или друго имущество, поради което не можело да се коментира несеквестируемост.

След като се запозна с жалбата и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител изпълнително дело №1747/2016 на ЧСИ Г.Г. с район на действие СлОС, съдът констатира следното:

Производството по изпълнително дело №20169150401747 по описа на ЧСИ Г.Г. с район на действие СлОС е образувано по молба на „Кредит инкасо инвестмънтс БГ” ЕАД, гр.София, в качеството му на цесионер по договор за прехвърляне на вземания от 15.05.2015г., сключен с цедента „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД  въз основа на изпълнителен лист от 21.10.2011г., издаден по ч.гр.д.№5890/2011г. на Сливенски районен съд, с който е осъдена С.А.И. да заплати на цедента „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД следните суми: просрочена главница в размер на 184,07лв. по Договор за кредит за покупка на стоки от 09.03.2007г.; договорна лихва за периода от 04.07.2007г. до 29.08.2007г., законна лихва за забава в размер на 95,01лв. за периода от 25.07.2007г. до 14.09.2011г., законната лихва от завеждане на молбата на 29.09.2011г. и разноски в размер на 125лв.

По искане на взискателя, съдебния изпълнител е извършил проучване на имущественото състояние на длъжника.

На 09.11.2016г. е връчено уведомление за образуваното изп. производство и дължимите суми на длъжника С.И..

На 08.11.2016г. е наложен запор на пенсията на длъжника с изпращане на запорно съобщение до НОИ с изрично посочване за спазване правилата на чл.446 от ГПК. От НОИ е постъпил отговор, че пенсията е под МРЗ и не може да се наложи удръжка.

По искане на взискателя съдебният изпълнител с разпореждане от 27.10.2016г. е насрочил опис на движими вещи в дома на длъжника за 14.12.2016г., впоследствие отменен по молба на взискателя и искане да длъжника с обещание за доброволно изпълнение.

Длъжникът е внесъл по делото сумата от 150лв. на три вноски през м.12.2016г. и .01.2017г.

С резолюция от 14.03.2017г. ЧСИ е насрочил нов опис на движими вещи в дома на длъжника, който не е извършен.

С разпореждане от 14.06.2017г. ЧСИ Грозева е наложила запор на банковите сметки на длъжника в „ПИБ“ АД и в „Юробанк“ АД, като с разпореждане от 29.06.2017г. ЧСИ е разпоредил изрично вдигане частично на запора върху несеквестируемите средства по банковата сметка на длъжника в „Юробанк“ АД /пенсия, соц. плащания и др. под./.

С молба от 03.01.2019г. взискателят е поискал извършване на опис на движими вещи в дома на длъжника, като с резолюция от същата дата ЧСИ е насрочил опис за 12.03.2019г. от 09,00ч. Съобщението за насрочения опис е връчено на длъжника на 13.01.2019г. Описът на движими вещи не е извършен.

Жалбата против образуването и действията по изп. дело е подадена от длъжника директно в СлОС с пощенско клеймо от 21.01.2019г., като е изпратена за администриране на ЧСИ Грозева с определение от 24.01.2019г. на СлОС по гр.д.№41/2019г. Процедурата по администриране е приключила м.08.2019г. и на 12.08.2019г. е постъпила в СлОС цялата преписка по жалбата.

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от длъжника С.А.И. жалба против действията на ЧСИ Грозева, изразяващи се в образуване и водене на изпълнително дело с перемиран изпълнителен лист, в т.ч. извършване на действия по налагане на запор върху банкова сметка ***, е недопустима, тъй като обжалваните действия на съдебния изпълнител са извън изчерпателно изброените в чл. 435, ал. 2 и ал.3 ГПК действия, които подлежат на съдебен контрол по жалба на длъжника по изпълнителното производство.

При образуването на изп. производство не е налице извършване на конкретно изпълнително действие, което длъжникът може да обжалва, а е налице само привеждане в състояние на висящност на изпълнителното производство, т.е. открита е възможност за бъдещо осъществяване на принудителното изпълнение, без самото то да представлява такова. Извършеното действие е процесуално, а не изпълнително и не подлежи на самостоятелно обжалване. Може да бъде атакуван отказът да се образува производството, респективно – отказът то да бъде прекратено или спряно, но не и учредяването му въз основа на искане от легитимирана за това страна.

Независимо от това, с оглед възраженията за нищожност, съдът следва да отбележи следното: Образуването на изпълнителното дело №1747/2016г. по описа на ЧСИ Грозева е напълно валиден акт, извършен от съдебния изпълнител на база редовна молба и приложен оригинал на изпълнителен лист, като е в материалната и териториална компетентност на същия. Т.нар. „перемпция“ по чл.433, ал.1, т.8 от ГПК води до прекратяване на конкретното изпълнително производство. Безспорно, тя настъпва по силата на закона с настъпването на съответния правнорелевантен факт, но не засяга сама по себе си издадения изпълнителен лист – не го прави невалиден, не го обезсилва и др. под., още по-малко влияе върху материализираното в него вземане, подлежащо на принудително изпълнение. С настъпването на перемпцията, в случая по предходното изп. дело на ЧСИ Гангалова се прекратява изп. производство по него и не следва по него дело да се предприемат изпълнителни действия, които биха били незаконосъобразни. Тъй като обаче самия изп. лист и отразеното в него вземане не се засягат от перемпцията, то няма никаква пречка въз основа на същия изпълнителен лист да се образува ново изпълнително дело, по което да се предприемат законосъобразно изпълнителни действия, естествено ако не са налице предпоставки, осуетяващи това /напр. по чл.433, ал.1,т. т.3,4, 7 от ГПК/. Законодателят не е предвидил обаче перемпцията като такава пречка за образуване и водене на ново изпълнително производство след прекратяване на предходно такова на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК. Поради това, съдът намира, че действията на ЧСИ по образуване на изпълнителното дело са валидни.

С оглед служебната проверка, следва да се посочи, че по настоящото изп. дело, предмет на жалбата, перемпция не е настъпила.

Жалбата е недопустима и в останалата си част – първоначално срещу воденето по принцип и като цяло на изпълнителното производство, а в последствие с уточнението с допълнителната жалба спрямо запора на банкови сметки и насрочен опис на движими вещи /непроведен/.

Недопустимо е обжалване и осъществяване на съдебен контрол върху действията на съдебния изпълнител по принцип, общо, без посочване на конкретно изп. действие или акт, които от своя страна обаче следва да са измежду тези, подлежащи на съдебен контрол, съгласно разпоредбите на чл.435, ал.2 и ал.3 от ГПК по жалба на длъжника.

Действително, запорът на банкови сметки и описа на движими вещи може да се атакува при наведено от длъжника възражение за несеквестируемост на съответните вещи /чл.435, ал.2, т.2 от ГПК/. В случая обаче такива твърдения в жалбата няма изложени. Единственото съображение на жалбоподателя за незаконосъобразност на тези действия /както и действията по принцип по делото/ са свързани с възражението за незаконосъобразно и невалидно образуване на делото след като предходното такова е било прекратено, поради перемпция. Възражение за несеквестируемост няма направено /ЧСИ изрично е наложил запор само върху секвестируемата част на средствата, постъпващи по банковата сметка на длъжника/.

От друга страна е изтекъл срокът за евентуално обжалване на запора на банковите сметки, тъй като същият е наложен с разпореждане от 14.06.2017г., а жалбата е подадена на 21.01.2019г., т.е. по отношение на запора тя е и просрочена.

По отношение на насрочването на опис на движими вещи, важи също изложеното по-горе, че това действие не е обжалвано с възражение за несеквестируемост, поради което жалбата и в тази част е недопустима. Освен това следва само да се отбележи, че с насрочването той не е насочен към конкретна вещ, като при провеждането му ЧСИ следва да се съобрази с императивната разпоредба на чл.444 от ГПК и едва ако при извършването му е описано несеквестируемо имущество, измежду посочените в нормата, то тогава би била допустима жалба на основание чл.435, ал.2, т.2 от ГПК. Към момента обаче опис на движими вещи не е проведен, поради което жалбата се явява недопустима и като предсрочно подадена – преди извършването на действията.

            С оглед изложеното, жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати.  С оглед изхода на процеса, искането на ответната по жалбата страна, представлявана от юрисконсулт, за разноски е основателно и такива следва да му се присъдят за юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лв., определено по реда на ЗПП, вр. с чл.78, ал.8 от ГПК.

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от длъжника С.А.И. с ЕГН ********** *** чрез пълномощника адв. М.Д. *** срещу действията на ЧСИ Г.Г., рег.№915, с район на действие СлОС по изп. дело №20169150401747, изразяващи се в образуване и водене на изпълнително дело с перемиран изпълнителен лист, в т.ч. наложен запор върху банкова сметка, *** действия на принудително изпълнение, като НЕДОПУСТИМА.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№404/2019г. по описа на  Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

            ОСЪЖДА С.А.И. с ЕГН ********** *** да заплати на „Кредит инкасо инвестмънтс БГ” ЕАД, ЕИК 202423225, със седалище и адрес на управление в ******************** сумата от 50лв., представляваща разноски пред настоящата инстанция.

 

 

            Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.