ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

14.08.2019 г.

СЛИВЕНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ………………в закрито   заседание на четиринадесети август…………….

през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………………………………………..…….и с участието на …прокурора………………………………..като изслуша докладваното от ……………….Снежана Бакалова……….……. .гр. дело № 406…. по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

           

Производството е образувано по исковата молба на Т.И. Б. срещу „Родопски бор – 2017“ ООД с правно основание чл. 200 от КТ и цена 50 000лв.

От изложеното в исковата молба е видно, че ищецът претендира присъждане на обезщетение за претърпяна трудова злополука, като твърди че същата е получена по време и по повод полагане на труд по нерегистрирано трудово правоотношение.

Предявеният иск е трудов спор по смисъла на чл. 357 ал.1 от КТ ( каквато е и трайната практика на съдилищата Определение от  22.07.2003 на ПАС по ч гр. д№ 594/2003г. и Определение № 78 от 9.05.2007 на ВТАС по въззивно ч. гр.д.№ 185/07г.). С оглед разпоредбата на чл. 104 т. 4 пр. последно от ГПК, трудовите спорове са подсъдни на Районен съд, независимо от цената на предявения иск.

            С оглед изложеното СлОС намира, че предявеният иск е  подсъден на СлРС и следва да повдигне спор за родовата му подсъдност.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 122 от ГПК, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И   :

           

ПОВДИГА СПОР ЗА РОДОВАТА ПОДСЪДНОСТ на предявения от Т.И. Бончев срещу „Родопски бор – 2017“ ООД иск с правно основание чл. 200 от КТ и цена 50 000лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 406/19 пред СлОС, като непосъдно.

ИЗПРАЩА делото на Апелативен съд – Бургас за разрешаване на спора.

Определението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: