О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 20.09.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесети септември, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 420 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от Нотариус Вълчева от гр.Сливен, против определение № 10 от 08.08.2019 г. по преписка вх.№ 4820/08.08.2019 г. на съдия по вписванията към РС – Сливен, с което е отказано вписването на анекс за прекратяване на договор за наем.

         В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Посочва се, че е било поискано вписване на анекс за прекратяване договора за наем, който е в писмена форма , с нотариално заверени подписи. Било отразено, кой договор се прекратява и била представена скица на имота. Жалбоподателят излага съображения в посока на това, че останалите съображения на съдията по вписвания са извън неговия обсег на проверка и че в случая се касае за действия по управление с имот, който е в СИО ( поради което може да се управлява от всеки от съпрузите), но това е обстоятелство, което нотариусът е проверил преди да завери подписите по анекса и е извън обхвата на проверка от съдията по вписване. Моли се обжалваното определение да се отмени и съдът да се разпореди да бъде извършено отбелязване на анекса за прекратяване на договора за наем.

От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

На 08.08.2019 г. пред Съдията по вписване при РС - Сливен било депозирано заявление от Нотариус Вълчева, с което било поискано да се отбележи нотариално заверен анекс към договор за наем. Към заявлението били приложени – документ за внесена ДТ, нотариално заверен  и вписан договор за наем на недвижими имоти от 18.04.2018 г. (подписан за наемодател от С.Н.Г.и Н.А.Н.– чрез пълномощник и за наемател от В.Н.Н.), както и Анекс за прекратяване на договора за наем от 07.08.2019 г. Анексът бил подписан за наемодател от С.Н.Г.и за наемател – чрез пълномощно от С.Н.Г.. Към заявлението били приложени и скици на имотите от кадастралната карта. На 08.08.2019 г. бил постановен отказ от вписване обективиран в обжалваното определение № 10. В мотивите си съдията по вписвания посочил, че, тъй като единият от наемодателите – С.Н.не е изразила съгласие за прекратяване на договора за наем, не може да се впише исканият анекс. Липсвала необходимата форма .

По делото няма данни кога обжалваното определение било съобщено на жалбоподателя, но частната жалба е депозирана на 19.08.2019 г. Съдът приема, че същата е депозирана в законния срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съгласно чл. 4 б. „Е“ от Правилника за вписванията подлежат на вписване договорите за наем на недвижими имоти , вкл. на земеделски земи, които са за срок по – дълъг от 1 г. Съответно подлежат на вписване и актовете, с които такива договори се прекратяват. Действията по вписванията са формални . За да се извърши вписването е необходимо документът, който се иска да се впише да съдържа определени реквизити и съпровождащи документи. Изискванията са посочени в чл. 6 от Правилника за вписвания ( подлежащите на вписване актове трябва да съдържат: собственото, бащиното и фамилното име (име, съобразно отечественото право), местожителството (постоянния адрес) и единния граждански номер на страните, в случаите на чл. 3 ЗРБУЛСТАТ, ЛНЧ или код по БУЛСТАТ, а когато няма такъв – мястото и датата на раждане; когато една от страните e търговец или юридическо лице, посочват се фирмата (наименованието) и организационната форма; посочват се и съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията по вписванията – ЕИК; за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България, се посочват фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ; б) датата и мястото на издаването на акта; в) описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите; когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта). Съдията по вписване извършва проверка на тези обстоятелства и нищо повече. В случая всички изисквания са били изпълнени и неоснователно исканото отбелязване не е извършено. Аргументите на съдията по вписванията касаят обстоятелства, които са извън процедурата по вписвания и за които той не следи. Следва само да се отбележи, че в случая наемодателят, който се сочи , че не е дал съгласие за прекратяване на договора за наем е всъщност лицето подписало анекса по пълномощие от името на другия наемодател и от името на наемателя.

Обжалваното определение следва да бъде отменено и делото да се върне на съдията по вписване за извършване на исканото отбелязване.

 

С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

 

 

ОТМЕНЯ определение № 10 от 08.08.2019 г. по преписка вх.№ 4820/08.08.2019 г. на съдия по вписванията към РС – Сливен, с което е отказано вписването на анекс за прекратяване на договор за наем.

 

ВРЪЩА делото с указание да се продължат съдопроизводствените действия по него като се извърши исканото отбелязване.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: