ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

03.09.2019 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на…трети септември

през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова……….………..…гр..дело № 421 по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

            След запознаване с постъпилата искова молба, съдът констатира следното:

            Постъпила е искова молба от Ю.С., адресирана до Окръжен съд Сливен. От молбата е видно, че цената на предявения иск е сумата 25 000лв.

Съдът е длъжен да следи служебно за спазване на родовата подсъдност и намира че следва да прекрати делото пред този съд и изпрати същото на СлРС, който е компетентен да го разгледа по правилата на родовата подсъдност. На Окръжния съд са подсъдни искове с цена над 25 000лв., т.е предявеният иск е родово подсъден на Районен съд.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 118 ал.1 във вр. чл. 104 т.4 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 421/2019 г. по описа на Окръжен съд -Сливен пред Сливенския окръжен съд.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Сливен, по подсъдност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: