О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 02.09.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на втори септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

             ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ                                   мл. с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

 

   като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 431 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Подадена е частна жалба от „А1 България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление ***********, ЕИК **********, чрез процесуален представител, срещу определение №  2403/09.07.2018 г. по гр. д. № 1045/2019 г. на  Районен съд – Сливен, с което е върната искова молба на дружеството против Г.С.И. ***, в частта относно предявените осъдителни искове описани в молба на ищеца от 04.06.2019 г.  и е прекратено производството в тази част.

В частната жалба се твърди, че определението е незаконосъобразно и неправилно. Твърди се, че с разпореждане № 9358/05.06.2019 г. е указано в едноседмичен срок да бъдат отстранени нередовности в исковата молба, като бъде внесена държавна такса в размер на 350.00 лв. това разпореждане е било връчено на 24.06.2019 г. Твърди се, че в предвидения едноседмичен срок е била изпратена молба с приложено платежно нареждане за изпълнените указания на съда. Изпращането е станало по пощата с обратна разписка.  Видно от пощенските клейма срокът е бил спазен. Молбата и платежното са постъпили в деловодството на Районен съд – Сливен на 28.06.2019 г. , поради което указанията са били изпълнени и постановеното впоследствие определение е незаконосъобразно,  поради което се иска отмяната му.

От фактическа страна не се спори, че с разпореждане от 05.06.2019 г. районният съд е оставил без движение исковата молба като нередовна и е указал на ищеца в едноседмичен срок от съобщаването да отстрани нередовностите, като внесе по сметка на СлРС държавна такса в размер на 350.00 лв. и в същия срок представи доказателства за това, а именно вносен документ. Това разпореждане е връчено на ищеца на 24.06.2019 г.

С молба към която е приложено преводно нареждане за сумата от 350.00 лв. по сметка на Сливенски районен съд, чрез куриерска фирма, документите са били изпратени до Районен съд – Сливен и са получени, видно от  известието за доставка – на 28.06.2019 г.  В известието изрично е отбелязано, че изпратените документи касаят молба с довнесени държавни такси по гр. д. № 230/2019 г. и гр.д. № 1045/2019 г.  Тези документи обаче не са приложени по делото и с определение № 2403/09.07.2019 г. съдът е прекратил производството в частите, като се е мотивирал, че в случая по делото е била внесена държавната такса единствено за предявения установителен иск, но не и таксата за осъдителните искове. Този извод на съда, обаче, е неправилен, тъй като, както беше посочено по-горе, страната в срока е отстранила нередовностите и за това е уведомила съда. Съгласно разпоредбата на чл. 62 ал.2 от ГПК срокът не се смята за пропуснат когато изпращането на молбата е станало по пощата, какъвто е и настоящия случай. Така следва да се приеме, че в дадения от съда едноседмичен срок страната е отстранила нередовностите и като е прекратил производството съдът е постановил не правилен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

ОТМЕНЯ определение №  2403/09.07.2018 г. по гр. д. № 1045/2019 г. на  Районен съд – Сливен, с което е върната искова молба на дружеството против Г.С.И. ***, в частта относно предявените осъдителни искове описани в молба на ищеца от 04.06.2019 г.  и е прекратено производството в тази част.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                             

ЧЛЕНОВЕ: