О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр.Сливен, 09.10.2019г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско  отделение, в закрито заседание на девети октомври, двехиляди и деветнадесета година, в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

 като се запозна с докладваното от съдията  гр. дело № 444 по описа  за 2019г,  за да се произнесе, съобрази следното :

 

        Производството е образувано по предявен  иск  за поставяне под  запрещение и намира  правно основание  в разпоредбата на чл.5 ал.1 ЗЛС.

        Намира се във фазата на размяна на книжата, като все още не е постъпил от ответника отговор на исковата молба . 

         Съдът констатира, че на 08.10.2019г,  по делото  е постъпила молба от адв.Ю.Я.- пълномощник на  ищец, с която заявява, че прави отказ от предявения  иск, тъй като ответницата починала на 05.10.2019г. 

        Представя  изрично пълномощно за оттегляне и отказ от иска  и препис-извлечение от акта за смърт на ответницата.   

        Тъй като с  постъпилата  молба съдът е десезиран ,  на основание чл. 233 ГПК, делото следва да бъде прекратено поради отказ от иска.

        Но тъй като лицето, чието запрещение се иска, е починало в хода на настоящото производство, то следва да се прекрати, тъй като ответникът участва винаги лично в производството за поставяне под запрещение.

        На основание чл. 233 ГПК и поради настъпилата смърт на ответника,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

        ПРЕКРАТЯВА  производството  по  гр.дело № 444/2019г на СлОС.

        Определението подлежи на обжалване  с частна жалба пред БАС, в едноседмичен  срок  от  връчването  му на  ищеца.

         Препис от определението да се връчи на ищеца  по съдебен адрес.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: