О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 10.01.2020г.

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на десети януари през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТОСЛАВА К.

 

         след като се запозна с докладваното гр.д. № 454/2019г. по описа на СлОС констатира следното :

 

         В открито съдебно заседание проведено на 09.12.2019г. съдът на осн.  чл.229,, ал.1, т.1 от ГПК с протоколно определение е спрял производството по делото по взаимно съгласие на страните, с цел уреждане на спора извънсъдебно.

На 08.01.2020г. по делото е депозирана молба от ищцата Ж.Г.К., в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Г.Б.К., в която заявява, че поради постигнато с ответниците извънсъдебно споразумение, на осн. чл.233 от ГПК прави отказ от предявеният иск и моли производството по делото да бъде прекратено.

Съдът намира, че са налице условията на чл. 233 от ГПК, с оглед на което

 

О П  Р  Е  Д  Е  Л  И

        

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 454/2019г. по описа на Сливенски окръжен съд, поради отказ от исковата претенция.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Апелативен съд – Бургас.

 

         Препис от настоящето да се връчи на страните!

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :