ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

17.10.2019 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на седемнадесети октомври  през

две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……ч.гр....дело № …457 по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпил е изпратен по пощата изпълнителен лист на чуждестранен съд срещу длъжник от град Нова Загора за задължение за издръжка. Той не е бил придружен от молба, в която да се посочи какво и от кого се иска. Подател на молбата е лицето Николина Д.Г..

            За да не бъде отказано съдействие, съдът е приел, че се касае за молба по чл. 637 от ГПК, въпреки че липсва молба и искане до СлОС. Тъй като няма подател на молбата разпореждането за без движение е съобщено на подателя на писмото. Междувременно на служебния електронен адрес на съда е водена кореспонденция с лицето Н.В.Е., на която е изпратено разпореждането на съда.  В дадения срок и до момента не е получено по делото нищо, с което да са отстранени дори част от нередовностите на евентуалното искане, поради което същото следва да бъде върнато и тъй като липсва молител и негов адрес то следва да се приложи чл. 129 ал.2 п. второ от ГПК.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ВРЪЩА изпълнителен лист на Никополски градски съд срещу длъжника И.Й.С. *** за задължение за издръжка на А. И. С..

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.457/19 по описа на СлОС.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от оставянето на разположение в канцеларията на СлОС пред Апелативен съд – гр. Бургас.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: