ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 690

15.10.2019 год.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД .......................... гражданско, отделение...

в закрито заседание на петнадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ

при секретаря......................................... и с участието на.........................................................

прокурора.......... изслуша докладваното от.................. в.гр. дело № 476 по описа за

2019 година, за да се произнесе съобрази:

След справка с делото, съдът констатира, че всички съдии от състава на съда, с изключение на съдия Я. Ч., мл. Съдия С. А. и мл.Съдия Ю.Т., са се отвели от разглеждането на настоящото дело. Делото е въззивно гражданско и произнасянето по въззивната жалба следва да бъде в състав от трима съдии,а съгласно разп. на чл.83 ал.2 от ЗСВ, само един от членовете на съдебния състав може да бъде младши съдия. Следва производството по настоящото дело да се прекрати и делото да се изпрати на БАС за определяне на равен по степен съд, който да разгледа настоящото дело, тъй като е невъзможно да бъде сформиран съдебен състав за разглеждането му.

С оглед изложеното и на основание чл. 23 ал.З от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 476/2019 г. по описа на Окръжен съд -Сливен, пред Окръжен съд -Сливен.

ИЗПРАЩА делото на Апелативен съд - Бургас, за определяне на компетентен съд за разглеждането му.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: