О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е

 № 639

 

гр.Сливен, 24.09.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти септември, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 478 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от юриск. Г., пълномощник на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „ББ.В.“ № ***„Варна тауърс“ –Е  против определение № 2742/12.08.2019 г. в частта, с която не е било прието възражението на жалбоподателя /ответник по иска/ за местна неподсъдност на селото пред Сливенски РС.

         В жалбата се твърди, че определението в обжалваната част е неправилно и незаконосъобразно. Посочва се, че в случая съдът неправилно е приел, че ищцовото дружество „Аглика“ АД е „потребител“ по смисъла на чл.. 113 от ЗЗП като се е позовал на разпоредбата на §1, т. 41б, бА от ДР на ЗЕ. Жалбоподателят счита, че при преценка на ищеца на качеството му „потребител“ следва да се има предвид определението, което е дадено в § 13 от ДР на ЗЗП, според който потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки, ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност. Страната счита, че този текст е в синхрон с директива 92/13 на ЕС. В заключение жалбоподателят посочва, че по отношение на ищеца подсъдността по чл. 113 от ГПК е неприложима, тъй като същият е юридическо лице. За него следва да се приложи общата местна подсъдност по чл. 108 ал.1 предл. 1 от ГПК. Моли се в обжалваната част определението на Сливенски РС да бъде отменено и делото да се изпрати за разглеждане по местна компетентност на Варненски РС. Претендират се деловодни разноски.

         По делото е депозиран отговор на частната жалба от адв. Т. – процесуален представител на „Аглика“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Твърдица, ЖК „Индустриален“. С отговора частната жалба е оспорена като неоснователна. Посочва се, че ответникът по частната жалба е краен клиент, който купува ел.енергия и е потребител на енергийни услуги по смисъла на § 1, т.41Б б. А от ДР на ЗЕ. Излага се становището, че понятието „краен клиент“ включва както физически, така и юридически лица, а също и еднолични търговци. Между страните бил сключен договор за пренос и доставка на ел.енергия, по който „Аглика“ АД е краен клиент и потребител на ел. енергия. Счита, че по отношение на ищеца следва да се приложи специалната подсъдност по чл. 113 от ГПК. Моли се частната жалба да се остави без уважение. Претендират се деловодни разноски за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв. Приложен е списък по чл. 80 от ГПК.  

От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

Пред Сливенски РС на 26.06.2019 г. е била депозирана искова молба от „Аглика“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Твърдица, ЖК „Индустриален“ против „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „ББ.В.“ № ***„Варна тауърс“ –Е  с правно основание чл. 55 ЗЗД. В исковата молба било посочено, че между страните е бил сключен договор за доставка на електрическа енергия и мрежови услуги за обект на потребление, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Н.Г.“ № ***. Ищецът посочва също, че е потребител по смисъла на Закона за енергетиката. Изрично било отразено, че иска се предявява пред РС Сливен на основание чл. 113 от ГПК.

На 05.08.2019 г. бил депозиран отговор на исковата молба от жалбоподателя „Електроразпределение север“ АД, с който исковата претенция била оспорена като неоснователна и било направено възражение за местна подсъдност. Било поискано делото да бъде изпратено по компетентност на РС Варна. В аргументите си страната посочила, че ищецът не попада в обхвата на легалното определение за потребител по смисъла на ЗЗП, тъй като не е физическо лице, поради което по отношение на него не следвало да намери приложение разпоредбата на чл. 113 от ГПК.

На 12.08.2019 г. съдът постановил определение № 2742, с което се произнесъл по допускането на доказателства на делото, насрочването на делото в съдебно заседание. С това определение бил извършен проекто-доклад на исковата молба и отговора по нея и съдът приел, че възражението на ответника за местна неподсъдност на делото е неоснователна. 

Обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателя на 20.08.2019 г. Частната жалба е депозирана на 26.08.2019 г. в рамките на законопределения едноседмичен срок.

Депозираната жалба е процесуално допустима като подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалвания съдебен акт. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Общата подсъдност срещу юридически лица е въведена с разпоредбата на чл. 108 ал.1 изр.1 от ГПК, според която исковете срещу юридически лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното седалище. В разпоредбата на чл. 113 от ГПК е въведен специален ред за местна подсъдност, тогава, когато ищец е потребител. В тази хипотеза ищецът имайки качеството на потребител може да предяви исковата си молба пред своя настоящ адрес, а при липса на настоящ адрес, по своя постоянен адрес. Законодателят не е дал единно определение на понятието „потребител“ в различни нормативни актове в него се включват различен кръг от субекти на правото. Така например потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите /; 13 т.1/ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършена търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Т.е., по смисъла на Закона за защита на потребителите, качеството на потребител може да има само и единствено физическо лице. Друго схващане за качеството потребител е залегнало в разпоредбата на § 1, т.41Б б.А от допълнителните разпоредби на ЗЕ, според който „потребител на енергийни услуги е краен клиент, който купува енергия или природен газ и/или е ползвател на преносна и/или разпределителна мрежа за снабдяване с енергия или природен газ“. За нуждите на Закона за енергетиката потребител може да се яви, както физическо лице, така и юридическо лице, а също така и едноличен търговец. В този смисъл е практиката на ВКС обективирана в редица определения. В случая, тъй като ищецът е потребител на „енергийни услуги“ определящо за качеството му на потребител следва да бъде определението дадено в Закона за енергетиката, което позволява като потребител да се индивидуализира както физическо, така и юридическо лице. Определението, дадено в § 1, т.41Б б.А от допълнителните разпоредби на ЗЕ на понятието потребител се явява специално. Предвид изложеното съдът намира, че местната подсъдност следва да бъде определена по реда на чл. 113 от ГПК.

Тъй като правните изводи на настоящата инстанция съвпадат с тези на първоинстанционния съд, обжалваното определение следва да се потвърди.

С оглед изхода на процеса, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати деловодни разноски на ответната страна в размер на 200 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение. 

С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „ББ.В.“ № ***„Варна тауърс“ –Е  против определение № 2742/12.08.2019 г. по гр.д. № 3479/2019 г на  РС – Сливен в частта за определената местна подсъдност.

 

ОСЪЖДА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „ББ.В.“ № ***„Варна тауърс“ –Е  да заплати на „Аглика“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Твърдица, ЖК „Индустриален“ деловодни разноски за настоящото производство в размер на 200.00 /двеста/ лв. заплатено адвокатско възнаграждение.

 

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: