ОПРЕДЕЛЕНИЕ

град Сливен, 22.10.2019 г.

 

Окръжен съд Сливен, Гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                                   Мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Толева гражданско дело № 494 по описа на Окръжен съд Сливен за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 435 - чл. 438 от ГПК.

 

            Образувано е по жалба на „Юробанк България“ АД, ЕИК: 000694749, седалище и адрес на управление: *********, чрез процесуален представител адвокат С.З. от САК срещу постановление за възлагане на недвижим имот по изпълнително дело № 2017837040625 по описа на ЧСИ П. Г. *** действие Окръжен съд Сливен.

            Жалбоподателят оспорва процесното постановление като излага оплаквания за нищожност и незаконосъобразност на същото. Твърди, че преписът от постановлението за възлагане, който му е връчен не е подписан от ЧСИ, поради което същото е нищожно. При условията на евентуалност излага доводи за незаконосъобразност на постановлението. Жалбоподателят сочи, че съдебният изпълнител е издал постановлението за възлагане при условията на подадена жалба срещу отказа на ЧСИ да допусне извършване на нова оценка на процесния имот. Твърди, че съдебното решение по тази жалба има ключово значение за законосъобразното провеждане на процедурата по публичната продан, защото законността на оценката на имота, предмет на публична продан, рефлектира върху всички последващи действия по проданта. В жалбата си взискателят „Юробанк България“ излага подробни доводи за извършени нарушения във връзка с изготвената и приета оценка на недвижимия имот, която е послужила като база за определяне начална цена при проведената публична продан, при която имотът е възложен. Жалбоподателят счита, че при изготвяне на оценката вещото лице не е приложило правилно пазарния подход и не е използвало релевантни пазарни аналози. Сочи, че след оспорване на оценката от жалбоподателя ЧСИ е отказал назначаване на нова оценка и отказът му е обжалван на основание чл. 435, ал. 1, т. 2 ГПК. Взискателят развива подробни доводи защо за процесната оценка на имота респективно за определяне началната цена на същия се прилагат разпоредбите на чл. 485 ГПК в редакцията им след изменението на ГПК със ЗИД на ГПК – ДВ, бр.86 от 27.10.2017г., в сила от 31.10.2017г. Посочва, че липсата на обоснована оценка на имота е довела до възлагането му не по най-високата продажна цена, което е опорочило процедурата по възлагане на недвижимия имот. Моли съда да отмени процесното постановление за възлагане като нищожно и неправилно.

            Препис от жалбата е изпратен на длъжника „Палисандър-БГ“ ЕООД, ЕИК: 175079920 и взискателя О.Г.В., ЕГН: **********. В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК не са постъпили писмени възражения.

            В мотивите си ЧСИ излага становище за допустимост на жалбата, а по същество я намира за неоснователна. ЧСИ счита оплакването за нищожност на постановлението за възлагане за неоснователно, като посочва, че подписът и печатът не са задължителни реквизити и липсата им не прави документа нищожен. Във връзка с оплакванията за нарушения, свързани с оценката на имота ЧСИ посочва, че процесната оценка, макар и извършена при действие на новата редакция на чл. 485 ГПК, не е връчвана на страните, тъй като същата не подлежи на оспорване. ЧСИ намира, че нормата на чл. 485, ал. 6 ГПК се прилага само за първата публични продан изобщо, а не за всяка първа „първа“ продан. Счита, че до същия извод се достига и при тълкуване на нормата на §73 от ПЗР на ЗИД на ГПК, ДВ др. 86 от 27.10.2017г., като излага подробни аргументи в подкрепа на това си твърдение.

 

            След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и мотивите на частния съдебен изпълнител, настоящият състав намира следното:

 

            На първо място съдът намира за необходимо да отбележи, че по делото е представено копие само на втори том от изпълнителното дело и то не в пълнота, видно от номерацията на страниците, която е непоследователна и неидентична.

            По делото е изготвена и представена оценка от 20.02.2018г. на поземлен имот № IV-907 в кв.101 по плана на град Кермен, община Сливен, с площ 9100 кв.м., при граници: изток – ПИ № V – за производствена и складова дейност, запад – извън регулация, север- улица, ведно с построената в имота сграда със застроена площ от 720 кв.м., заедно с останалите подобрения и трайни насаждения в имота, като е посочена пазарна цена на имота 19 800 лева. Оценката е изготвена от инж. И. И.Б., независим оценител с рег. № 100100792 в Камарата на независимите оценители в България. Към оценката е приложен доклад за актуализация на пазарна оценка на недвижимия имот и декларация по чл. 21, ал. 3 от Закона за независимите оценители.

            С разпореждане от 09.03.2018г. ЧСИ е приел определената от вещото лице оценка на имота в размер на 19 800 лева и е насрочил публична продан на имота от 10.03.2018г. до 10.04.2018г. Изготвено е обявление за публичната продан от 10.03.2018г. до 10.04.2018г. като е определена начална продажна цена на имота 80 % от определената с оценката пазарна стойност или сумата от 15 480 лева. Обявлението е било поставено на посочените в чл. 487, ал. 2 ГПК места, което действие е описано в акт за поставяне на обявление за публична продан и е съставен констативен протокол съгласно изискването на чл. 487, ал. 3 ГПК. Съобщение за насрочената публична продан е изготвено и изпратено до взискателя О.В., до длъжника „Палисандър – БГ“, до присъединените взискатели – „Юробанк България“, „Прокредит банк България“, „Даф - 2001“. С протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочената публична продан и на купувач от 11.04.2018г. публичната продан е обявена за нестанала поради липса на регистрирани наддавателни предложения за процесния имот.

            С молба с вх. № 8801/26.03.2018г. присъединеният взискател „Юробанк България“ е поискал спиране на насрочената публична продан. С постановление от 26.03.2018г. ЧСИ Г. е постановил отказ за спиране на публичната продан. Взискателят „Юробанк България“ е подал жалба срещу това постановление. С определение № 334 от 15.06.2018г., постановено по частно гражданско дело № 246 по описа за 2018 г. Окръжен съд Сливен е оставил жалбата без разглеждане като недопустима, тъй като отказът да бъде спряно изпълнителното производство не е измежду действията на съдебния изпълнител, които взискателят е легитимиран да обжалва.

            По делото е постъпила молба с вх. № 8814 от 26.03.2018г. от присъединения взискател „Даф - 2001“, с която същият излага становище, че определената по делото продажна цена на имота е занижена и неотговаряща на пазарните условия, поради което моли публичната продан да бъде отменена и да бъде определена нова продажна цена на недвижимия имот. С постановление от 27.03.2018г. ЧСИ Г. е постановил отказ за спиране на публичната продан.

            Постъпила е молба с вх. № 29934 от 17.10.2018г. от Г.Д., който сочи, че съгласно договор за прехвърляне на вземане от дата 11.09.2018г. е изкупил от присъединения взискател „Даф -2001“ паричното вземане на последния към длъжника по изпълнителното дело  „Палисандър – БГ“ ЕООД. От приложеното извлечение от втори том на делото не е видно да е представен договор за цесия, който е описан като приложение към молбата.

            С обявление от 15.02.2019г. е насрочена нова публична продан на имота от 18.02.2019г. до 18.03.2019г. с начална продажна цена 14 256 лева, определена съгласно разпоредбата на чл. 494, ал. 2 ГПК. Обявлението е било поставено на посочените в чл. 487, ал. 2 ГПК места, което действие е описано в акт за поставяне на обявление за публична продан и е съставен констативен протокол съгласно изискването на чл. 487, ал. 3 ГПК. Съобщение за насрочената публична продан е изготвено и изпратено до взискателя О.В., до длъжника „Палисандър – БГ“, до присъединените взискатели – „Юробанк България“, „Прокредит банк България“, „Даф - 2001“.

            На 18.03.2019г. в канцеларията на служба „Съдебно изпълнение“ при Районен съд Сливен по делото е постъпило наддавателно предложение с вх. № 1 от 18.03.2019г. от взискателя О.Г.В..

            На 19.03.2019г. в 16:00 часа в сградата на Районен съд Сливен е съставен протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочена публична продан и на купувач. На основание чл. 492 ГПК съдебният изпълнител е отворил постъпилото в запечатан плик наддавателно предложение и го е описал в протокола: Наддавателно предложение с вх. № 1 от 18.03.2019 г. от О.Г.В., ЕГН: ********** с предложена цена 14 378 лева. ЧСИ е констатирал, че няма други постъпили наддавателни предложения. ЧСИ е констатирал, че най - високото наддавателно предложение в размер на 14 378 лева е постъпило от единствения участник - наддавач О.Г.В., поради което на основание чл. 492, ал. 1 ГПК същият е бил обявен за купувач. След обявяване на купувача въз основа на писменото наддавателно предложение не е направено устно наддавателно предложение.

            На 20.03.2019г. ЧСИ е изпратил до ТД на НАП София искане за справка по чл.191, ал. 4 ДОПК, както и искане към община Сливен за справка за наличие на неплатени местни данъци и такси. По делото са постъпили съответните удостоверения, от които е видно наличие на публични задължения на длъжника, както към държавата, така и към общината.

            Изготвени са и са изпратени съобщения до присъединените взискатели „Прокредит банк България“ и Г. Д., правоприемник съгласно договор за цесия на „Даф- 2001“, да представят удостоверение за размера на вземането си във връзка с предстоящо изготвяне на разпределение.

            На 18.04.2019г. ЧСИ Г. е съставил протокол за разпределяне на парична сума от публична продан на недвижим имот, при която взискателят е обявен за купувач. До присъединените взискатели „Юробанк България“, „Прокредитбанк България“, Г. Д., до взискателя О.В.,*** и ТД на НАП София и до длъжниците Г. А. и „Палисандър – БГ“ са изпратени призовки за предявяване на разпределение на 30.04.2019г. от 16:00 часа.

            На 19.04.2019г. с вх. № 13403 е постъпило оспорване на заключение за пазарна оценка на имота на вещо лице – оценител от 20.02.2018г. от „Юробанк България“ с молба към ЧСИ да назначи ново вещо лице, което да извърши оценка на имота. С разпореждане от 03.05.2019г. ЧСИ е постановил отказ да изготви нова оценка на имота. Препис от разпореждането е връчен на процесуалния представител на „Юробанк България“ адвокат З. на 13.05.2019г. На 22.05.2019г. е постъпила жалба от „Юробанк България“ срещу отказа на ЧСИ Г. да изготви нова оценка. От представеното извлечение от изпълнителното дело не става ясно дали преписи от жалбата са връчени на другите страни  по делото.

            На 30.04.2019г. ЧСИ, като е констатирал, че всички страни в изпълнителното производство са редовно призовани за предявяване на разпределението, е изготвил протокол за предявяване на разпределението на постъпилата по изпълнителното дело парична сума. Срещу разпределението е постъпила жалба от присъединеният взискател Г.Д.. Тъй като същият не е изпълнил указанията на ЧСИ и не е отстранил в срок нередовностите на жалбата, на основание чл. 262, ал.2 ГПК жалбата е върната.

            На 01.07.2019 г. на взискателя, обявен за купувач, О.В. е връчено съобщение, с което му е указано в 14- дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 495 ГПК да заплати сумите по разпределението. На 12.07.2019г е извършено плащане. На 19.07.2019г. ЧСИ Г. е изготвил постановление за възлагане на процесния недвижим имот на О.В.. Съобщението за изготвеното постановление за възлагане на недвижимия имот е връчено на „Юробанк България“ на 24.07.2019г.

            С решение № 571 от 12.08.2019г., постановено по гр.д. № 379 по описа на Окръжен съд Сливен за 2019г. съдът е отменил разпореждането от 03.05.2019г. на ЧСИ П. Г., с което е отказано да бъде извършена нова оценка на процесния имот и е върнал делото на ЧСИ П. Г. за изпълнение на процедурата по чл. 485 ГПК.

 

            При така възприетата фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

            Настоящият съдебен състав намира, че жалбата е подадена в срока по чл. 436, ал. 1 ГПК срещу акт на съдебния изпълнител, който подлежи на обжалване, но жалбоподателят няма активна процесуална легитимация, поради което жалбата е недопустима.

            Нормата на чл. 435, ал. 3 ГПК лимитативно определя, както кръга на лицата, които могат да обжалват постановлението за възлагане, така и пороците на акта на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол по реда на това производство. Съгласно разпоредбата процесуално легитимирани да обжалват постановлението за възлагане са следните субекти: 1) лице, внесло задатък до последния ден на проданта; 2) взискател, участвал като наддавач без да дължи задатък и 3) длъжникът. Изчерпателното посочване на легитимираните субекти изключва възможността за разширително тълкуване на нормата.

            Жалбоподателят „Юробанк България“ е ипотекарен кредитор, чието вземане е обезпечено с учредена ипотека върху недвижимия имот, предмет на принудителното изпълнение. На основание чл. 459, ал. 2 вр. с ал. 1 ГПК същият е присъединен взискател по изпълнителното дело. Той обаче не е участвал като наддавач в публичната продан. Видно от нормата на чл. 435, ал. 3 ГПК е, че правото на взискателя да обжалва постановлението за възлагане е обусловено от участието му в публичната продан и ако не е участвал като наддавач, той няма да може валидно да релевира основанията по чл. 435, ал. 3 ГПК.

            По изложените съображения Окръжен съд Сливен намира, че жалбата на „Юробанк България“ е недопустима като подадена от лице, което няма активна процесуална легитимация да обжалва постановлението за възлагане на недвижим имот, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото прекратено.

 

В жалбата не е направено искане за присъждане на разноски, но дори и при наличие на такова, с оглед извода на съда за недопустимост на същата, на жалбоподателя не биха се присъдили разноски.

            Настоящото определение като преграждащо производството по делото, подлежи на обжалване на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК пред Апелативен съд Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

            Така мотивиран Окръжен съд Сливен

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалба с вх. № 25826 от 01.08.2019г., подадена по изпълнително дело № 2017837040625 по описа на ЧСИ П. Г. *** действие Окръжен съд Сливен от „Юробанк България“ АД, ЕИК: 000694749, седалище и адрес на управление: ******, чрез процесуален представител адвокат С.З. от САК срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 19.07.2019г., с което е възложен поземлен имот № IV-907 в кв.101 по плана на град Кермен, община Сливен, с площ 9100 кв.м., при граници: изток – ПИ № V – за производствена и складова дейност, запад – извън регулация, север- улица, ведно с построената в имота сграда със застроена площ от 720 кв.м., заедно с останалите подобрения и трайни насаждения в имота.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 494 по описа на Окръжен съд Сливен за 2019 г.

 

            Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: