О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Град Сливен,15.10.2019 г.

 

Окръжен съд Сливен, Гражданско отделение, Въззивен състав, в закрито съдебно заседание на петнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                    Мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Толева частно гражданско дело № 512 по описа на Окръжен съд Сливен за 2019 взе предвид следното:

Производството е по чл. 23, ал. 3 ГПК.

Делото е образувано по повод направени отводи от всички съдии от Районен съд Нова Загора.

В Районен съд Нова Загора е подадена искова молба с вх. № 4296/16.08.2019г. от Л. М. П., ЕГН: ********** срещу Д.К.Т., ЕГН: **********, с която е предявен иск с правно основание чл. 422 вр. с чл. 415, ал. 1 ГПК. По подадената искова молба е образувано гражданско дело № 1293 по описа на Районен съд Нова Загора за 2019 г.

При спазване на процедурата за случайно разпределение на делата гражданско дело № 1293/2019 е разпределено на съдия Р.С. Н.. С Определение № 662 от 04.10.2019г. същата се е отвела от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал.1, т. 6 ГПК с мотива, че е била в колегиални отношения с ищцата по делото. След отвода на съдия Р.Н., при спазване на процедурата за случайно разпределение на делата, делото е разпределено на съдия Г. Л. Й.. С Определение № 668 от 09.10.2019г. същият се е отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК с мотива, че живее в близост до родителите на ищцата и поради тази причина се вижда с нея почти ежедневно.

В същото определение съдията – докладчик и Председател на Районен съд Нова Загора е посочил, че третият съдия в съда С. Ш.е командирован в Софийски районен съд, поради което няма възможност да се образува състав за разглеждане на делото. Производството по гражданско дело № 1293/2019 по описа на Районен съд Нова Загора е прекратено и делото е изпратено на Окръжен съд Сливен за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

От гореизложеното е видно, че разглеждането на делото е станало невъзможно в Районен съд Нова Загора поради липса на съдебен състав, следователно приложение намира разпоредбата на чл. 23, ал. 3 ГПК и делото трябва да бъде изпратено за разглеждане в друг равен по степен съд в района на Окръжен съд Сливен. Възможните компетентни съдилища са Районен съд Сливен и Районен съд Котел. Настоящият състав намира, че с оглед спазване принципа за достъп до правосъдие на гражданите, делото следва да бъде изпратено за разглеждане от Районен съд Сливен, тъй като същият се намира на по-близко разстояние в сравнение с Районен съд Котел до град Нова Загора, където е постоянният адрес на ответника по делото.

 

Така мотивиран и на основание чл. 23, ал. 3 ГПК Окръжен съд Сливен

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАНОВЯВА гражданско дело № 1293 по описа на Районен съд Нова Загора за 2019 година, образувано по искова молба с вх. № 4296/16.08.2019г., подадена от Л.М. П., ЕГН: ********** срещу Д. К.Т., ЕГН: **********, да бъде разгледано от Районен съд Сливен като друг равен по степен съд в района на Окръжен съд Сливен.

Делото да се изпрати по компетентност на Районен съд Сливен, а препис от настоящото определение на Районен съд Нова Загора.

 

Определението е окончателно.

 

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                          ЧЛЕНОВЕ: