О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 23.10.2019 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА Я.А

ЧЛЕНОВЕ:                                                                МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                      мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Я.а въззивно ч. гр. д.  N 523 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е спряно производството по образувано гражданско дело поради наличие на преюдициален спор от значение за изхода на производството и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Частният жалбоподател  обжалва определението, като заявява, че то е незаконосъобразно и неправилно, тъй като не са налице условията, предвидени в ГПК за спиране на производството. Неправилно съдът е приел наличие на преюдициален спор. Развива подробни доводи и иска отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна е подала писмен отговор, с който оспорва частната жалба като неоснователна. Излага доводи за наличие на преюдициалност, налагаща спирането на производството пред първостапанния съд. Иска потвърждаване на атакуваното определение.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, но неоснователна, поради което следва да я остави без уважение.

Производството по гр.д. № 1500/19г. на СлРС е образувано по иск за делба на наследство и частният жалбоподател е единият от съделителите, конституиран на ответната страна. Част от имотите, за които се иска да бъдат допуснати до делба, са възстановени по реда на ЗСПЗЗ с решение №1751 на ОСЗ-Сливен от 24.10.2016г., с което е признато правото на собственост на наследниците на общия наследодател на страните. Принадлежността на вещното право в патримониума на наследодателя е обуславящ въпрос спрямо производството за делба, тъй като той рефлектира върху обективните предели на спора.

Решението на ОСЗ-Сливен е било атакувано и с решение № 350 от 25.04.2017г. по гр.д. № 5796/16г. на СлРС е било обявено за нищожно в частта, с която е отказано да се признае правото на възстановяване с план за земеразделяне на собствеността на наследниците на К. Я., а с влязло в сила решение № 2818.07.2017г. по адм.д. № 83/17г. на АС-Сливен то е потвърдено.

Пред СлРС обаче е образувано и висящо гр.д. № 3658/19г. на СлРС, образувано по жалба от ответниците по настоящия спор, с която се иска обявяване нищожността на решение №1751 на ОСЗ-Сливен от 24.10.2016г. в друга негова част – с която са отменени решения на ОСЗ по други две преписки.

При това положение, доколкото е поставено под съмнение включването на имотите, предмет на атакуваното решение на ОСЗ-Сливен, в делбената маса, и отстраняването му зависи пряко от изхода на висящото гр.д. № 3658/19г. на СлРС, то са налице предпоставките на чл. 229 ал. 1 т. 4 от ГПК за спиране на производството за делба по гр.д. № 1500/19г. на СлРС.

Като е достигнал до идентични правни изводи първоинстанционният съд е постановил правилно и законосъобразно определение, което следва да бъде потвърдено.

Поради това частната жалба срещу него се явява неоснователна и не следва да бъде уважавана.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2830 от 22.08.2019г. по гр.д. № 1500/19г. на сЛРС за спиране на производството по делото на основание чл. 229 ал. 1 т. 4 от ГПК, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       

         ЧЛЕНОВЕ: