О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 24.10.2019 г.

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                      МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                    Мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева ч. гр. д. № 524 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по повод препирня за подсъдност, повдигната по реда на чл. 122 пр. 2 от ГПК.

Предявен е иск по чл. 127 ал. 2 от СК, като бащата – ищец иска да се предостави упражняването на родителските права спрямо малолетното на него и ответницата дете на майката, при която да се определи и местоживеенето на детето, а на него да се осигури широк режим на лични контакти с детето.

Искът е предявенв РС-Тутракан, по местоживеенето на ищеца, който има постоянен адрес в с. Преславци, общ. Тутракан.

Посоченият адрес на майката – ответница е в гр. Сливен, като посредством служебна справка сезираният съд е констатирал, че настоящият адрес на детето на страните също е в гр. Сливен.

Позовавайки се на разпоредбата на чл. 127 ал. 2 от СК, която разписва, че при липса на съгласие на родителите по въпросите, свързани с родителските права, местоживеенето, личните отношения и издръжката „спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето“, РС-Тутракан е прекратил на основание чл. 118 ал. 2 от ГПК пред себе си образуваното по исковата молба производство и я е изпратил, ведно с приложенията по компетентност на РС-Сливен.

Последният е счел, че не са били налице условията за служебна преценка на местната подсъдност от страна на РС-Тутракан и е повдигнал пред СлОС спор за местна подсъдност.

След като се запозна с делото, настоящият състав на СлОС счита, че искът следва да бъде разгледан като първа инстанция от районен съд – Тутракан, доколкото ищецът е избрал да го предяви там. Съдът не може да откаже да правораздава, аргументирайки се само с разпоредбата на чл. 127 ал. 2 от СК. Правилата за подсъдността на споровете са регламентирани в  чл. 118 и сл. от ГПК и проверката по чл. 118 от ГПК  съдът извършва в две хипотези – когато е овластен служебно или когато е сезиран своевременно с такова възражение. В чл. 119 от ГПК изрично и изчерпателно са изброени хипотезите, в които съдът сам повдига и решава въпроса за родовата или местната подсъдност на спора, като настоящият случай не попада в никоя от тях.

Във всички останали случаи преценката по чл. 118 от ГПК съдът извършва след възражение за неподсъдност, направено от другата страна в процесуалното време, отредено за това от нормата на чл. 119 от ГПК.

Това възражение може да се основе на разпоредбите на чл. 105-чл.117 от ГПК и на норми в специални закони, регламентиращи родовата или местната компетенстност на съдилищата, като едва тогава сезираният съд може да извърши проверка и да счете, че съобразно някое от тези правила, спорът не е подсъден на него.

При липса на възражение, той не може да откаже да разгледа предявения пред него иск. Без такова съдът не може нито сам да се десезира, нито служебно да сезира друг съд.

Ето защо в случая, след като специалната норма на СК указва, че спорът по чл. 127 от СК се решава от  районния съд по настоящия адрес на детето, но в процесуалния закон, в чл. 119 от ГПК, не е предвидено съдът да следи служебно за това, то единствено в дискресията на ответната страна е в законоустановения срок да направи възражение, основаващо се на това правило, в противен случай и до този евентуален момент, сезираният съд – РС-Тутракан, е длъжен да предприеме съдопроизводствените действия за разглеждането му.

Ръководен от гореизложеното, СлОС

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОПРЕДЕЛЯ за компетентен да разгледа исковата молба на  А.Н. Ф.ЕГН ********** *** против Ш. Ш.С.ЕГН ********** *** с правно осн. чл. 127 ал. 2 от СК, вх. № 3448/17.09.2019г. образувана в гр.д. №480/19г. по описа н аРС-Тутракан,  РАЙОНЕН СЪД – ТУТРАКАН.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  

 

ЧЛЕНОВЕ: