О П Р Е Д Е Л Е Н И Е       N

 

гр. Сливен, 30.10.2019 година

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                      Мл. с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА                          

при участието на прокурора ………и при секретаря , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 525  по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството по делото е образувано по молба от Н.Г.С. и В.Д.П., чрез адв. Б.Д. по жалба срещу разпореждане на ЧСИ Г.Г.. В молбата се твърди, че по надлежния ред пред ЧСИ молителите са депозирали жалба срещу разпореждането, като в жалбата им е било направено искане до Окръжен съд – Сливен за спиране на изпълнителното дело до произнасянето на съда.Твърдят, че до момента жалбата не е придвижена и по делото се извършват съдопроизводствени действия. Поради това искат да се постанови спиране на изпълнителното дело до произнасяне на съда по подадената от тях жалба чрез ЧСИ.

Така формулираното в молба следва да се приеме, че се касае за молба по чл. 438 от ГПК, според който подаването на жалба не спира действията  по изпълнението, но съдът може да постанови друго. Определението за спиране по чл. 438 от ГПК има характер на  особена временна обезпечителна мярка в производството пред съда, което е образувано по подадена жалба по чл. 435 от ГПК с оплакване за процесуална незаконосъобразност на конкретно обжалваните с жалбата изпълнителни действия. Дали е основателно искането за спиране, може да се прецени след предварителната проверка на допустимостта и вероятната основателност на подадената жалба против конкретното изпълнително действие. Специфичната обезпечителна мярка спиране на изпълнението по  чл. 438 ГПК има временно действие - до разрешаване с окончателен съдебен акт на поставения спор с жалбата. Молбата за спиране на изпълнението по  чл. 438 ГПК няма самостоятелно битие, независимо и извън съдебното производство, образувано въз основа на подадена жалба по чл. 435 ГПК с оплаквания за процесуална незаконосъобразност на конкретно обжалвано изпълнително действие.

Следователно искането за спиране по  чл. 438 от ГПК няма самостоятелен характер и не подлежи на разглеждане в самостоятелно и отделно от това по жалба против действия на съдебния изпълнител по чл. 435 от ГПК производство, тъй като е с характер на обезпечителна мярка до приключване на производството по жалбата. В този смисъл е Определение № 2639 от 1.08.2019 г. на САС по в. гр. д. № 3673/2019 г.

 

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата подадена Н.Г.С. и В.Д.П., чрез адв. Б.Д. по жалба срещу разпореждане на ЧСИ Г.Г..

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 525/2019 г. по описа на Сливенски окръжен съд.

        

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред БАС.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: