О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Град Сливен, 29.10.2019 г.

 

Окръжен съд Сливен, Гражданско отделение, Въззивен състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                                      Мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Толева частно гражданско дело № 531 по описа на Окръжен съд Сливен за 2019 взе предвид следното:

Производството е по чл. 23, ал. 3 ГПК.

Делото е образувано по повод направени отводи от всички държавни съдебни изпълнители в Районен съд Сливен.

В Съдебно изпълнителна служба на Районен съд Сливен е постъпила молба с вх. №  СД-03-03-1445 от 03.09.2019г. от Д.Ж.К., ЕГН: ********** чрез процесуален представител адвокат Г.М., с която се моли да се образува изпълнително дело по изпълнителен лист, издаден въз основа на Решение № 868/24.07.2019г. по гражданско дело № 3725/2019г. по описа на Районен съд Сливен за сумата от 400 лева. По постъпилата молба е образувано изпълнително дело № 1445/2019.

При спазване на процедурата за случайно разпределение на делата изпълнително дело № 1445/2019 е разпределено на държавен съдебен изпълнител И.Г.М.. С разпореждане от 17.09.2019г. същият се е отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 2 вр. с чл.22, ал. 1, т. 6 ГПК с мотива, че процесуалният представител на взискателя - адвокат Г.М. - е негов баща.

При спазване на процедурата за случайно разпределение на делата делото е разпределяно и на другите трима държавни съдебни изпълнители – С.Р.Л., С.Т.С. и Г.Г. П., като всеки един от тях се е отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 2 вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК с мотива, че процесуалният представител на взискателя е баща на техен колега държавен съдебен изпълнител И.Г.М..

С Определение от 21.10.2019г. Председателят на Районен съд Сливен, като е констатирал, че всички държавни съдебни изпълнители при Съдебно изпълнителната служба към съда са се отвели, което прави невъзможно определянето на държавен съдебен изпълнител за разглеждането на делото, е изпратил делото на Председателя на Окръжен съд Сливен за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

От горното е видно, че разглеждането на делото е станало невъзможно в Районен съд Сливен поради липса на държавен съдебен изпълнител, следователно приложение намира разпоредбата на чл. 23, ал. 3 ГПК и делото трябва да бъде изпратено за разглеждане в друг равен по степен съд в района на Окръжен съд Сливен. Възможните компетентни съдилища са Районен съд Нова Загора и Районен съд Котел. Настоящият състав намира, че с оглед спазване принципа за достъп до правосъдие на гражданите, делото следва да бъде изпратено за разглеждане в Районен съд Нова Загора, тъй като същият се намира на по-близко разстояние в сравнение с Районен съд Котел до град Сливен, където е постоянният адрес на длъжника по делото (процесното изпълнително дело има за предмет парично вземане и подсъдността се определя съгласно нормата на чл. 427, ал.1, т. 5 ГПК).

Така мотивиран и на основание чл. 23, ал. 3 ГПК Окръжен съд Сливен

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАНОВЯВА изпълнително дело № 1445 по описа на Съдебно изпълнителна служба към Районен съд Сливен за 2019 година, образувано по молба с вх. №  СД-03-03-1445 от 03.09.2019г. от Д.Ж.К., ЕГН: ********** чрез процесуален представител адвокат Г.М.,да бъде разгледано от Районен съд Нова Загора като друг равен по степен съд в района на Окръжен съд Сливен.

Делото да се изпрати по компетентност на Районен съд Нова Загора, а препис от настоящото определение да се връчи на Районен съд Сливен.

Определението е окончателно.

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: