ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

30.12.2019 год.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на тридесети декември  през

две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……..и с участието на  прокурора…..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова……ч.гр....дело № …533 по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е молба за признаване на изпълнение на съдебно решение за издръжка и издаване на изпълнителен лист с правно основание чл. 636 от ГПК. Същата е била нередовна и на страната – подател (която не е пълнолетното лице, в чиято полза е присъдена издръжка, но липсва неин адрес) е указано да отстрани нередовностите.

Разпореждането е съобщено на лицето Н.В. Е., която е подала молбата на електронен адрес на 20.09.2019г. и връчено по пощата на 18.10.2019г.

            В дадения срок и до момента не е получено по делото нищо, с което да са отстранени дори част от нередовностите на искането, поради което същото следва да бъде върнато.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

            ВРЪЩА искането на Н.В.Е.  за издаване на изпълнителен лист за задължение за издръжка на А.И.С. с правно основание чл. 636 от ГПК, като нередовно.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.533/19 по описа на СлОС.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването на молителя пред Апелативен съд – гр. Бургас.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: