О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 30.10.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на  тридесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. ЯНАКИЕВА

             ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ                                   мл. с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

 

   като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 534 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по частна жалба подадена от процесуални представители на „ТЕХ-Еволюшън“ ООД, ЕИК 203612951, със седалище и адрес на управление **********, представлявано от Н.М.П., срещу определение № 365/31.05.2019 г. на Районен съд гр. Нова Загора, с което е оставена без уважение молбата на частния жалбоподател по чл. 402от ГПК за отмяна на допуснатото с определение № 637/05.11.2018г. в сила от 20.11.2018 г. обезпеучение на бъдещи искове по чл. 124 ал. 1 от ГПК вр. чл. 79 ал.1 и чл. 86 от ЗЗД на „Гленком“ ЕООД, ЕИК 119063478 със седалище и  адрес на управление г. **********, представлявано от Н.Г.К., срещу „ТЕХ – Еволюшънс“ ЕООД.

          В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Излагат се фактическите обстоятелства и се сочи, че на първо място не е налице фактическият състав за оставяне в сила на допуснатото обезпечение на бъдещ иск към момента на постановяване на определението. На първо място ищецът молител не е спазил едномесечния срок предвиден в разпоредбата на чл. 390 ал.3 от ГПК. Първоначално заведеният иск и образуваното по него производство е прекратено с влязло в сила разпореждане от 04.02.2019 г., а исковата молба е върната. Новото исково производство е образувано с искова молба от 29.03.2019 г., повече от четири месеца след допускане на обезпечението на бъдещите искове и извън сроковете предвидени по чл. 390 ал. 3 от ГПК. Поради това са налице всички основания да бъде отменено допуснатото обезпечение. Излагат се аргументи в подкрепа на тази теза. Акцентира се върху нормата на чл. 390 ал.3 от ГПК. Иска се от окръжния съд да бъде отменено определението и да се постанови ново, с което да бъде отменено допуснатото обезпечение.

          Постъпил е писмен отговор на тази частна жалба, в който се сочи, че определението е правилно и законосъобразно, обезпечението е било допуснато по повод бъдещ иск и в дадения срок такъв иск е бил предявен. Сочи се, че съгласно разпоредбата на чл. 402 от ГПК първата хипотеза за отмяна на обезпечението е отпадане на причината, поради която то е допуснато. В случая обезпечителната нужда на молителя не отпаднала, налице е висящо исково производство между страните. Освен това ответникът има множество задължения и липса на активи и може да осуети реализирането на исковата защита. Това би довело до невъзможност или затрудняване осъществяване правата по съдебното решение, ако бъде отменено обезпечението. Не е налице и втората хипотеза за отмяна - замяна на обезпечението от ответника, поради това и съгласно чл. 402 ал. 2 от ГПК в настоящия случай няма основание да бъде отменяна допуснатото обезпечение. Моли се да бъде потвърдено обжалваното определение.

Настоящият състав намира, че няма спор относно фактическата обстановка от която е видно, че на 05.11.2018 г в НзРС е постановил определение, с което е уважил молбата за обезпечение на бъдещи искове подадена от „Гленком“ ЕООД срещу Тех-Еволюшън“ ООД. Издадена е обезпечителна заповед на 17.12.2018 г. Молителят е завел искова молба в СРС по която е образувано гр.д. № 77885/2018 г., като производството по образуваното дело е било прекратено с влязло в сила разпореждане № 3967/04.02.2109 г., а исковата молба е била върната.  На 29.03.2019 г. е била подадена нова искова молба, по която е образувано гр.д. № 18444/2019 г. на СРС. Претенцията по това дело е идентична с предходната. С молба от 30.04.2019 г. жалбоподателят е поискал отмяна на допуснатото обезпечение, като се е позовал на чл. 402 от ГПК, като е посочил, че към настоящия момент не съществува причината поради която е допуснато обезпечението. По повод на тази молба с Определение № 365/31.05.2019 г. по ч.гр.д. № 1723/2018 г. районният съд е приел, че в случая се установява, че към настоящия момент между страните е налице висящ гражданско-правен спор, за което вземане е било допуснато обезпечение и е била издадена обезпечителна заповед, поради което обезпечителната нужда за ищеца не е отпаднала и поради това е оставена без уважение молбата за отмяна на допуснатото обезпечение.

Настоящият състав намира частната жалба за основателна, поради следните съображения:

Няма спор, че е било допуснато обезпечение на бъдещ иск, като съдът е дал срок за предявяване на иска от един месец. В дадения от съда срок молителят е представил доказателства, че е депозирал искова молба в Районен съд – София. С разпореждане от 04.02.2019 г. исковата молба е била върната, поради неотстраняване на нередовности, а това разпореждане е влязло в сила на 06.03.2019 г. В СРС е била депозирана нова искова молба от 29.03.2019 г. относно същите вземания. В случая е налице хипотезата на допускане на обезпечение на бъдещ иск, като съгласно чл. 390 ал.3 от ГПК съдът е дал едномесечен срок на молителя да предяви иск. След като исковата молба е депозирана в съда, тя е била върната и новата е предявена след изтичането на едномесечния срок. Следва да се приеме, че в случая е налице хипотезата на чл. 390 ал.3 от ГПК, тъй като исковата молба, по която е било допуснато обезпечение на този бъдещ иск, не е била предявена в предвидения и указан от съда едномесечен срок. Вярно е, че в молбата до районния съд настоящия жалбоподател се е позовал на разпоредбата на чл. 402 ал. 2 от ГПК, която в случая обаче не намира приложение, тъй като не се касае за обезпечение, по което е образувано исково производство в дадения законов срок и това производство продължава т.е. не е прекратено. Така следва да се приеме, че обезпечението е трябвало да бъде отменено от съда и служебно след като са му били представени доказателства, от които по безспорен начин е видно, че искът не е бил предявен в срока по чл. 390 ал. 3 от ГПК.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

ОТМЕНЯ определение №  365/31.05.2019 г. по ч.гр. д. № 1723/2018 г. на  Районен съд – Нова Загора, с което е оставена без уважение молбата на частния жалбоподател по чл. 402от ГПК за отмяна на допуснатото с определение № 637/05.11.2018г. в сила от 20.11.2018 г. обезпечение на бъдещи искове по чл. 124 ал. 1 от ГПК вр. чл. 79 ал.1 и чл. 86 от ЗЗД на „Гленконком“ ЕООД, ЕИК 119063478 със седалище и  адрес на управление г. **********, представлявано от Н.Г.К., срещу „ТЕХ – Еволюшънс“ ЕООД, като вместо това постановява:

ОТМЕНЯ допуснатото с определение № 637/05.11.2018г. в сила от 20.11.2018 г. обезпечение на бъдещи искове по чл. 124 ал. 1 от ГПК вр. чл. 79 ал.1 и чл. 86 от ЗЗД на „Гленконком“ ЕООД, ЕИК 119063478 със седалище и  адрес на управление г. **********, представлявано от Н.Г.К., срещу „ТЕХ – Еволюшънс“ ЕООД.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                             

ЧЛЕНОВЕ: