ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

гр.Сливен, дата 14.11.2019г.

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

         Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 538 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

Производството по делото е образувано по молба на адв. С. в качеството му на пълномощник на Н.Г.П., ЕГН ********** *** – взискател по изпълнително дело № 2017915043883 на ЧСИ срещу разпореждане на ЧСИ Г.Г.по протокол № 52023/11.09.2019 г., с което е намалено вземането на молителката и са обявени за недействителни направените от нея три наддавателни предложения, както и обявяването и за купувач на недвижим имот с идентификатор 29283.501.158, находящ се в с. Ж., общ. Котел.

В молбата се твърди, че по надлежния ред пред ЧСИ молителката е депозирала жалба срещу разпореждането, като в жалбата е било направено искане до Окръжен съд – Сливен за спиране на изпълнителното дело до произнасянето на съда. Твърди се, че до момента жалбата не е придвижена и по делото се извършват съдопроизводствени действия. Поради това се иска да се постанови спиране на изпълнителното дело до произнасяне на съда по подадената от нея жалба чрез ЧСИ.

Така формулираното в молба следва да се приеме, че се касае за молба по чл. 438 от ГПК, според който подаването на жалба не спира действията  по изпълнението, но съдът може да постанови друго. Определението за спиране по чл. 438 от ГПК има характер на  особена временна обезпечителна мярка в производството пред съда, което е образувано по подадена жалба по чл. 435 от ГПК с оплакване за процесуална незаконосъобразност на конкретно обжалваните с жалбата изпълнителни действия. Дали е основателно искането за спиране, може да се прецени след предварителната проверка на допустимостта и вероятната основателност на подадената жалба против конкретното изпълнително действие. Специфичната обезпечителна мярка спиране на изпълнението по  чл. 438 ГПК има временно действие - до разрешаване с окончателен съдебен акт на поставения спор с жалбата. Молбата за спиране на изпълнението по чл. 438 ГПК няма самостоятелно битие, независимо и извън съдебното производство, образувано въз основа на подадена жалба по чл. 435 ГПК с оплаквания за процесуална незаконосъобразност на конкретно обжалвано изпълнително действие.

Следователно искането за спиране по  чл. 438 от ГПК няма самостоятелен характер и не подлежи на разглеждане в самостоятелно и отделно от това по жалба против действия на съдебния изпълнител по чл. 435 от ГПК производство, тъй като е с характер на обезпечителна мярка до приключване на производството по жалбата. В този смисъл е Определение № 2639 от 1.08.2019 г. на САС по в. гр. д. № 3673/2019 г.

По тези съображения, съдът  

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на адв. С. в качеството му на пълномощник на Н.Г.П., ЕГН ********** *** – взискател по изпълнително дело № 2017915043883 на ЧСИ срещу разпореждане по протокол № 52023/11.09.2019 г., на ЧСИ Г.Г.като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 538/2019 г. по описа на Сливенския окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред БАС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                   2.