О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 20.**.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесети ноември, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 544 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба депозирана от Сдружение „ Ловно рибарско дружество Сливен“ със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул. „ Великокняжевска“, № ** против определение № 3405 от 07.10.2019 г. по гр.д. 5218/2019 г. на РС – Сливен, с което е прекратено производството по делото и е върната исковата молба.

         В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Посочва се, че съдът не е следвало да постанови прекратяване на делото поради недопустимост на исковата молба, а е следвало да повдигне препирня за подведомственост на спора с Административен съд – Сливен, тъй като спорът не е с гражданско – правен характер, а административен. Моли се да се отмени обжалваното определение като недопустимо. Прави се възражение за неподсъдност на спора.

Съдът установи следното от фактическа страна:

Първоначално пред Административен съд - Сливен е била депозирана молба от жалбоподателя във връзка, с което било образувано адм.дело № 375/2019 г. В молбата недвусмислено било поискано съдът да задължи административен орган – Директора на ТП „ ДГС Сливен“ да отмени своя отказ да изпълни Решение № 10/21.02.2014 г. на Ямболския окръжен съд.

При постановяване на определение № 331/27.09.2019 г. по адм.дело № 375/2019 г. на АС – Сливен, съдът приел, че се касае за гражданско – правен спори прекратил производството пред него като изпратил делото по подсъдност на РС – Сливен. В мотивите си съдът посочил, че споровете подадени по реда на чл. 29.ал.8 от ППЗОЛД между ловните сдружения и съответното горско стопанство са извън обхвата на административните правоотношения.

Пред РС – Сливен било образувано гр.д. 5218/2019 г., по което било постановено обжалваното определение. В него съдът обективирал становището си, че в случая се касае за предявен конститутивен иск при липса на потестативно право, за което законодателят да е предвидил, че може да се упражни по съдебен ред. Съдът прекратил производството по делото като недопустимо.

         Жалбоподателят е бил уведомен за постановеното определение на 15.10.2019 г., а жалбата е депозирана на 22.10.2019 г. (, в рамките на зоконоопределения едноседмичен срок .

Жалбата е допустима като подадена от лица с правен интерес от обжалване на законния акт. Разгледана по същество се явява основателна.

Изложените мотиви на РС – Сливен по принцип са правилни за случаите когато се предявяват конститутивни искове. В случая обаче съдът не е бил сезиран с такъв. Неправилно АС – Сливен е приел, че спора пред него не е административен, а се касае за граждански правоотношения. Пред него не е бил поставен въпросът – следва ли да се прекрати даден договор, а се е искало съдът да се разпореди административен орган да изпълни съдебно решение - въпрос, който определено е с административен характер. Сливенският районен съд е следвало да констатира посоченото по – горе и да повдигне препирня за подведомственост. Като не е направил това, а просто е прекратил производството по делото, той е постановил незаконосъобразен акт, тъй като на практика е лишил жалбоподателя от възможност да защити правата си по съдебен ред.

Предвид изложеното, съдът намира, че обжалваното определение се явява незаконосъобразно. Същото следва да бъде отменено и делото да се върне на съда с указание той да повдигне препирня за подведомственост на спора с АС – Сливен.

С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

 

ОТМЕНЯ определение № 3405/07.10.2019 г. по гр.д. 5218/2019 г. по описа на РС – Сливен, като неправилно и незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА делото на РС – Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия по него и за повдигане на препирня за подведомственост на спора.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: