О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 25.11.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:       СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с.  СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №559 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжниците Н.Г.С. и В.Д.П. срещу разпореждане на ЧСИ Г.Г., рег.№915 с район на действие СлОС по изп.д.№20179150403883, обективирано в протокол от 11.09.2019г., с което е намалено вземането на взискателя – купувач  Н.Г.П. с размера на един задатък, обявени са за невалидни останалите наддавателни предложения, направени от взискателя Н.П. и е обявен за купувач Е.И.А..

В жалбата си длъжниците посочват, че разпореждането на ЧСИ Г. е незаконосъобразно, необосновано и неправилно. На първо място намира, че недопустимо съдебният изпълнител се е произнесъл с разпореждане, вместо с уредения в закона акт – постановление. На следващо място посочва, че не следва да се обявяват за невалидни следващите наддавателни предложения на взискателя – купувач П., тъй като продажбата се провежда по стария ред, преди измененията от 2017г. и следва да се премине към следващото наддавателно предложение, а не към следващ купувач. С обявяването на следващите наддавателни предложения за невалидни и преминавайки към купувача, предложил най-ниска стойност, съдебният изпълнител ги поставя в неизгодна позиция и ги ощетява, тъй като предложената от поканения купувач цена е значително по-ниска от останалите, обявени за невалидни.  Поради това, длъжниците молят съда да отмени обжалвания акт.

С допълнителна жалба длъжниците молят съда да спре производството по изпълнителното дело до произнасянето му по жалбата.

В законоустановения срок е подадено становище по жалбата от взискателя „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, който намира жалбата за недопустима, като обжалваща акт, извън изрично изброените в закона. Извън това излага съображения за правилност на обжалвания акт.

Лицето, обявено за купувач, Е.И.А. е депозилала становище по жалбата, като посочва, че жалбата е недопустима, като насочена срещу неподлежащ на обжалване акт. Посочва, че съдебният изпълнител е приложил правилно разпоредбата на чл.489, ал.2 от ГПК.

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е депозирал писмени обяснения, в които е посочил хронологично извършените изпълнителни действия. От правна гледна точка е посочил, че жалбата е недопустима, тъй като обжалваното разпореждане не попада в нито една от хипотезите на чл.435 от ГПК. Към настоящия момент нямало изготвено постановление за възлагане, респ. не са изпратени съобщения до страните, с които ще им се укаже възможността за обжалване. Именно постановлението за възлагане е акта, който подлежи на обжалване и тогава длъжниците биха могли в пълен обем да защитят правата си, които счетат за нарушени. Поради това намира за неоснователна и молбата за спиране на изпълнението по чл.438 от ГПК.

След като се запозна с жалбата и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител изпълнително дело №20179150403883 на ЧСИ Г.Г. с район на действие СлОС, съдът констатира следното:

Изпълнително дело № 20179150403883 на ЧСИ Г. първоначално е било образувано под № 20128070400273 по описа на ЧСИ Н.Д., след което е било преобразувано под №20138350400448 по описа на ЧСИ П.Р., а през 2017г. е било преобразувано по настоящия номер.

Производството е образувано по молба на „УниКредит Булбанк“ АД въз основа на изпълнителен лист от 18.05.2012г., издаден по гр.д.№6698/2012г. на Варненски районен съд, с който са осъдени длъжниците „Булгаргаз систем“ ЕООД, гр.Варна, В.Д.П. и Н.Г.С. – П. да заплатят солидарно на кредитора „УниКредит Булбанк“ АД следните суми: 227100лв., представляваща неизплатена главница по Договор за банков револвиращ кредит №6803/09.07.2007г., 29857,86лв., представляваща дължими лихви по договора за периода от 22.09.2011г. до 16.05.2012г., 3406,50лв., представляваща дължими такси по тарифата на банката, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.05.2012г. и сумата от 8871,65лв. – разноски по делото.

За обезпечаване погасяването на всички вземания /главница, лихви, разноски/ на кредитора „УниКредит Булбанк“ АД по Договор за банков кредит №6803/09.07.2007г. с нотариален акт №176, том ІІ, рег.№1538, дело №343/2007г. на съдия при КРС, вписан в СлВП при КРС с вх.№535/11.07.2007г., акт №42, том І, дело №445/2007г. е учредена договорна ипотека от ипотекарните гаранти В.Д.П. и Н.Г.С. – П. върху собствения си недвижим имот – дворно място, находящо се в с.Жеравна, общ.Котел с площ 640кв.м., съставляващо УПИ ІV-232, кв.55 по регулационния план на с.Жеравна, индивидуализиращ се по кадастралната карта с идентификатор №29283.501.158 и площ 698кв.м., ведно с построената в имота едноетажна паянтова жилищна сграда с идентификатор №29283.501.158.1.

Със Решение №3680/12.08.2011г. по гр.д.№4478 на Варненски районен съд в дял и собственост на Н.Г.С. – П. е поставен ПИ №29283.501.158, ведно със сградата. Решението е вписано в СлВП при РС – Котел на 19.09.2011г. под вх. №454, дв.вх. рег.№453 по партидата на Н.С..

С резолюция от 08.08.2012г. на ЧСИ Н.Д. като всикател по делото е присъединено ТД Рехау“ ЕООД само по отношение на длъжникаБулгаргаз систем“ ЕООД. С протокол от 27.06.2014г. на ЧСИ П.Р. изпълнителното производство е спряно  по отношение на длъжника „Булгаргаз систем“ ЕООД, поради процедура по несъстоятелност.

С протокол от 04.08.2014г. на ЧСИ П.Р., само по отношение на длъжника Н.Г.С. – П. било присъединено вземането на взискателя Н.Г.П. по изп.д.№417/2012г. по описа на ЧСИ Н.Д..

По искане на взискателя, съдебният изпълнител е насочил принудителното изпълнение върху ипотекирания недвижим имот, собственост на ипотекарния длъжник Н.С., находящ се в с.Жеравна, описан по-горе, чрез налагане на възбрана, извършване на опис и публична продан.

При реализирана публична продан, с протокол от 05.01.2017г. на ЧСИ П.Р. за купувач на имота е обявен взискателя Н.Г.П. за сумата от 70000лв.

На 23.03.2017г. е изготвен протокол за разпределение на сумата от 70000лв., което е било предявено на страните на 31.05.2017г. Против него е била подадена жалба от длъжника Н.Г.С.. С Решение №165/06.10.2017г. по гр.д.№346/2017г. Сливенски окръжен съд е отменил разпределението от 23.03.2017г. по изп.д.№3889/2017г. по описа на ЧСИ Г. и делото е върнато на ЧСИ Г. за изготвяне на ново разпределение.

Въз основа на решението съдебният изпълнител е извършил ново разпределение по реда на чл.495 от ГПК  

С протокол за разпределение от 10.11.2017г. по изп.д.№3883/2017г. ЧСИ Г.Г. е изготвила разпределение на сумата от 70000лв. Това разпределение е обжалвано и с Решение №29/01.02.2019г. по в.гр.д.№54/2019г. на СлРС жалбата против разпределението е оставена без уважение.

На 20.05.2019г. по изп. дело е постъпила молба от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД за конституирането му като взискател по делото на база договор за цесия от 06.11.2017г., сключен с „УниКредит Булбанк“ АД.

С разпореждане от 19.07.2019г. на ЧСИ Г.Г., „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е конституирана като взискател по изп.д.№3883/2017г., в качеството му на цесионер по договор за цесия, сключен с „УниКредит Булбанк“ АД.

На 28.08.2019г. на взискателя-купувач Н.П. чрез пълномощника й ад.Станев е връчено съобщение относно правото й в двуседмичен срок  от влизане в сила на разпределението да внесе сумата по него, но тъй като същото е влязло в сила на 14.02.2019г., ЧСИ й дава три дневен срок за подаване молба за възстановяване на срока.

На 11.09.2019г. ЧСИ Г. с протокол е констатирала, че към момента, въпреки дадения 3-дневен срок, обявения за купувач – присъединен взискател, не е подал молба по чл.64 от ГПК и не е внесъл сумите по влязлото в сила разпределение, е разпоредила намаляване вземането на взискателя – купувач Н.Г.П. с размера на един задатък – 3000лв.; на основание чл.489, ал.2 от ГПК, в сила от 31.10.2017г. е обявила за невалидни всички останали наддавателни предложения, направени от взискателя Н.Г.П., а именно: наддавателно предложение с предложена цена 60000лв.; наддавателно предложение с предложена цена 40000лв.; наддавателно прадложение с предложена цена 31333лв.; обявила е за купувач на недвижимия имот в с.Жеравна Е.И.А. за сумата от 31000лв., която е поканена в двуседмичен срок от съобщаването да довнесе разликата от внесения от нея задатък.

Съобщението за въпросното разпореждане от 11.09.2019г. е връчено на длъжниците Н.С. и В.П. по пощата с обратна разписка на 25.09.2019г.

Жалбата против разпореждането е подадена с пощенско клеймо от  02.10.2019г.

Към момента по изп.д.№20179150403883 не е изготвено постановление за възлагане.

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от длъжниците Н.Г.С. и В.Д.П. жалба против разпореждането на ЧСИ Г. от 11.09.2019г., с което е намалено вземането на взискателя – купувач  Н.Г.П. с размера на един задатък, обявени са за невалидни останалите наддавателни предложения, направени от взискателя Н.П. и е обявен за купувач Е.И.А., е недопустима, тъй като обжалваните действия на съдебния изпълнител са извън изчерпателно изброените в чл. 435, ал. 2 и ал.3 ГПК действия, които подлежат на съдебен контрол по жалба на длъжника по изпълнителното производство.

Извън действията и актовете по чл.435, ал.2 от ГПК, в публичната продан длъжникът може да обжалва и постановлението за възлагане, но единствено и само него и на посочените в разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК основания.

При публична продан на недвижим имот, какъвто е настоящия случай, законодателят е предвидил обжалване само по отношение на крайния акт – постановлението за възлагане. Междинните действия, сред които е обявяването на купувач, обявяване за невалидни на наддавателни предложения, задържане на задатък при невнасяне на определената с разпределението по чл.495 от ГПК сума и преминаване към следващо наддавателно предложение, респ. купувач, не подлежат на самостоятелно обжалване, извън крайния акт – постановлението за възлагане. В настоящия случай все още не е налице съставено постановление за възлагане, което е акта, подлежащ на съдебен контрол при осъществяване ,на процедурата по публична продан. Наведените с жалбата съображения по п.2 и п.3 представляват именно основания за обжалване на постановлението за възлагане по реда на чл.435, ал.3 от ГПК. 

            С оглед изложеното, жалбата, насочена срещу протокол за обявяване на невалидни наддавателни предложения и купувач, обективиращ действия на съдебния изпълнител, които не подлежат на самостоятелно обжалване, е процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати. 

 

 

 

            С допълнителната жалба е направено искане по чл.438 от ГПК за спиране на изпълнителното производство. Съдът намира искането за неоснователно, с оглед недопустимостта на жалбата /същата няма да бъде разглеждана по същество/ и това искане ще бъде оставено без уважение.

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на длъжниците Н.Г.С. и В.Д.П. за спиране изпълнителното производство по изп.д.№20179150403883 по описа на ЧСИ Г.Г. с район на действие СлОС.

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от длъжниците Н.Г.С. с ЕГН ********** и В.Д.П. с ЕГН **********, със съдебен адрес: *** срещу разпореждане на ЧСИ Г.Г., рег.№915 с район на действие СлОС по изп.д.№20179150403883, обективирано в протокол от 11.09.2019г., с което е намалено вземането на взискателя – купувач  Н.Г.П. с размера на един задатък, обявени са за невалидни останалите наддавателни предложения, направени от взискателя Н.П. и е обявен за купувач Е.И.А., като НЕДОПУСТИМА.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№559/2019г. по описа на  Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

 

            Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.