О П Р Е Д Е Л Е Н И Е       N

 

гр. Сливен, 18.11.2019 година

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                      Мл. с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА                          

при участието на прокурора ………и при секретаря , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 561  по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по подадена жалба от П.И.И. ЕГН ********** *** против действия на ЧСИ посочени в покана за доброволно изпълнение. В жалбата се релевират доводи за недължимост на сумите по издадения изпълнителен лист. Иска се да бъдат отменени действията на ЧСИ по изп. дело № 2018 8370440762 за образуване на изпълнителното дело, принудителното събиране на сумата и извършения запор на сметки и действията, посочени в ПДИ, защото произтичат от прекратен договор по взаимно съгласие на страните.

Постъпило е писмено възражение от взискателя – „Теленор България“ ЕАД, в което се изразява становище, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Съображенията са, че в случая не е налице нито една от хипотезите на чл.435 от ГПК.

В писмено становище по жалбата, ЧСИ счита същата за недопустима. Доводите са свързани с ограниченията за обжалването по чл.435 от ГПК. Твърди се, че релевираните доводи касаят компетентност на съд, но не чрез подаване на жалба против действия на ЧСИ. На следващо място се сочи, че жалбата е и неоснователна.

Настоящият състав намира, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Съображенията са следните: С новелата на чл.435 ал.2 от ГПК е уредено, че длъжникът може да обжалва постановлението за глоба, насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485, определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, както и в случаите по чл. 486, ал. 2, отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение, разноските по изпълнението.

С ТР № 2/15г. на ОСГТК на ВКС е постановено, че не са изпълнителни действия образуването на изпълнителното дело от СИ, изпращането и връчването на поканата за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на книжа, документи и др., назначаването на експертиза за оценка и т.н.

Така в случая обжалването на действията на ЧСИ по изпълнителното дело за образуване на изпълнителното дело, принудителното събиране на сумата и извършения запор на сметки и действията, посочени в ПДИ, защото произтичат от прекратен договор по взаимно съгласие на страните, не попадат в обхвата на посочената норма и поради това подадената жалба е недопустима.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата подадена от П.И.И. ЕГН ********** *** против действия на ЧСИ посочени в покана за доброволно изпълнение.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 561/2019 г. по описа на Сливенски окръжен съд.

        

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред БАС.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: