О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 20.11.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на  двадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

             ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ                                   мл. с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

   като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 565 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

         

          Производството е по реда на чл. 407 от ГПК.

          Постъпила е частна жалба от Т.Г.Д., ЕГН ********** *** против разпореждания за издаване на изпълнителни листи от 15.10.2019 год. и от 06.11.2019 год. по гр.дело № 388/2019 год. на Районен съд – Сливен. В частната жалба се твърди, че съдът е разпоредил издаване на изпълнителни лист -, с първото разпореждане на невлязлото в сила съдебно решение за присъдената издръжка, а с второто разпореждане за присъдените по делото разноски на ищеца. В жалбата се развиват съображения за извършени плащания, за които жалбоподателката е представила документи пред първата инстанция, поради това иска да бъдат отменени изцяло двете разпореждания за издаване на изпълнителни листи.

          Подаден е писмен отговор на тази частна жалба от процесуалния представител на ищеца, в който се твърди, че разпорежданията са законосъобразни. Развиват се аргументи в подкрепа на тази теза, като се твърди, че жалбата е недопустима, тъй като е подадена преждевременно и при липса на правен интерес.

          Настоящият състав, след като се запозна с жалбата и делото, намира жалбата за неоснователна поради следните съображения:

          С Решение № 1032/07.10.2019 год. по гр. дело № 388/2019 год. на РС – Сливен е изменена на основание на чл. 150 от СК, определената издръжка, която частната жалбоподателка се е задължила да заплаща на детето Д.И.Д., със съгласието на неговия баща, като издръжката е била увеличена от 115 лв. на 140 лв. и с решението жалбоподателката е била осъдена да заплати сумата от 300 лв., представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. В решението изрично е отбелязано,че на осн.чл. 242 ал. 1 от ГПК се допуска предварително изпълнение на това решение.

          С молба от 14.10.2019 год. процесуалният представител на ищеца е поискал издаване на изпълнителен лист в частта на решението, с което е допуснато неговото предварително изпълнение и с разпореждане от 15.10.2019 год. е разпоредено издаването на изпълнителен лист. Решението е влязло в сила на 22.10.2019 год. и с молба от 05.11.2019 год. процесуалният представител на ищеца е поискал издаването на изпълнителен лист за присъдените разноски,   като с разпореждане от 06.11.2019 год. е разпоредено издаването на изпълнителен лист.

Съгласно разпоредбата на чл. 407 от ГПК, разпореждането, с което се уважава молбата за издаване на изпълнителен лист може да бъде обжалвано с частна жалба от ответника от връчването на поканата за доброволно изпълнение. В случая не е налице образувано изпълнително дело, но ответникът е узнал за разпореждането за издаване на изпълнителни листи, поради което има правен интерес да обжалва същите. Съображенията, обаче, с които се оспорва издаването на изпълнителен лист могат да бъдат само тези по чл. 406 от ГПК. В случая е безспорно, че съдебното решение е акт редовен от външна страна, който удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу частната жалбоподателка като длъжник, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 242 от ГПК е допуснато предварително изпълнение на решение. Поради това разпореждането от 15.10.2019 год. е напълно законосъобразно. Законосъобразно е и разпореждането за издаване на изпълнителен лист от 06.11.2019 год., тъй като той е бил издаден, след като решението е влязло в сила. Всички съображения, касаещи извършени плащания, са ирелевантни и не следва да бъдат вземани предвид от съда, който следи единствено за заплащане на сумите, свързани с дължимите държавни такси. Тези възражения биха били относими и релевантни при евентуално образувано изпълнително дело и те следва да бъдат преценени от съдебния изпълнител с оглед разпоредбата на чл. 433 ал. 1 от ГПК.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

         

ОСТАВЯ без уважение частната жалба на Т.Г.Д., ЕГН ********** *** против разпореждания за издаване на изпълнителни листи от 15.10.2019 год. и от 06.11.2019 год. по гр.дело № 388/2019 год. на Районен съд – Сливен.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                             

ЧЛЕНОВЕ: