О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

     Гр. Сливен,  28.11.2019 г.

 

 

      СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  двадесет и осми ноември, две хиляди и деветнадесета година, в състав:                            

                                                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

  като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 580 по описа за 2019 г., съобрази:

 

       Производството е образувано по предявени искове  за  заплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане, в размери  съответно : 3425лв и 25 000лв.

       Цената на иска е определяща  най –вече за родовата подсъдност на делото  и  за  размера на държавната такса  за образуването му.

       В  случая  цената на първия иск е 3425лв, а на втория  - 25 000 лв.

       Съгласно чл. 104 т.4 ГПК, на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни искове за граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000лв, с изключение на искове за издръжка, трудови спорове и  за вземания по актове за начет.  

        Тъй като и двете искови претенции не надхвърлят поотделно сумата от 25 000 лв. и се касае за гражданско дело, съгласно разпоредбата на чл. 104 ал.1 т.4 ГПК, родово компетентен да  разгледа  спора  е  РС-Сливен.

        За спазването на родовата подсъдност съдът следи служебно, поради което производството по делото следва да бъде прекратено пред СлОС, а делото  изпратено на родово компетентния съд – СлРС.

        На основание чл. 118 ал. 2 вр. с чл. 119 ал.1 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №580/2019г по описа на СлОС, поради родова неподсъдност на спора.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Сливенски Районен Съд.  

ПРЕПИС от определението да се връчи на ищеца .

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаски апелативен съд в 1 – седмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: