О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Град Сливен, 04.12.2019 г.

 

Окръжен съд Сливен, Гражданско отделение, Първи въззивен състав, в закрито съдебно заседание на четвърти декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                           Мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Толева частно гражданско дело № 591 по описа на Окръжен съд Сливен за 2019 взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 23, ал. 3 ГПК.

 

Делото е образувано по повод направени отводи от всички съдии в Районен съд Сливен.

В Районен съд Сливен е постъпила искова молба с вх. № 17068 от 12.08.2019г. от С. К. А., ЕГН: ********** срещу М. С.М.. По подадената искова молба е образувано гражданско дело № 4363 по описа на Районен съд Сливен за 2019г.

При спазване на процедурата за случайно разпределение на делата гражданско дело № 4363/2019 е разпределено на съдия К.К.. С Определение № 3006 от 10.09.2019г. същата се е отвела от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК с мотива, че ответницата е частен съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд Сливен, като това нейно качество, както и наличието на колегиални отношения биха породили съмнения в безпристрастността на съдебния състав.

При спазване на процедурата за случайно разпределение на делата делото е разпределяно последователно на всички съдии в Районен съд Сливен, като всички са се отвели от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК по посочените по- горе мотиви.

С Определение № 4206 от 27.11.2019г. Председателят на Районен съд Сливен, като е констатирал, че всички районни съдии са се отвели от разглеждането на делото, което прави невъзможно определянето на съдебен състав за разглеждането на същото, е изпратил делото на Председателя на Окръжен съд Сливен за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

 От горното е видно, че разглеждането на делото е станало невъзможно в Районен съд Сливен поради липса на съдебен състав, следователно приложение намира разпоредбата на чл. 23, ал. 3 ГПК и делото трябва да бъде изпратено за разглеждане в друг равен по степен съд в района на Окръжен съд Сливен. Възможните компетентни съдилища са Районен съд Нова Загора и Районен съд Котел. Настоящият състав намира, че с оглед спазване принципа за достъп до правосъдие на гражданите, делото следва да бъде изпратено за разглеждане в Районен съд Нова Загора, тъй като същият се намира на по-близко разстояние в сравнение с Районен съд Котел до град Сливен, където е постоянният адрес на ответника по делото, видно от посоченото в исковата молба (аргумент от чл.105 ГПК).

Така мотивиран и на основание чл. 23, ал. 3 ГПК Окръжен съд Сливен

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАНОВЯВА гражданско дело № 4363 по описа на Районен съд Сливен за 2019 година, образувано по искова молба с вх. № 17068 от 12.08.2019г. от С.К. А., ЕГН: ********** срещу М.С. М., да бъде изпратено на друг равен по степен съд в района на Окръжен съд Сливен.

Делото да се изпрати по компетентност на Районен съд Нова Загора, а препис от настоящото определение да се връчи на Районен съд Сливен.

Определението е окончателно.

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ: