О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 20.12.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети декември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:            МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №610 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжника И.В.И. срещу действията на съдебния изпълнител по изп.д.№426/2018г. по описа на СИС при РС - Котел, изразяващи се в наложен запор върху пенсията на длъжника в НОИ.

В жалбата си жалбоподателят твърди, че незаконосъобразно съдебният изпълнител наредил на НОИ неправилно да бъде удържана от личната му пенсия сумата от 108,15лв. Счита, че материалния и процесуалния закон са неправилно приложени, поради следното: на първо място посочва, че не е собственик на финансовите средства по сметката на НОИ до момента на превода им по неговата банкова сметка ***, че НОИ не може да бъде трето задължено лице като оператор на държавни средства от бюджета. С оглед изложеното жалбоподателят моли съда да отмени незаконосъобразните действия на ДСИ по изпълнителното дело.

По делото не е постъпило становище от другата страна по изпълнителното производство – взискателя Сливенски районен съд.

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е изложил писмени мотиви, като хронологично е посочил извършените действия по изпълнителното производство. Посочва, че в случай, че съдът приеме жалбата за допустима, то същата е неоснователна. Третото лице НОИ е преценило, че запорираната сума е секвестируема. Посочва, че преведената сума е еднаква с тази, посочена в запорното съобщение и е неолихвяема, като погрешно е посочено в писмото на НОИ, че се увеличава с размера на законната лихва. Сумата от 108,15лв. е постъпила по сметката на ДСИ, но не е преведена на взискателя до произнасянето на СлОС по жалбата.

 

 

След като се запозна с жалбата и с документите, съдържащи се в изпратеното от съдебния изпълнител изпълнително дело №426/2018г. по описа на СИС при КРС, съдът констатира следното:

Производството по изпълнително дело №426/2018г. по описа на СИС при КРС е образувано въз основа на възлагателно писмо от Сливенски районен съд и представен с него изпълнителен лист от 22.06.2018г., издаден по НОХД №462/2017г. по описа на СлРС, с който е осъден И.В.И. да заплати сумата от 73,15лв., представляваща разноски в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на СлРС, както и сумата от 5лв., представляваща държавна такса за издаване на изпълнителния лист в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на СлРС.

С възлагателното писмо са посочени изпълнителни способи, сред които е и запор на вземанията на длъжника от трети лица, като е възложено цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника.

На длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение, връчена му на 13.07.2018г. лично.

На 02.10.2019г. е наложен запор на пенсията на длъжника с изпращане на запорно съобщение до НОИ с изрично посочване за спазване правилата на чл.446 от ГПК. Запорното съобщение е получено на 24.10.2019г.

От НОИ е постъпил отговор, че е наложен запора върху пенсията на И.В.И., считано от м.ноември 2019г., като удръжката от 108,15лв. ще е направена еднократно, съгласно запорното съобщение и чл.446, ал.1 от ГПК.  

ТП на НОИ в гр.Сливен е изпратило писмо до длъжника И., с което е уведомен за наложения запор на пенсията, получено от И. на 31.10.2019г.

Жалбата против налагането на запора е подадена на 31.10.2019г.

            С оглед така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Подадената от длъжника И.В.И. жалба против действията на съдебния изпълнител, изразяващи се в налагане на запор върху пенсията на длъжника в НОИ, е недопустима, тъй като обжалваното действие на съдебния изпълнител е извън изчерпателно изброените в чл. 435, ал. 2 и ал.3 ГПК действия, които подлежат на съдебен контрол по жалба на длъжника по изпълнителното производство.

Запорът и възбраната, като изпълнителни действия не подлежат на обжалване. На обжалване подлежи насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество. Насочването на изпълнението се обжалва, когато в жалбата длъжникът се позовава на несеквестируемост (пълна или частична) на запорирано или възбранено имущество за събирането на определено парично вземане. Отделното обжалване на тези действия не е допустимо /арг. ТР №2/2013г. от 26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС/.

Следователно, запорът на пенсията може да се атакува единствено при наведено от длъжника възражение за несеквестируемост /чл.435, ал.2, т.2 от ГПК/. В случая обаче такива твърдения в жалбата няма изложени. Съображенията на жалбоподателя за незаконосъобразност на тези действия са свързани с въпроса кой е собственик на средствата преди превода им по банковата сметка за лицето, получаващо пенсия и дали НОИ може да бъде трето задължено лице. Възражение за несеквестируемост няма направено.

Следва само да се отбележи, че съдебната практика е единна, че съгласно чл. 446, ал. 1 ГПК пенсията е частично секвестируема, т.е. наложеният върху нея запор обхваща само секвестируемата част.

            С оглед изложеното, жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати. 

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от длъжника И.В.И. с ЕГН ********** *** срещу действията на съдебния изпълнител по изп.д.№426/2018г. по описа на СИС при РС - Котел, изразяващи се в наложен запор върху пенсията на длъжника в НОИ, като НЕДОПУСТИМА.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№610/2019г. по описа на  Сливенски окръжен съд, като недопустимо.

 

           

            Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.