ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

 

08.01.2020 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на…осми януари........…………………….

през две хиляди и двадесета  година в състав:

Председател:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова……….………..… гр. дело № 2 по описа за 2020 година, за да се произнесе съобрази:

            След запознаване с делото, съдът констатира следното:

            Постъпила е искова молба, от Ю.К.И.-С., адресирана до Окръжен съд – Сливен  от обстоятелствената част на която е видно, че е предявена против Началника на затвора гр. Сливен. Евентуалната правосубктност на ответника подлежи на уточняване.

            От изложените факти и направените искания в молбата е видно, че предявеният иск намира правното си основание в чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ, тъй като е налице твърдение за претърпени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на държавен орган при изпълнение на административна дейност. По силата на чл. 1 ал.2 исковете по ал.1 на същия текст се разглеждат по реда на АПК т.е. от съответния Административен съд, поради което производството следва да бъде прекратено пред СлОС и изпратено по подсъдност на Административен съд- гр. Сливен. 

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 118 ал.2 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.д. № 2/2020 г. по описа на Окръжен съд -Сливен пред Сливенския окръжен съд.

ИЗПРАЩА делото на  Административен съд - Сливен, по подсъдност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването му на ищците пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: