О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 15.01.2020 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на четиринадесети януари, през две хиляди и двадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 4 по описа за 2020 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Делото е образувано във връзка с повдигната препирня за подведомственост обективирана в определение № 456/31.12.2019 г. по гр.д. № 632/2019 г. по описа на Котленския районен съд. В определението си КРС е посочил, че с оглед последните изменения на чл. 411 ал. 1 от ГПК, производството по делото следва да се развие пред РС – Сливен.

         За произнасяне по повдигнатата препирня за подсъдност, съдът взе предвид следното:

         Пред РС – Сливен е било депозирано заявление по чл. 417 от ГПК от „ ЕКСПРЕСБАНК“ АД, със седалище и адрес на управление гр. В., бул. „ В.В.“, № **, против длъжниците П.М.А., с постоянен адрес с. П.и настоящ адрес гр. Сливен и З.Н.А.с настоящ и постоянен адрес гр.С.. С определение № 427205.12.2019 г. по ч.гр.д. 6698/2019 г. СлРС прекратил производството пред себе си и го изпратил по компетентност на КРС, тъй като в неговия район на действие бил настоящия адрес на единия от длъжниците – П.А.. Пред КРС било образувано ч.гр.д. № 632/2019 г. По него на 31.12.2019 г. било постановено определение № 456/31.12.2019 г., с което производството по делото било прекратено и пред РС – Котел и била повдигната препирня за подведомственост . Определението било постановено с оглед настъпилите промени в разпоредбата на чл.чл. 411 ал. 1 от ГПК.

         Спорът за подведомственост на делото е допустим, тъй като препирнята е повдигната своевременно.

         Съдът намира повдигнатата препирня за основателна поради следните съображения:

До изменението на ГПК  с ДВ 200/2019 г. е съществувало различие по отношение реда за подаване на искови молби от ищци – потребители и за подаване на заявления за заповед за изпълнение срещу длъжници – потребители. Според разпоредбата на чл. 113 от ГПК – искът на потребителя е можело да се подаде или по неговия настоящ или по неговия постоянен адрес, а според разпоредбата на чл.411 ал. 1 от ГПК заявлението за издаване на заповед за изпълнение е следвало да се подаде по постоянния адрес на длъжника. В този случай подсъдността не е била различна за случаите на „длъжник – потребител“. С новото изменение на ГПК обаче ( вл.в сила на 24.12.2019 г.), се постига общ принцип на действие по делата, страна по които е лице притежаващо качеството „потребител“. И в двата случая – и в общото исково производство, и в заповедното производство, делото се разглежда по принци от съда, където се намира настоящият адрес на „потребителя“, а при липса на такъв – от съда където е неговият постоянен адрес. Този принцип се въвежда с нов текст в чл. 411 ал.1 от ГПК, а именно изречение 2, което предвижда, че заявление срещу потребител се подава до съда, в чийто район се намира настоящият му адрес, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. Новата разпоредба е процесуална по своя характер и тъй като няма законово изискване образуваните до този момент дела да продължат по стария ред, тя следва да се приложи и за делата, които са в производство. С оглед на това повдигнатата препирня за подведомственост следва да бъде уважена и делото да се изпрати по компетентност на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

С оглед на изложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

 

КОМПЕТЕНТЕН ДА РАЗГЛЕДА депозираното от „ЕКСПРЕСБАНК“ АД, със седалище и адрес на управление гр. В., бул. „ В.В.“, № **, заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК вх. № 25441/03.12.2019 г. е Сливенският районен съд.

 

ИЗПРАЩА делото за продължаване на процесуалните действия по него на СлРС.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: