О  П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 07.02.2020 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на седми февруари , през две хиляди и двадесета година в състав:

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА  гр. дело № 62 по описа за 2020 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

 

         Делото е образувано във връзка с депозирана частна жалба от адв.С. – пълномощник на „ РИАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ********, против Разпореждане № 18675/19.11.2019 г. по ч.гр.д. 3858/2019 г. на Сливенския районен съд, с която е обезсилена изцяло заповед за изпълнение на парично задължение № 2426/15.07.2019 г. издадена по ч.гр.д. 3858/2019г. по описа на СлРС.

         В жалбата се твърди, че неправилно е била обезсилена издадената заповед за изпълнение, тъй като жалбоподателят всъщност своевременно е бил предявил установителен иск според указанията на съда, но поради техническа грешка писмото, с което е уведомил за това РС – Сливен не е достигнало до съда.

Моли се да се отмени обжалваното разпореждане.

         След преценка на събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

         На 10.07.2019 г. пред РС – Сливен е било депозирано заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК от „ РИАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД против „ Валгар „ ЕООД . Касае се за задължение в общ размер на 3554.82 лв. възникнало на 01.12.2016 г. Заповедният съд разпоредил издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и на 15.07.2019 г. такава била издадена под № 2426. На 04.09.2019 г. било депозирано възражение от длъжника, че не дължи търсената сума. На 11.09.2019 г. СлРС издал разпореждане № 14801, с което указал на заявителя, че в едномесечен срок може да предяви иска за установяване на вземането си, както и че в същия срок следва да представи доказателства пред съда за предявения иск. Страната била предупредена, че при непредставяне на доказателства в срок, съдът ще обезсили издадената заповед за изпълнение. Разпореждането било съобщено на жалбоподателя на 10.10.2019 г. На 08.11.2019 г. в деловодството на РС – Сливен била депозирана искова молба от жалбоподателя по реда на чл.422 вр. чл. 415 ал. 2 от ГПК, но заповедният съд не бил уведомен за този факт. Пред него не били представени доказателства, че страната своевременно е депозирала искова молба за установяване на вземането си.

         На 19.11.2019 г.било постановено обжалваното разпореждане № 18675 по ч.гр.д. № 3858/2019 г. по описа на СлРС. С него, съдът приел, че заявителят не е представил в срок доказателства за предявен иск за установяване на вземането му и обезсилил изцяло изданената заповед за изпълнение.

         Съобщението за постановеното разпореждане на съда било получено от жалбоподателя на 10.12.2019 г. и в законоопределения едноседмичен срок – на 17.12.2019 г. ( п.к.) била депозирана настоящата частна жалба.

         След процента на събраните по делото доказателства съдът направи следните правни изводи:

В разпоредбата на чл. 415 ал. 5 от ГПК е посочено, че когато заявителят не е представил доказателства, че е предявил иск за вземането си в посочения срок ( едномесечен - чл. 415 ал. 4ГПК), съдът обезсилва заповедта за изпълнение. Разпоредбата е императивна и константната съдебна практика изисква заявителят освен да е предявил искова молба за вземането си, едновременно с това да представи доказателства за това пред заповедния съд. В настоящия случай са налице само твърдения от страна на жалбоподателя, че е бил изпратил уведомление до съда, което по независещи от него причини не е достигнало до съда, но липсват каквито  и да са конкретни доказателства за това. До момента на постановяване на обжалвания акт, заповедният съд е бил в неведение, че иск за вземането е бил предявен. По този начин твърденията на жалбоподателя остават недоказани, поради което жалбата му следва да бъде оставена без уважение.

         С оглед на изложеното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба от „ РИАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, *********, против Разпореждане № 18675/19.11.2019г. по ч.гр.д. 3858/2019 г. на Сливенския районен съд, с която е обезсилена изцяло заповед за изпълнение на парично задължение № 2426/15.07.2019 г. издадена по ч.гр.д. 3858/2019г. по описа на СлРС., като неоснователна.

 

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: