О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 04.02.2020г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на  четвърти февруари през две хиляди и двадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

             ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ                                   мл. с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

 

   като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гр.д.№ 71 по описа на съда за 2020г., за да се произнесе съобрази следното:

         

          Производството е по реда на чл. 274 от ГПК.

          Производството е по частна жалба подадена от К.Т.К. ЕГН ********** и Д.Т.К. ЕГН **********, чрез законния им представител Е.Х.К., против определение № 4451/18.12.2019 г. по гр.д. № 2654/2015 г. на РС Сливен, с което е прекратено производството по делото. В частната жалба се твърди, че постановеното определение е неправилно и следва да бъде отменено. Частните жалбоподателите са единствените наследници на баща им, който е починал и те задължително приемат наследството по опис. Твърди се, че след извършване на описа районният съдия е начислил съдебни такси в големи размери, а те са внесли дължимите такси за образуване на производството, поради което молят определението да бъде отменено.

С обжалваното определение съдът е прекратил производството, като е посочил, че е определил дължимата за образуване на делото държавна такса, оставил е без движение производството и определил срок за внасянето. Страната е оспорвала определения от съд размер на таксата. След получаване на указанията на съда за внасяне на началната такса, страната депозирала и молби за освобождаването от заплащането на определените от съда държавни такси. Тези молби обаче са били депозирани след изтичането на определения срок за изпълнение на указанията за внасяне на държавните такси, поради което съдът не е произнесъл по тях и е прекратил производството.

Настоящият състав намира, че определението е неправилно, поради следните съображения.

На първо място и за яснота следва да се посочи, че наведените доводи от частните жалбоподатели не могат да бъдат споделени, тъй като съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, раздел втори, чл. 47 за извършване на опис на движими и недвижими вещи, включително на налични ценни книжа, се събира такса в размер 1,5 на сто върху по-малката сума от цената на описаната вещ ценните книжа и от паричното вземане, но не по-малко от 50 лв. Съгласно разпоредбата на ал.4 таксата по ал. 1 се събира и при опис на вещи по реда на чл. 557 от ГПК.

В случая обаче районният съдия не е взел предвид обстоятелството, че производство е образувано по молба на малолетни деца, които са единствените наследници на починалия им баща, поради което неправилно не се е произнесъл по подадените молби за освобождаване от държавни такси. Преди да прекрати производството по делото съдът е следвало да се произнесе по тези искания най-вече с оглед интереса на децата, като има предвид, че приемането на наследството по опис от недееспособните цели преди всичко запазването на имуществото в тяхна полза и предотвратяване на недобросъвестното му разхищаване. От друга страна малолетните нямат друга възможност за приемане на наследство, освен по опис, тъй като такова е императивното изискване на закона. Поради това съдът е следвало да съобрази тези обстоятелства и задължително да се произнесе по направеното искане за освобождаване от внасяне на такси. Ако съдът преценява, че не са налице условията за това, е следвало да не прекратява производството, а да постанови надлежен съдебен акт, с който да оповести приемането от малолетните на наследството по опис и евентуално да предприеме действията по чл. 77 от ГПК. В обобщение настоящия състав намира, че определението с което е прекратено производство е неправилно и следва да бъде отменено.

Ръководен от изложените съображения съдът,

 

О П Р Е  Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 4451 от 18.12.2019 г. по гр.д. № 2654/2019 г. на РС – Сливен.

 

ВРЪЩА ДЕЛОТО на РС Сливен за произнасяне по депозираните молби за освобождаване от държавни такси.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                               

ЧЛЕНОВЕ: