О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Сливен, 04.03.2020 г.

 

           

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в разпоредително заседание на четвърти март през две хиляди и двадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                           Мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от мл. с. Алексиева въззивно в.гр.д.№ 130 по описа на съда за 2020 г., за да се произнесе съобрази следното:     

Производството е въззивно и се движи но реда на чл. 258 и следващите.

Образувано е по въззивна жалба против Решение № 1322/22.11.2019 г. по гр.д.№ 2638/2019 г. на Сливенски районен съд, с което Б.Д.Б. с ЕГН ********** *** е осъден да заплати на Гаранционен Фонд гр. София, със адрес **********, сумата от 9 839,46 лв., представляваща възстановено обезщетение от Гаранционен Фонд по щети № 120418/15.05.2014 г. и № 220066/15.05.2014 г., ведно със законната лихва от 27.05.2019 г. до оконателното изплащане на сумата, както и сумата от 493,52 лв., представляваща направените разноски по делото. 

От материалите по делото и от мотивите на решението е видно, че производството е протекло при участието на трето лице помагач – ЗК Лев Инс АД със седалище и адрес **********, привлечен на страната на ответника с определение № 2811/16.08.2019 г. на СлРС.  В диспозитива на решението, обаче името на третата страна е пропусната и делото следва да се върне на първоинстанционния съд за поправяне на допусната очевидна фактическа грешка чрез допълването в диспозитива на решението, че същото е постановено при участието на трето лице помагач – ЗК „Лев Инс“ АД.

След извършване на горното въззивната жалба следва коректно да се администрира, като препис от нея се изпрати и на ТЛП и му се даде срок за отговор.  

Поради това съдът намира, че следва да прекрати въззивното производство и да върне делото на районния съд за отстраняване на констатираната ОФГ, както и за администриране на въззивната жалба.

След отстраняване на констатираната от съда очевидна фактическа грешка и довършване на процедурата по администриране на въззивната жалба, делото следва да се върне незабавно на СлОС за протичане на въззивното производство.

           

Ръководен от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 130/2020 г. по описа на Сливенски окръжен съд.

 

ИЗПРАЩА на Сливенски районен съд гр.дело № 2638/2019 г. по описа на РС – Сливен за поправяне на допусната в решението очевидна фактическа грешка, изразяваща се в неотразяване в диспозитива на решението на участието на третото лице помагач ЗК Лев ИНС АД, при наличие на изрично формирана за това воля в мотивите, както и за довършване на администрирането на въззивната жалба като препис от същата бъде връчена на третото лице помагач.  

           

            УКАЗВА на Сливенски районен съд след изпълнение на указанията да изпрати отново делото на Сливенски окръжен съд за разглеждане на подадената въззивна жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

             

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                            2.