РАЗПОРЕЖДАНЕ №                                            

гр. Сливен, 07.01.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на седми януари през две хиляди и петнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като разгледа докладваното от Хр. Марева ч.гр.д. № 14 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано на основание чл. 76, ал. 5 във вр. с чл. от ПАС във връзка с чл. 404, т. 1 ГПК вр. чл. 268, т. 2 и чл. 144 АПК.

Постъпила е молба от съпрузите С.Я.Р. и Р.Г.Р., с която се иска съдът да издаде изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила решение № 115/12.04.1996г. постановено по адм.д. № 1019/95г. по описа на Окръжен съд – Сливен, оставено в сила с решение № 657/24.02.1998г. постановено по адм.д. № 4165/1996г. на ВАС, ІІ отд.

В молбата са изложени съображения, че след влизане в сила на съдебното решение, въз основа на него са издадени заповед № РД – 15 – 460/31.07.1997г. и заповед № РД – 15 – 741/24.09.1998г. за допълване на кадастралната основа и частично изменение на ЗРП за парцели VІІ и VІІІ в кв. 453 (по плана на гр. Сливен), но не са предвижданията по плана и до момента не са осъществени на место.

По-надолу в молбата са изложени подробно оплаквания на молителите относно това, че предвижданията по частичното изменение на ЗРП за посочените имоти не са изпълнени и приложени и те, като съсобственици на имота, са лишени от възможността да осъществяват владение върху имота съобразно пълния обем на правата си.

Изложени са също съмнения, че неправомерно е било унищожено административното дело и решенията, което според тях е и основна причина за невъзможността и до момента да бъде осъществено приложението на плана съобразно допуснатото в изпълнение на решение № 115/12.04.1996г. постановено по адм.д. № 1019/95г. по описа на Окръжен съд – Сливен частично изменение за парцели VІІ – 8162, VІІІ – 8161 и ІХ – 8160 в кв. 453 по плана на гр. Сливен, кв. „Ново село“.

В желание да защитят правото си на собственост и владение върху имотите, молят да бъде издаден изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила решение № 115/12.04.1996г. постановено по адм.д. № 1019/95г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Молбата е допустима, но разгледана по съществото си е неоснователна и съдът следва да постанови отказ за издаване на изпълнителен лист по следните съображения:

На първо място относно оплакването за неправомерно унищожаване на адм. д. № 1019/95г. по описа на ОС – Сливен, съдът намира за необходимо да посочи, че въз основа на извършената справка се установяват всички предпоставки за надлежното унищожаване на делото, поради изтичане на срока за съхраняването му. Извършено е въз основа на надлежно издадена заповед № 50/05.03.2007г. на Председателя на Окръжен съд – Сливен с оглед Закона за Националния архивен фонд, Наредба № 1 на ГУА при МС (ДВ бр.85/1982г.) и ЗСч, за което е съставен и съответния протокол.

Въз основа на влязлото в сила решение по адм.д. № 1019/1995г. по описа на ОС – Сливен, обаче, е недопустимо издаването на изпълнителен лист, т.к. същото решение не съдържа диспозитив, установяващ наличие на изпълнително основание по смисъла на чл. 268, т. 2 и чл. 404 ГПК.

За да се издаде изпълнителен лист, е нужно да е налице годно изпълнително основание. Съгласно чл. 267 от АПК на изпълнение по реда на дял V от АПК подлежат изискуемите задължения, породени от изпълнителните основания, предвидени в този кодекс или в друг закон. Изпълнителните основания са влезлите в сила решения, определения и разпореждания на административен съд - чл. 268, т. 2 от АПК и чл. 404, ал. 1, т. 1 от ГПК, относно притезателни права на страната – подала молба за издаване на изпълнителен лист. Изпълнителният лист от своя страна трябва дословно да пресъздава съдържанието на осъдителния диспозитив от влязлото в сила съдебно разпореждане и може да бъде издаден само при установено със сила на пресъдено нещо притезание, по отношение на което молителите твърдят, че имат право на принудително изпълнение.

В молбата се посочва, че е подадена с цел, да се защити правото на собственост и владението на молителите върху имота, за който се отнася отменената заповед № РД 0 15 – 735/14.08.1995г. на Кмета на Община Сливен за частично изменение на ЗРП. Въз основа на изпълнителния лист молителите желаят да се реализира приложение на плана съгласно издадените и заповед № РД – 15 – 741/24.09.1998г. за допълване на кадастралната основа и частично изменение на ЗРП за парцели VІІ и VІІІ в кв. 453 по плана на гр. Сливен въз основа на решение № 115/12.04.1996г. постановено по адм.д. № 1019/95г. по описа на Окръжен съд – Сливен заповеди№ РД – 15 – 460/31.07.1997г. С издаването на цитираните заповеди в изпълнение на решението, обаче, съдебното решение е изпълнено и извън това, то не съдържа осъдителен диспозитив и сила на пресъдено за подобно притезание за защита на владение и право на собственост на молителите.

Извън гореизложеното и доколкото в молбата се поставят  въпроси относно способите и реда на защита на правото на собственост на молителите, то следва да се посочи, че поставените въпроси и отговорите, които желаят молителите да получат в писмен вид по същността си представляват правна консултация, каквато съдиите нямат право да дават съгласно чл. 213 от ЗСВ.

Водим от гореизложеното съдът

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на С.Я.Р. И Р.Г.Р.,*** за издаване на изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила решение № 115/12.04.1996г. постановено по адм.д. № 1019/95г. по описа на Окръжен съд – Сливен като неоснователна.

 

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба двуседмичен срок от съобщаването на молителите пред ВАС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: