Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

18.05.2016г., гр.Сливен

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на осемнадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното ч.гр.д. № 194 по описа на СлОС за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 627, вр. чл.404 и сл. ГПК и чл.21 от Регламент (ЕО) №1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.

Образувано е по молба от адв. П.Ш. ***, в качеството му на пълномощник на „Братя Д.Менексопули“ О.Е. – дружество учредено съгласно законите на Гръцка република, с адрес С., К.*, вписано в търгорвския регистър с код № 038085805000, представлявано от П.Д.М., с адрес ***, с данъчен номер 025453400, с номер на лична карта Х 732238/30-4-4, издадена от полицейско управление „Пл.Димократиа“, Солун, с която моли да бъде издаден изпълнителен лист въз основа на Европейска заповед за плащане от 15.04.2015г. издадена от Първоинстанционен съд – Солун по негово дело № 7816/3-4-2015 по Регламент № 1896/2006 на съвета, за сумата 88 616.80 евро, ведно с лихвата върху главницата, начислена от 28.01.2011г. до пълното изплащане.

Към молбата са приложени: Европейска заповед за плащане от 15.04.2015г. /формуляр Д/, издадена по дело № 7816/3-4-2015 на Първоинстанционния съд – Солун в оригинал и с превод на български език; Декларация за изпълняемост от 28.09.2015г. /формуляр Ж/, издадена по дело № 7816/3-4-2015 на Първоинстанционния съд – Солун в оригинал и с превод на български език; удостоверение за актуално правно състояние на молителя и актуален дружествен договор, извлечение от търговския регистър, пълномощно.

Съдът като се запозна с молбата, обсъди събраните по делото писмени доказателства и като взе предвид, че са изпълнени изискванията на закона и регламента намери, че искането е основателно.

Процедурата по издаване и изпълнение на европейска заповед за плащане е уредена в Регламент (ЕО) №1896/2006. Съгласно чл.19 от Регламента, европейска заповед за плащане, която подлежи на изпълнение в държавата - членка по произход, се признава и привежда в изпълнение в другите държави - членки, без да е необходимо да се обявява изпълнимостта и без възможност за оспорване на нейното признаване

За привеждане в изпълнение на заповедта, съгласно чл.21 от Регламента, молителят следва да представи копие от заповедта за плащане, обявена за изпълнима от съда по произход, а при необходимост и превод на официалния език на държавата - членка по привеждане в изпълнение.

В случая са налице предпоставките за издаване на изпълнителен лист - представен е акт на чуждестранен съд, който подлежи на изпълнение без да се изисква нарочно производство, същият е представен освен на езика на съда, който го е издал и в заверен превод на български език. Представеният документ представлява годно изпълнително основание, поради което и молбата за издаване на изпълнителен лист следва да бъде уважена.

Водим от горното и на основание чл. 627, вр. чл.404 ГПК и чл.21 от Регламент (ЕО) №1896/2006,  ЯОС

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И :

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист на „Братя Д.Менексопули“ О.Е. – дружество учредено съгласно законите на Гръцка република, с адрес С, К№ *, вписано в търгорвския регистър с код № 038085805000, представлявано от П.Д.М., с адрес ***, с данъчен номер 025453400, с номер на лична карта Х 732238/30-4-4, издадена от полицейско управление „Пл. Димократиа“, Солун въз основа на Европейска заповед за плащане от 15.04.2015г. /формуляр Д/, издадена по дело № 7816/3-4-2015 на Първоинстанционния съд – Солун и Декларация за изпълняемост от 28.09.2015г. /формуляр Ж/, издадена по дело№ 7816/3-4-2015 на Първоинстанционния съд – Солун срещу длъжника Гривас“ ООД със седалище и адрес на управление на дейността гр.С., ул.“С.*, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 829119163, представлявано от управителя Д.Г.Г. за сумата 88 616.80 /осемдесет и осем хиляди шестстотин и шестнадесет цяло и осемдесет/ евро, ведно с лихвата върху главницата начислена от 28.01.2011г. до пълното изплащане.

 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО, на осн. чл.627, ал.2 ГПК може да се обжалва по реда на чл.623, ал.6 ГПК - с въззивна жалба пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок, който тече за молителя от връчването на препис от разпореждането, а за ответника - от връчването на поканата за доброволно изпълнение.

 

Препис от разпореждането да се връчи на молителя, чрез посоченият от него адвокат П. ш. ***, на посоченият в молбата съдебен адрес.

 

                                                  

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: