Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  Гр.Сливен, 15.02.2017г

 

 

        СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в закрито заседание на петнадесети февруари, двехиляди и седемнадесета година,  в състав:

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

                                                                                     

        като се запозна с докладваното от съдията гр.дело № 70  по описа на съда за 2017г, за да се произнесе, съобрази следното:

 

    Производството е за издаване на изпълнителен лист въз основа на влязло в сила решение на  местен арбитражен съд и се движи по реда на 404 т.1, вр. чл. 405 ал.3 от ГПК.

    Образувано е по молба на „Интерлийз Ауто“ЕАД, със седалище и  адрес на управление гр.С., район „М.“,бул.“Ц. Ш.*, с ЕИК- 130936974, представлявано от изпълнителния директор А. Х. Б., чрез пълномощника си Ц. Др. Й..

     Иска се издаване на изпълнителен лист срещу „Бис Р“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.С.,кв.“Д. Г.“, *, представлявано от управителя Н.Х.Б., с ЕИК- 119613388, въз основа на влязло в сила  арбитражно решение от 07.04.2014г по вътрешно арбитражно дело № 558/2013г по описа на АС при БТПП и решение от 02.06.20141г по ВАД№ 558/2013г по описа на АС при БТПП.

     Към молбата  е приложен заверен препис от двете решения на АС при БТПП и удостоверение № 2314/23.06.2014г, издадено от същия съд за датата на връчване на решенията и на влизането им в сила.

     При проверка основателността на молбата, съдът установи следното:

     На основание чл.404т.1 вр. чл. 405 ал.3 ГПК/ред.ДВ бр.8/24.01.2017г/, настоящият съд е сезиран с молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение, постановено от местен арбитражен съд.

     Длъжникът е търговско дружество със седалище гр.Сливен, което прави  настоящия съд местно компетентен на се произнесе по молбата съгласно разпоредбата на чл. 405 ал.3 ГПК/ изм. с ДВ бр.8/2017г/.  

     Съгласно чл. 406 от ГПК, изпълнителният лист се издава, когато актът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение на вземане, а когато изпълнителното основание е арбитражно решение, то трябва да е влязло в сила и да се представени писмени доказателства, че е било връчено на длъжника / чл. 51 ал.1 от ЗМТА/.

       Молителят е приложил заверени преписи от постановените решения на АС при БТПП, както и доказателства, удостоверяващи, че са връчени на длъжника и влезли в сила, с което е изпълнил изискванията на  чл. 51 ал.1 от ЗМТА и молбата му следва да се уважи.

        По изложените съображения, съдът       

 

 Р А З П О Р Е Д И:

 

       ДА СЕ ИЗДАДЕ на основание чл. 404 т.1, вр. 406 от ГПК, вр. чл. 51 ал.1 от ЗМТА,  изпълнител лист в полза на „ ИНТЕРЛИЙЗ АУТО“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.С., район „М.“, бул.“Ц. Ш.*, с ЕИК- 130936974, представлявано от изпълнителния директор А. Х. Б.,  срещу „БИС Р“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.С.,кв.“Д.Г.“, *, представлявано от управителя Н.Х.Б., с ЕИК- 119613388, въз основа на арбитражно решение от 07.04.2014г по ВАД №558/2013г по описа на АС при БТПП и решение от 02.06.2014г по ВАД № 558/2013г по описа на АС при БТПП.

   

       Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-Бургас, в двуседмичен срок, който за молителя тече от  датата на  връчването на разпореждането, а за ответника- от връчването па показаната за доброволно изпълнение.   

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: