РАЗПОРЕЖДАНЕ

 ГР.С., 08.03.2017г

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осми март, двехиляди и седемнадесета година, в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като се запозна с докладваното от съдията т.дело № 127 по описа на съда за 2017г, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е за издаване на изпълнителен лист въз основа на влязло в сила решение на местен арбитражен съд и се движи по реда на 404 т.1, вр. чл. 405 ал.З от ГПК.

Образувано е по молба на „Бул-Гейт"ЕООД, със седалище и адрес на управление ГР.С., с ЕИК- 119052485, представлявано от управителя М.С., чрез пълномощник адв. М.Р. от САК.

Иска се издаване на изпълнителен лист на осн. чл. 404 т.1 вр. с чл. 51 ал.1 от ЗМТА срещу община-Сливен въз основа на влязло в сила арбитражно решение от 10.11.2016г по арбитражно ad hoc дело № 6/2013г.

Към молбата е приложен заверен препис от решението на съда и мотивите, както и доказателства за датата на връчването му.

При проверка основателността на молбата, съдът установи следното:

На основание чл.404т.1 вр. чл. 405 ал.З ГПК/ред.ДВ бр.8/24.01.2017г/, настоящият съд е сезиран с молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение, постановено от местен арбитражен съд.

Длъжникът е юридическо лице със седалище ГР.С., което прави настоящия съд местно компетентен на се произнесе по молбата съгласно разпоредбата на чл. 405 ал.З ГПК/ изм. с ДВ бр.8/2017г/.

Съгласно чл. 406 от ГПК, изпълнителният лист се издава, когато актът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение на вземане, а когато изпълнителното основание е арбитражно решение, то трябва да е влязло в сила, т.е. да са представени писмени доказателства, че е връчено на длъжника / чл. 51 ал. 1 от ЗМТА/.

Молителят е приложил заверени преписи от постановеното решение на арбитражен съд ad hoc , както и доказателства, удостоверяващи, че е връчено на длъжника, с което молителят е изпълнил изискванията на чл.51 ал. 1 ЗМТА и молбата му следва да се уважи.

 

 

 

 

 

 

Видно от куриерската товарителница и обратната разписка, приложени по делото, решението е било връчено на община-Сливен на 26.01.2017г и съгласно чл.41 ал.З от ЗМТА е влязло в сила.

Молителят претендира за заплащане на направените в настоящото производство разноски за адв. възнаграждение и държавна такса, които възлизат в общ размер на сумата 3237.71лв, като представя доказателства, че са платени, поради което искането му следва да се уважи. По изложените съображения, съдът

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ на основание чл. 404 т.1, вр. 406 от ГПК, вр. чл. 51 ал. 1 ЗМТА, изпълнител лист в полза на „ Бул-Гейт" ЕООД, със седалище и адрес на управление ГР.С., ж.к.„Д.", бл.*, вх.’*“, ап.*, ЕИК-119052485, представлявано от управителя М.Г.С., със съдебен адрес:***, офис *, чрез адв. М.Р.,***-СЛИВЕН, със седалище и адрес на управление ГР.С., бул."Ц.О.",№*, ЕИК-000590654, въз основа на арбитражно решение от 10.11.2016г по арбитражно ad hoc дело №6/2013г.

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА-СЛИВЕН, бул."Ц.О.",№*, ЕИК-000590654, да заплати на „Бул-Гейт" ЕООД, със седалище и адрес на управление ГР.С., ж.к.„Д.", бл.*, вх.’*“, ап.*, ЕИК- 119052485, сумата 3 267.71лв., представляваща разноски по делото.

 

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-Бургас, в двуседмичен срок, който за молителя тече от датата на връчването на разпореждането, а за ответника- от връчването па показаната за доброволно изпълнение.

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: