Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

12.11.2018г., гр.Сливен

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на дванадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното ч.гр.д. № 489 по описа на СлОС за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл. 627б ГПК.

         Постъпила е молба от Ю.И.Х. – М. чрез адв. М.Н. ***, с искане за издаване на изпълнителен лист въз основа на влязло в сила решение № V!!! RS 111/13  на Районен съд – гр.Шевче, Полша за присъдена издържка по реда на регламент /ЕД/ № 4/2009г. на съвета срещу Д.М.М., с постоянен и настоящ адрес ***. С решението Д.М.М. е осъден да заплаща издръжка за малолетната  Ю.И.Х. – М. в размер на 1000 злоти месечно, считано от 02.01.2013г., платими до 10 – то число на всеки месец предварително на майката П. Х., заедно със законоустановените лихви в случай на забавено плащане, на която и да е от вноските.

         Окръжният съд като съобрази изложеното в молбата, намира, че същата съставлява молба по реда на чл. 627б ал.1 ГПК, Глава 58а ГПК във връзка с Регламент №4/2009 г. на ЕО.

Разпоредбата на чл. 627б от ГПК касае изпълнение на решение, постановено в държава членка, която е обвързана от Хагския протокол от 2007 г. и Полша и Република България са сред държавите - членки, за които се прилага Хагският протокол от 2007 г. и които са обвързани от него.

С оглед гореизложеното окръжният съд намира, че молбата по чл. 627б от ГПК следва да е придружена от документите по чл. 20 от Регламент /ЕО / №4/2009 г. Съгласно цитираната разпоредба за  целите на изпълнението на решение в друга държава-членка, молителят представя на компетентните органи по изпълнение на решението: а)   препис на решението, който отговаря на условията за доказване на неговата истинност; б) извлечение от решението, издадено от компетентния орган на държавата-членка по произход с помощта на стандартния формуляр по образеца в приложение I; в)   по целесъобразност, документ, в който прави опис на просрочените плащания и посочва датата, на която е извършено изчислението; г)  по целесъобразност, транслитерация или превод на съдържанието на формуляра, посочен в буква б), на официалния език на държавата-членка по изпълнение или, ако в тази държава-членка съществуват няколко официални езика — на официалния или на един от официалните езици на съдебното производство на мястото, където е поискано изпълнението, в съответствие със законодателството на тази държава-членка, или на друг език, който държавата-членка по изпълнение е посочила, че може да приеме.

От представената служебна справка, е видно че длъжникът Д.М.М. е с постоянен и настоящ адрес:*** следователно Сливенски окръжен съд е компетентният съд, който следва да се произнесе по молбата.

Същата е допустима и разгледана по същество е  основателна, по следните съображения:

Към молбата са приложени всички изискуеми документи съгласно чл. 20 ал. 1 от Регламент/ЕО/ 4/2009 г. При така представените доказателства съдът счита,че са налице предпоставките на чл.627б ал.1 ГПК. Молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила съдебно решение на полския съд за издръжка е  основателна и следва да се уважи.

На основание чл. 78 ал. 6 ГПК във връзка с чл. 83 ал. 1 т. 2 ГПК длъжникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Сливенски ОС държавна такса в размер на 50 лв. за образуваното производство, съгласно чл. 15 от Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК.

Доколкото в чл. 627б ал. 1 ГПК не е посочен срока и начина по който може да се обжалва настоящото разпореждане, следва да намерят приложение разпоредбите на чл.623 ал. 6 ГПК във вр. с чл. 407 ал.1 ГПК.

           Водим от горното, Окръжният съд

 

Р   А   З   П   О   Р   Е   Д    И:

 

РАЗПОРЕЖДА на основание чл. 627б ал.1 ГПК ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ  в полза на Ю.И.Х. – М., родена на ***г. в гр. Тухола, Полша, с адрес : ****** срещу длъжника Д.М.М. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** на основание решение № V!!! RS 111/13  на Районен съд – гр.Шевче, Полша, в сила от 02.07.2013г., с което е присъдена парична издръжка дължима от лицето Д.М.М. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес *** в полза на Ю.И.Х. – М., родена на ***г. в гр. Тухола, Полша, в размер на 1000 /хиляда/ злоти месечно, считано от 02.01.2013г., платими до 10 – то число на всеки месец предварително на майката П. Наталия Х., заедно със законоустановените лихви в случай на забавено плащане, на която и да е от вноските.

         ОСЪЖДА  на основание чл. 78 ал. 6 ГПК Денис Мустафа мехмед С егн ********** с постоянен и настоящ адрес *** ДА ЗАПЛАТИ  по сметка Сливенски Окръжен съд държавна такса за производството по делото в размер на 50 лв.

          Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Бургаски Апелативен съд в двуседмичен  срок, който за молителката тече  от връчване на разпореждането, а за ответника от връчване на поканата за доброволно изпълнение.

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :