РАЗПОРЕЖДАНЕ №

 

27.05.2019 г.

СЛИВЕНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ………………в закрито разпоредително  заседание на двадесет и седми май

през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………………………………………..…….и с участието на …прокурора………………………………..като изслуша докладваното от ……………….Снежана Бакалова……….……. .ч.гр.. дело № 258. по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

           

Производството е образувано по молба за издаване на удостоверение за европейско изпълнително основание въз основа на влязло в сила българско съдебно решение и намира правното си основание в чл. 619 от ГПК.

Образувано е по молбата на „Саки-М“ ООД, с която се иска издаване на удостоверение за европейско изпълнително основание въз основа на влязлото в сила съдебно решение по гр.д.№ 396/18 по описа на СлОС.

Съдът след като извърши необходимата проверка констатира, че се касае за парично вземане, което не произтича от спор с потребител, нито от застрахователно правоотношение; вземането е по гражданско дело; решението по него е влязло в сила; в производството длъжникът е бил редовно призоваван; решението му е връчено и е имал възможност да го обжалва. Решението е постановено след 01.01.2007г. Молителят иска да бъде изпълнявано решението в друго държава-членка.

Молбата е от компетентността на СлОС и е основателна, като следва да бъде постановено издавеното на удостоверение по Регламент (ЕО) № 805/2004г. на Европейския парламенти и на Съвета за вземането за главница и разноски по  решението по гр.д.№ 396/18 по описа на СлОС.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 619 от ГПК, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И   :

           

ДА СЕ ИЗДАДЕ удостоверение  за европейско изпълнително основание за вземането на „Саки-М“ ООД срещу Г.Д.Г., ЕГН **********,*** за главница 41260 лв. и 5670,40 лв. разноски по  решението по гр.д.№ 396/18 по описа на СлОС.

 

Определението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: