П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 17.01.2018 г.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично разпоредително съдебно заседание на седемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

                                     

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

ЧЛЕН: ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

                       СЪДЕБНИЗАСЕДАТЕЛИ: Д.П.З.П.Р.Ц.

 

 

при участието на секретар Радост Гърдева и Зам.-окръжен прокурор ВЕСЕЛИН ГАНГАЛОВ, сложи за разглеждане НОХД № 642 по описа за 2017г., докладваното от Председателя.

 

На поименното повикване в 09:30 часа, се явиха:

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  Зам.-окръжния прокурор Гангалов.

Подсъдимият Б.А.Б., редовно призован, се явява лично и с адв. Е.А.Д. *** – служебен защитник.

Пострадалата Н.Д.К., редовно призована не се явява. За нея се явява АДВ. Ч., редовно упълномощен.

Съдът докладва, че по делото има молба от пострадалата Н.Д.К. за конституирането й в качеството на частен обвинител по делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Съдът НАМИРА, че следва да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

ДАВА думата на страните да изразят становището си по въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: По въпросите, които се обсъждат в разпоредителното заседание и са посочени в чл. 248 от НПК нямам искания.

АДВ.Д.: Нямаме искания по чл.248  от НПК. Имаме само искане по реда на чл. 248 ал.1 т.4 от НПК. Заявяваме, че желаем постигане на споразумение с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен.

ПРОКУРОРЪТ: Доколкото е направено предложение от страна на защитата на подсъдимия, считам че няма процесуална пречка за обсъждане на вариант на споразумение.

АДВ. Ч.: Поддържам искането си за произнасяне относно конституиране на моята доверителка. Нямам други искания по чл. 248 ал.1 от НПК. Ще взема становище при евентуално постигане на съгласие за продължаване на делото по  особените правила, визирани в НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставям да се конституира пострадалата Н.К. в качеството на частен обвинител по делото.

АДВ. Д.: Не възразявам да бъде конституирана пострадалата Н.К. в качеството на частен обвинител по делото.

На основание чл. 248 ал.2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Н.Д.К. *** в качеството й на частен обвинител по делото.

С оглед изразеното становище от страна на защитата на подсъдимия и самият подсъдим и изразеното становище от страна на прокурора, съдът дава възможност за представяне на писмено споразумение постигнато между страните.

АДВ. Ч.: Упълномощен съм от моята доверителка да дам съгласие и не се противопоставям да бъде постигнато споразумение.

 

Съдът прекъсва съдебното заседание и дава 10 минутна почивка за постигане на споразумение и представянето му пред съда в надлежен вид.

 

ПРОКУРОРЪТ: Представям споразумение в писмен вид.

Адв. Д.: Представям квитанция за възстановени щети, което е условието за постигането и одобряването на споразумение.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приеме представената квитация.

АДВ. Ч.: Не се противопоставям да се приеме представената квитанция.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмено доказателство по делото представената квитанция от адв. Д..

С оглед на постигнатото споразумение и на основание чл. 252 ал.1 от НПК, съдът преминава незабавно към разглеждане на делото по особените правила на Глава ХХІХ от НПК.

Съдът  СЧИТА, че са налице законовите предпоставки за даване ход на делото по реда на Глава ХХIХ от НПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на Глава ХХIХ от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Б.А.Б. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение.

АДВ. Ч.: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Не се противопоставям да бъде одобрено постигнатото споразумение.

АДВ. Д.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Постигнали сме споразумение с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, което молим да одобрите.

ПОДС. Б.: Присъединявам се към казаното от защитника ми. Моля да одобрите споразумението. Доброволно съм го подписал.

 

Съдът ЗАДАДЕ на подсъдимия визираните в  чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси:

Подс. Б.А.Б.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Доброволно подписах споразумението, разбирам смисъла, значението и последиците от него и съм съгласен с тях. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред. Разбирам, че то има сила на влязла в сила присъда. Съгласен съм с размера на наказанието.

ПРОКУРОРЪТ: Имам едно допълнително искане извън споразумението. Във връзка с представеното споразумение, в случай, че одобрите същото, Ви предлагам на основание чл. 309 ал.2 от НПК предлагам да замените мярката за неотклонение по отношение на подсъдимия Б. от „Подписка” в „Задържане под стража”.

Адв. Д.: Считам, че не е необходимо подзащитният ми да бъде задържан под стража. Същият не се укрива от органите на полицията.

ПОДСЪДИМИЯТ: Болен съм от туберкулоза. Явявам се на изследвания. На хапчета съм в момента. Представям Ви за справка медицински документ.

АДВ. Ч.: Предоставям на съда.

Съдът, след като се запозна с протокол на медицинска комисия от МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Сливен, установи, че подсъдимият в качеството на пациент Б.А.Б. му предстои диспансерно наблюдение за срок от две години, което е придружено с приемане на съответните медикаменти и хоспитализиране, тъй като боледува от туберкулоза.

Съдът дава възможност на представителя на прокуратурата да се запознае с документа, след което същия бе върнат на подсъдимия, тъй като му е необходим за представяне пред медицинските власти.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречка да приемете представения протокол от медицинската комисия по отношение на подсъдимия Б.. От материалите по делото е известно, че от момента на извършване на деянието, подс. Б. е бил със заболяване туберкулоза и дори към датата на извършване на деянието се е намирал в диспансеризиран в болнично заведение в гр. Сливен, т.е. към 03.06.18г., когато по отношение на него е  било проведено и приключено лечение и е изписан, като му е назначена медикаментозна терапия за продължаване на лечението в домашни условия. Наличното заболяване не представлява пречка за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за вземане по отношение на него мярка за неотклонение „Задържане под стража”, доколкото същото заболяване може да бъде наблюдавано и контролирано в условията на местата за лишаване от свобода, в това число и в специализираните болници към местата за лишаване от свобода. В тази връзка, Ви предлагам и настоявам на основание чл. 309 ал.2 от НПК да замените мярката му за неотклонение „Подписка”, която е била взета към момента на образуване на досъдебното производство именно и във връзка с установеното му здравословно състояние с мярка задържане под стража с оглед предотвратяване осуетяване изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода.

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Подс. Б.А.Б., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН

В    Т О В А     Ч Е :

- На 03.06.2017 г. в района на гр.Нова Загора, обл.Сливен, при условията на опасен рецидив, по смисъла на чл.29 ал.1 б.“а“ от НК, отвлякъл Н.Д.К., ЕГН ********** *** - престъпление по чл.142 ал.3 т.1 вр. ал.1 от НК,

- На 03.06.2017 г. в района на гр.Нова Загора, обл.Сливен, по пътя от гр.Нова Загора до гр.Сливен и в гр.Сливен противозаконно лишил от свобода Н.Д.К., ЕГН ********** *** – престъпление по чл.142а ал.1 от НК,

- На 03.06.2017 г. в гр.Сливен, при условията на опасен рецидив, по смисъла на чл.29 ал.1 б.“а“ от НК, отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 25,00 лв., златен пръстен с червен камък с тегло 2,5 грама, 14 карата, на стойност 112,50 лв. и златен пръстен с бели камъчета, с тегло 5,35 грама, 14 карата, на стойност 240,75 лв., всичко на обща стойност 378,25 лв., от владението на Н.Д.К., ЕГН ********** ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплашване – престъпление по чл.199 ал.1 т.4 вр. чл.198 ал.1 от НК.

На подс.Б.А.Б. за извършеното престъпление по чл.142 ал.3 т.1 вр. ал.1 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален строг режим.

На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага на обв.Б. по-лекото наказание „конфискация на част или на цялото имущество”, предвидено в разпоредбата на чл.142 ал.3 т.1 вр. ал.1 от НК.

На подс.Б.А.Б. за извършеното престъпление по чл.142а ал.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На подс.Б.А.Б. за извършеното престъпление по чл.199 ал.1 т.4 вр. чл.198 ал.1 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален строг режим.

На основание чл.23 ал.1 от НК на обв.Б.А.Б. да бъде определено ОБЩО наказание за деянията му по чл.142 ал.3 т.1 вр. ал.1 от НК, чл.142а ал.1 от НК и по чл.199 ал.1 т.4 вр. чл.198 ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

Подсъдимият Б.А.Б. се задължава да заплати по сметка на ОД на МВР - Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 655,49 лв. за извършени експертизи.

 

 

Подс. Б.А.Б., на основание чл.381 ал.6 от НПК ДЕКЛАРИРА, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР: ………….…………                   

                                           /В.ГАНГАЛОВ/

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:  ………………..…           

                /адв. Е.Д./

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДСЪДИМИЯ: ……………………..

                      /Б.Б./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство водено срещу подс. Б.А.Б. по НОХД № 642/2017 г. от описа на Сливенски окръжен съд.

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013г., съдът отправя покана към подсъдимия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА подсъдимия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 309 ал.6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Б.А.Б. от „Подписка” в „Задържане под стража”.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред Бургаския апелативен съд.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 10:10 часа.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                ЧЛЕН:

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

                                                                             2.

 

                                                                                       3.

                                              

 

                                                           СЕКРЕТАР: