П Р О Т О К О Л

гр.Сливен, 12.01.2018 г.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично разпоредително съдебно заседание на дванадесети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

                                     

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Щ.Т.

                                                                           П.О.

 

при участието на секретар Ивайла Куманова и прокурор Милена Радева, сложи за разглеждане НОХД № 704 по описа за 2017г., докладваното от Председателя.

 

На поименното повикване в 09:30 часа, се явиха:

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  прокурор Радева.

Подсъдимата М.Г.В., редовно призована, се явява лично и с адв. Е.К.от АК – Сливен, надлежно преупълномощена от адв. П.Н., назначен за служебен защитник на подс. В. от досъдебното производство.

 

СТРАНИТЕ: Моля, да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът НАМИРА, че следва да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

ДАВА думата на страните да изразят становището си по въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: По въпросите, които се обсъждат в разпоредителното заседание и са посочени в чл. 248 от НПК нямам искания, освен по т. 4, а именно, че сме постигнали споразумение и според мен са налице основания за провеждане на делото по реда на особените правила. Представяме подписаното от нас споразумение.

 АДВ.К.: По всички точки по чл.248 ал. 1 от НПК съм изразила писмено становище представено по делото. Заявявам, че желаем постигане на споразумение с представителя на Окръжна прокуратура - Сливен, което поддържаме и към момента. Желаем да се пристъпи незабавно към разглеждане на делото по реда за одобряване на постигнато споразумение.

ПОДС.В.: Присъединявам се към казаното от адвоката ми. Желая да сключа споразумение.

 

Съдът НАМИРА, че с оглед липсата на направени искания, както по реда на чл. 247б, така и по реда на чл. 248 от НПК с изключение на това по чл. 248 ал.4 от НПК следва да се приключи разпоредителното заседание и да се ПРИСТЪПИ НЕЗАБАВНО към разглеждане на делото по особените правила на Глава ХХIХ от НПК.

Съдът  СЧИТА, че са налице законовите предпоставки за даване ход на делото по реда на Глава ХХIХ от НПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на Глава ХХIХ от НПК. 

Представя се споразумение от което е видно, че подсъдимата се признава за виновна в извършеното престъпление по чл. 249 ал. 1 вр. чл. 267 ал.1 от НК, а по отношение на наказанието се предвижда 1 година и 6 месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66 НК да се отложи за изпитателен срок от 3 години, тъй като са налице основанията за условно осъждане.

 

Самоличност на подсъдимата:

М.Г.В.  - родена на *** ***, с постоянен адрес ***, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение.

АДВ. К.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Постигнали сме споразумение с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, което молим да одобрите.

ПОДС. В.: Присъединявам се към казаното от защитника ми. Моля да одобрите споразумението. Доброволно съм го подписала.

 

Съдът ЗАДАДЕ на подсъдимата визираните в  чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси:

Подс. М.Г.В.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Доброволно подписах споразумението, разбирам смисъла, значението и последиците от него и съм съгласна с тях. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред. Разбирам, че то има сила на влязла в сила присъда. Съгласна съм с размера на наказанието.

 

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

 

М.Г.В., родена на *** ***, с постоянен адрес ***, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, не работи, неосъждана, ЕГН **********, се признава за виновна в това, че в периода 16-19.06.2017 г. в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, използвала платежен инструмент – банкова карта № ****************, издадена от „Банка ДСК“ ЕАД - София, без съгласието на титуляра И.С.В. от с. Г., общ. Сливен, като на 16.06.2017 г. получила сумата от 140 /сто и четиридесет/ лв. и на 19.06.2017 г. получила сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., общо 290 /двеста и деветдесет/ лв., като деянието не представлява по-тежко престъпление -  престъпление по чл. 249 ал. 1 вр.чл. 26 ал. 1 от НК.

 

На подсъдимата М.Г.В. за извършеното престъпление чл. 249 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1  от НК СЕ НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ  години.

 

На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата В. по-лекото предвидено наказание „глоба“, предвидено в разпоредбата на чл. 249 ал. 1 от НК.

 

Спрямо подсъдимата М.Г.В. за времето на изпитателния срок  НЕ СЕ ВЪЗЛАГА полагане на възпитателни грижи  на основание чл. 67, ал. 1 от НК.

 

Подс. М.Г.В. се ЗАДЪЛЖАВА да заплати направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 84,25 /осемдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки/ лева по сметка на ОД на МВР - Сливен.

 

Веществени доказателства, иззети по досъдебното производство – не са приобщени.

 

Подс. М.Г.В., на основание чл.381 ал.6 от НПК ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласна съм с неговите последици и се отказвам от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

 

 

 

ПРОКУРОР: ………….…………           

                   /М.РАДЕВА/

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:  ………………..…           

      /адв.К.К./

 

 

 

 

ПОДСЪДИМАТА: ……………………..

                      /М.В./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство водено срещу подс. М.Г.В. по НОХД № 704/2017 г. от описа на Сливенски окръжен съд.

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013г., съдът отправя покана към подсъдимата доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА подсъдимата, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието по делото се закри в 09.55 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

 

                                                                           2.

 

 

 

                                                           СЕКРЕТАР: