П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 23.01.2018 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично разпоредително съдебно заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Р.П.Г.Г.

 

при участието на секретар Мария Т. и прокурор МИЛЕНА РАДЕВА, сложи за разглеждане НОХД № 4 по описа за 2018 г., докладваното от Председателя.

 

На поименното повикване в 10:30 часа, се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  прокурор Радева.

Подсъдимият Т.Г.С., редовно призован, се явява лично и с адв. Р.Х. ***, служебен защитник от досъдебното производство.

Пострадалият В.В.В., редовно призован, не се явява.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Съдът намира, че следва да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД на разпоредителното заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВИ възможност на участниците в разпоредителното заседание да изразят становището си по въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: По въпросите по чл. 248 от НПК мога да кажа следното. Делото е родово и териториално подсъдно на ОС Сливен. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Считам, че на досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на правата на страните. По т.4 заявявам, че имаме готовност за сключване на споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Не са налице основания за изменение на взетата мярка за неотклонение. Нямам искания за събиране на нови доказателства. По отношение на т.8 имаме готовност да сключим споразумение със защитника и подсъдимия, което ще молим да бъде одобрено.

АДВ. Х.: Делото е подсъдно на ОС – Сливен, няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На ДП няма допуснати съществени нарушения. В случая са налице основания за прилагане на особени правила, може да се сключи споразумение с ОП – Сливен. Няма основания за разглеждане на делото при закрити врати,. привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. На подсъдимия е взета мярка за неотклонение подписка, не са налице основания за промяната й. нямаме искания за събиране на нови доказателства. За насрочване на с.з., предоставям на съда.

ПОДС. С.: Присъединявам се към становището на моя защитник. Поддържам изцяло неговото становище по всички въпроси, посочени в чл. 248 ал.1 от НПК.

 

Съдът ПРЕКЪСВА съдебното заседание за 10 минутна почивка, с оглед предоставяне възможност на страните за постигане на споразумение.

Съдебното заседание продължава в 10.40 часа.

Страните се явяват.

ПРОКУРОРЪТ: Представям ви постигнатото между ОП – Сливен и защитата споразумение за решаване на делото и моля да го одобрите като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. Х.: Поддържаме споразумението и молим да го одобрите.

Съдът се оттегли на съвещание.

 

След съвещание, съдът, като взе предвид обстоятелството, че се е запознал с материалите по делото и като изслуша становището на страните във връзка с въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК, констатира следното:

Настоящото дело е подсъдно на Сливенски окръжен съд.

Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на страните.

Страните направиха искане и съдът намира, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

Не се налага изменение на мярката за неотклонение, а и искания в тази насока не се направиха.

Предвид изложеното и на основание чл.248 ал.1 от НПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

Делото, образувано по внесения от Окръжна прокуратура – Сливен обвинителен акт против подсъдимия Т.Г.С. за престъпление по чл.249, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, е подсъдно на Сливенския окръжен съд.

Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. 

На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на страните.

Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила - разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, не се налага привличането на резервен съдия или съдебен заседател, не се налага назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник, както и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

Не се налага изменение на взетата по отношение на подсъдимия С. мярка за неотклонение.

Налице са условията за изслушване на страните по сключеното споразумение след провеждане на разпоредителното заседание.

На основание чл. 249 ал. 3 от НПК определението в частта за допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила и по отношение на взетата на отношение на подсъдимия мярка за неотклонение може да бъде обжалвано или протестирано по реда на глава ХХII от НПК – в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас, считано от днес.

Съдът ОБЯВИ определението на страните.

 

 

Предвид разпоредбата на чл.252, ал.1 от НПК съдът РАЗГЛЕДА делото незабавно след провеждане на разпоредителното заседание, тъй като са налице основанията за разглеждането му по реда на глава 29 от НПК по искане на страните.

 

На поименното повикване се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Сливен, се явява прокурор Радева.

Подсъдимият Т.Г.С. се явява лично и със служебния си защитник адв. Х..

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречка да се даде ход на делото. Предвид на това, че постигнахме споразумение, моля да преминете към процедура по одобряването му.

АДВ. Х.: Няма пречки да се даде ход на делото. Моля да постановите производството по настоящото дело да се проведе по реда на глава 29 от НПК, т.е. да сключим споразумение.

ПОДС. С.: Присъединявам се към казаното от защитника ми.

 

Съдът  СЧИТА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото. 

Самоличност на подсъдимия:

Т.Г.С. - роден на *** ***, постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, женен, не работи, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС.С.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Постигнали сме споразумение и моля да одобрите същото.

АДВ. Х.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Постигнали сме споразумение с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, което молим да одобрите.

ПОДС. С.: Присъединявам се към казаното от защитника ми. Моля да одобрите споразумението.

 

С оглед внесеното споразумение за решаване на делото производството следва да бъде разгледано по реда на глава  ХХІХ от НПК, поради което съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО по делото ще се разглежда  по реда на  глава ХХІХ от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнато е споразумение по въпроса за това има ли извършено деяние, извършено ли е виновно от подсъдимия и относно размера на наказанието, както и за разноските. Моля така постигнатото споразумение да бъде одобрено от съдебния състав като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. Х.: Молим да бъде одобрено постигнатото споразумение.

 

Съдът ЗАДАДЕ на подсъдимия визираните в  чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси.

Подс. Т.Г.С.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал. Ясни са ми последиците от споразумението и това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред. Съгласен съм с размера на наказанието.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Подсъдимият Т.Г.С. – роден на *** ***, постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, женен, не работи, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2017 г. в гр. Котел, обл. Сливен, в условията на продължавано престъпление, като посредствен извършител чрез лицето С. Г. Ц., от когото не може да се търси наказателна отговорност за извършеното, използвал платежен инструмент – дебитна карта, издадена от „Банка ДСК“ ЕАД, с № 516849хххххх6343, и получил сумата от 120 /сто и двадесет/ лева, без съгласието на титуляра В.В.В., като деянието не представлява по-тежко престъпление – престъпление по чл. 249, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

На подсъдимия Т.Г.С., със снета по-горе самоличност, за извършеното престъпление по чл. 249, ал.1, вр. чл. 26 ал.1 от НК, се НАЛАГА наказание при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК – лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което, на основание чл. 66 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия С. по-лекото наказание „Глоба“, предвидено в разпоредбата на чл. 249, ал.1 от НК.

Спрямо ПОДС. С. за времето на изпитателния срок не се възлага полагане на възпитателни грижи на основание чл. 67, ал.1 от НК.

ОСЪЖДА подс. Т.Г.С. да заплати по сметка на ОД на МВР – Сливен направените разноски в хода на досъдебното производство в размер на 79,60 лв. /за техническа експертиза – 37,10 лв., за идентификационна експертиза – 42,50 лв./.

Подсъдимият Т.Г.С., ЕГН **********, на основание чл.381, ал.6 от НПК е ДЕКЛАРИРАЛ,че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

 

ПРОКУРОР: ………….…………           

                   /М.РАДЕВА/

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:  ………………..…           

      /адв.Р.Х./

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ: ……………………..

                /Т. С./

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство водено срещу подс. Т.Г.С. по НОХД № 4/2018 г. от описа на Сливенски окръжен съд.

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към подсъдимия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА подсъдимия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 11.00 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

 

                                                                              2.

 

 

 

                                                            СЕКРЕТАР: