П Р О Т О К О Л

гр.Сливен, 21.02.2018 г.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в публично разпоредително съдебно заседание на двадесет и първи февруари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

                                     

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КЪНЮ ЖЕКОВ

                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: И.В.

                                                                           Я.Т.

 

при участието на секретар Ивайла Куманова и прокурор Борислав Сяров, сложи за разглеждане НОХД № 13 по описа за 2018 г. на Окръжен съд - Сливен, докладваното от Председателя.

 

На поименното повикване в 09:30 часа, се явиха:

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  прокурор Сяров.

Подсъдимият Г.Х.Т., редовно призован, се явява лично и с адв. М.Д. ***, редовно упълномощен за негов защитник от досъдебното производство.

 

СТРАНИТЕ: Моля, да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът НАМИРА, че следва да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.

ДАВА думата на страните да изразят становището си по въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: По въпросите, които се обсъждат в разпоредителното заседание и са посочени в чл. 248 от НПК нямам искания, освен по т. 4, а именно, че сме постигнали споразумение и според мен са налице основания за провеждане на делото по реда на особените правила. Представяме подписаното от нас споразумение което постигнахме с подсъдимия, считам, че то не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите. Предлагам да се пристъпи към незабавно разглеждане на делото по реда на особените правила.

 АДВ.Д.: Ние също по въпросите, които се обсъждат в разпоредителното заседание и са посочени в чл. 248 от НПК нямаме искания, освен по т. 4. Аз и моят подзащитен заявяваме, че желаем  съдът да одобри постигнатото между нас и представителя на Окръжна прокуратура – Сливен и молим съдът да го одобри като непротиворечащо на закона и морала. Желаем да се пристъпи незабавно към разглеждане на делото по реда за одобряване на постигнато споразумение.

ПОДС.Т.: Присъединявам се към казаното от адвоката ми. Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът НАМИРА, че с оглед липсата на направени искания, както по реда на чл. 247б, така и по реда на чл. 248 от НПК с изключение на това по чл. 248 ал.4 от НПК следва да се приключи разпоредителното заседание и да се ПРИСТЪПИ НЕЗАБАВНО към разглеждане на делото по особените правила на Глава ХХIХ от НПК.

Съдът  СЧИТА, че са налице законовите предпоставки за даване ход на делото по реда на Глава ХХIХ от НПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на Глава ХХIХ от НПК. 

Представя се споразумение от което е видно, че подс. Т. се признава за виновен в извършеното престъпление по чл. 142 ал. 2 т.1 вр. ал.1 от НК и за извършеното престъпление по чл. 354а ал.3 предл. 2 т.1 предл.1 от НК, като на основание чл. 23 ал.1 от НК на обв. Г.Х.Т. следва да се наложи едно ОБЩО наказание, а именно наказание лишаване от свобода за срок от 2 години, изтърпяването на което на основание чл. 66 НК да се отложи за изпитателен срок от 3 години, тъй като са налице основанията за условно осъждане.

 

Самоличност на подсъдимия:

Г.Х.Т. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение.

АДВ. Д.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Постигнали сме споразумение с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, което молим да одобрите.

ПОДС. Т.: Присъединявам се към казаното от защитника ми. Моля да одобрите споразумението. Доброволно съм го подписал.

Съдът ЗАДАДЕ на подсъдимата визираните в  чл. 382 ал. 4 от НПК  въпроси:

Подс. Г. ХРИСИТЯНОВ Т.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам се за виновен. Доброволно подписах споразумението, разбирам смисъла, значението и последиците от него и съм съгласен с тях. Искам делото да приключи със споразумение, а не по общия ред. Разбирам, че то има сила на влязла в сила присъда. Съгласен съм с размера на наказанието който е две години условно с три години изпитателен срок.

 

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

 

Г.Х.Т. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че около 21,30 часа на 09.10.2017 г.  в гр. Сливен, отвлякъл К. С. В. – родена на *** г., като деецът е бил въоръжен с нож - престъпление по чл. 142 ал. 2 т.1 вр. ал.1 от НК;

На 10.10.2017 г. в гр. Сливен, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества, а именно – 0, 468 гр. хашиш със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 27 % на стойност 4,21 лв. и 0, 424 гр. МДМА /екстази/ с концентрация на активния наркотично действащ компонент метилендиоксиметамфетамин 57, на стойност 12, 72 лв.  престъпление чл. 354а ал.3 предл. 2 т.1 предл.1 от НК,

За извършеното престъпление по чл. 142 ал. 2 т.1 вр. ал.1 от НК на подсъдимия Г.Х.Т., на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от 2 години, изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

За извършеното престъпление по 354а ал.3 предл. 2 т.1 предл.1 от НК на подсъдимия  Г.Х.Т., на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, СЕ НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от 10 месеца, изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Т. предвиденото в разпоредбата на чл.354а ал.3 от НК по-леко наказание „Глоба”.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК на подс. Г.Х.Т. СЕ НАЛАГА едно ОБЩО наказание, най- тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ, изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

Спрямо подсъдимия Г.Х.Т. за времето на изпитателния срок  НЕ СЕ ВЪЗЛАГА полагане на възпитателни грижи  на основание чл. 67 ал. 1 от НК.

 

Подс. Г.Х.Т. се ЗАДЪЛЖАВА да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Ямбол направените в хода на досъдебното производство разноски за химическа експертиза – сумата от 103, 19 лв.  и по сметка на ОД на МВР – Сливен – сумата от 340 лв. за съдебно- медицински експертизи.

 

Веществени доказателства:

На основание чл.354а ал.6 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата предметът на престъплението – 0, 468 гр. хашиш и 0, 424 гр. МДМА /екстази/ - предадени в Агенция „Митници“ с приемо – предавателен протокол № 51841/22.12.2017 год.

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата като вещи, предназначени и послужили за извършване на престъплението, както следва: лист хартия, поставен в полиетиленов плик, запечатан с лепенка № В0521 та ОД на МВР – Сливен и алуминиево фолио, поставено в полиетиленов плик и запечатано с лепенка 0в0341 на ОД на МВР – Сливен, които, след влизане на споразумението в сила, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

Веществените доказателства : 1 бр. чаршаф-тип шалте, 1 бр. калъфка за възглавница, 1 бр. торба за завивка, 1 бр. сива тениска, 1 бр. използван презерватив, 1 бр. вибратор – черен на цвят, 1 бр. нож с особена форма, 1 бр. горнище на анцуг – ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика Г.Т..

 

Подсъдимият Г.Х.Т., на основание чл.381 ал.6 от НПК ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен съм с неговите последици и се отказвам от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

ПРОКУРОР: ...............                        ЗАЩИТНИК:…………..

                   /Б. Сяров/                                           /М. Д./

 

 

 

                                                           ОБВИНЯЕМ:……………..

                                                                                  /Г. Т./

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнато между страните споразумение.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство водено срещу подс. Г.Х.Т. по НОХД № 13/2018 г. от описа на Сливенски окръжен съд.

Във връзка с Решение на ВСС, закрепено в Протокол № 1 от заседание на Временната комисия за изготвяне на Указания, относно реда за събиране на разноските, присъдени в полза на държавата по влезли в сила съдебни актове към ВСС, проведено на 26.03.2013г., съдът отправя покана към подсъдимата доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА подсъдимата, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

С оглед на постигнатото споразумение на основание чл. 309, ал. 4 изр. последно от НПК, съдът и служебно следва да се произнесе по наложената на подсъдимия Г.Х.Т. мярка за неотклонение „Задържане под стража“, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСВОБОЖДАВА незабавно подс. Г.Х.Т., ЕГН ********** от съдебната зала.

Определението подлежи на незабавно изпълнение.

 

Определението е окончателно.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 09.40 часа.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

                                                                           2.

 

                                                            СЕКРЕТАР: