П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 14.02.2018 год.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно  заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНИЦА ЧЕНАЛОВА

 

 

при участието на секретар Мария Тодорова и прокурор ХРИСТО КУКОВ, сложи за разглеждане НОХД № 84 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На поименното повикване в 10:00  часа се явиха:

 

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Куков. 

Обвиняемият В.Н.Ч., редовно призован, се явява лично и с упълномощения си от по-рано защитник адв. Т.Д. ***.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуална пречка за даване ход на делото.

АДВ. Д.: Моля да се даде ход на делото.

 

          Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

Настоящото дело е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебното производство, водено срещу обв. В.Н.Ч. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от прокурор ХРИСТО КУКОВ и защитника на обвиняемия адв. Т.Д..

    Обвиняемият В.Н.Ч., на основание чл. 381, ал. 6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

В.Н.Ч. – роден на *** ***, местността *********, неженен, не работи – ученик, неосъждан, ЕГН **********.

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението, съдържащо съгласие по въпросите по чл. 381, ал.5 от НПК. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което предлагам да го одобрите.

АДВ. Д.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.Ч.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не е необходимо да се налагат възпитателни грижи за времето на изпитателния срок.

АДВ. Д.: Считам, че не следва да се налагат възпитателни грижи. Не възразяваме в тази част да се коригира споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ч.: Съгласен съм с предложената промяна.

На основание чл. 382 ал. 6, от НПК, съдът, след като изслуша и становището на страните по приложението на разпоредбата на чл.382 ал.5 т.4 от НПК вр.чл.67 от НК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Обвиняемият В.Н.Ч., роден на ***г***, местността *********, неженен, не работи – ученик, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че:

На 24.11.2017 г., в гр. Сливен, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества – коноп /марихуана/ - с общо тегло 2,311 грама, с концентрация на активния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 24% на обща стойност 13,85 лева, с цел разпространение – престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК.

На обв. В.Н.Ч. за извършеното престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК, се НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

НЕ СЕ ВЪЗЛАГАТ възпитателни грижи за условно осъденото лице за времето на изпитателния срок.

На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА на обв. Ч. по-лекото наказание „глоба”, предвидено в разпоредбата на чл.354а ал.1 от НК.

ОСЪЖДА обв. В.Н.Ч. да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 146,92 лв. за извършени експертизи.

Веществените доказателства:

На основание чл. 354а ал.6 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението – коноп /марихуана/ - с общо тегло 2,311 грама, с концентрация на активния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол 24% - предадени в Агенция Митници с приемателно-предавателен протокол № 52326/31.01.2018 год.

Изпратените по делото веществени доказателства, а именно:

- 1 бр. полиетиленов плик, запечатан с лепенка № В0848 на НТЛ – ОД на МВР – Ямбол, съдържащ опаковки от наркотици, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане в сила на настоящото споразумение.

Обв. В.Н.Ч., на основание чл.381 ал.6 от НПК,  декларира, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

ПРОКУРОР:                                               ОБВИНЯЕМ:

                   /Хр.Куков/                                    /В. Ч./

 

                                                          ЗАЩИТНИК:

                                                                                /адв. Т.Д./

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 1350/17 г. по описа на РУ на МВР – Сливен, вх.№ 4732/17 г., пор. № 271/17 г. на Окръжна прокуратура – Сливен, водено срещу обв. В.Н.Ч. за престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 84/2018 г. на Сливенския окръжен съд, водено срещу обв. В.Н.Ч..

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към обв. Ч. доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на Окръжната прокуратура споразумение, като го УВЕДОМЯВА, че в случай, че разноските не бъдат заплатени, ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на същите по принудителен ред.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 10.30 часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            

СЕКРЕТАР: