П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 27.03.2018 г.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично разпоредително съдебно заседание на двадесет и седми март през две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  С.А.С.Ш.

 

при участието на секретар Пенка Спасова и Зам.-окръжен прокурор ДИАНА СТОЕВА, сложи за разглеждане НОХД № 109 по описа за 2018 г., докладваното от Председателя.

 

На поименното повикване в 10:00 часа, се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  зам.окръжен прокурор Стоева.

Подсъдимият А.Р.Р., редовно призован, се явява лично и с адв.А.А. ***, служебен защитник от досъдебното производство.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Съдът намира, че следва да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД на разпоредителното заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВИ възможност на участниците в разпоредителното заседание да изразят становището си по въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо председател, намирам, че настоящото дело е подсъдно на СлОС. Няма основание за неговото прекратяване или спиране. Не са допуснати на досъдебното производство /ДП/ нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на делото при условията на чл.384 и сл. от НПК, което представям в писмен вид и моля да одобрите. Т.е. намирам, че са налице условията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.  Представям споразумението в писмен вид, постигнали сме съгласие по всички въпроси. Взетата мярка за процесуална принуда е „Подписка”, няма да искам промяна на мярката за неотклонение. Няма да сочим  нови доказателства. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

 

Адв.А.: Присъединявам се към становището на прокуратурата по всички въпроси. Делото е подсъдно на ОС – Сливен, няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На ДП няма допуснати съществени нарушения. В случая са налице основания за прилагане на особените правила, сключи ли сме споразумение с ОП – Сливен, което прокурорът ви представи сега. Няма основания за разглеждане на делото при закрити врати,. привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. На подсъдимия е взета мярка за неотклонение „Подписка“, не са налице основания за промяната й. нямаме искания за събиране на нови доказателства. Моля да се одобри постигнатото   споразумение.

Подс.Р.: Присъединявам се към становището на моя защитник. Поддържам изцяло неговото становище по всички въпроси, посочени в чл. 248 ал.1 от НПК.

 

Съдът се оттегли на съвещание.

 

След съвещание, съдът като взе предвид обстоятелството, че се е запознал с материалите по делото и като изслуша становището на страните във връзка с въпросите съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК, констатира следното:

1. Настоящото дело е подсъдно на Сливенски окръжен съд.

2. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3. На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4. Страните направиха искане и съдът намира, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага произнасяне на съда по мерките за процесуална принуда, а и искания в тази насока не се направиха.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Съдът счита, че с оглед искането на страните, а и предвид, че са налице условията за разглеждане на делото по глава 29 от НПК и съобразно разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК, то следва делото незабавно да се разгледа по реда на глава 29 от НПК след провеждане на разпоредителното заседание.

Предвид изложеното и на основание чл.248 ал.1 от НПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

1. Делото, образувано по внесения от Окръжна прокуратура обвинителен акт против подсъдимия А.Р.Р. за престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК, е подсъдно на Сливенския окръжен съд.

2. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. 

3. На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила - разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, не се налага привличането на резервен съдия или съдебен заседател, не се налага назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник, както и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага изменение на взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Налице са условията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК и съобразно разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК, то следва делото незабавно да се разгледа по реда на глава 29 от НПК, след провеждане на разпоредителното заседание.

На основание чл.249 ал.3 от НПК определението в частта по т.3 и т.6 може да бъде обжалвано или протестирано по реда на глава ХХII от НПК – в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас, считано от днес.

 

Съдът ОБЯВИ определението на страните.

 

Предвид разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК съдът разгледа делото незабавно след провеждане на разпоредителното заседание, тъй като са налице основанията за разглеждането му по реда на глава 29 от НПК, по искане на страните.

 

На поименното повикване се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Сливен, се явява зам.-окръжен прокурор Стоева.

Подсъдимият А.Р.Р. се явява лично и със служебния си защитник адв.А.А. ***.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречка да се даде ход на делото. Предвид на това, че постигнахме споразумение, моля да преминете към процедура по одобряването му.

Адв.А.: Няма пречки да се даде ход на делото. Моля да постановите производството по настоящото дело да се проведе по реда на глава 29 от НПК, т.е. да одобрите сключеното между нас споразумение.

Подс.Р.: Присъединявам се към казаното от защитника ми.

 

Съдът  СЧИТА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото. 

Самоличност на подсъдимия:

А.Р.Р. - роден на ***г***, постоянен адрес ***, българин от ромски произход, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик в СОУ„Св.Св.Кирил и Методий“ – гр.Созопол, неосъждан, ЕГН **********.

Подс.Р.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Постигнали сме споразумение и моля да одобрите същото.

Адв.А.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Постигнали сме споразумение с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, което молим да одобрите.

Подс.Р.: Присъединявам се към казаното от защитника ми. Моля да одобрите споразумението.

 

С оглед внесеното споразумение за решаване на делото производството следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, поради което съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО по делото ще се разглежда  по реда на  глава ХХІХ от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнато е споразумение по въпроса за това има ли извършено деяние, извършено ли е виновно от подсъдимия и относно размера на наказанието, както и за разноските. Моля така постигнатото споразумение да бъде одобрено от съдебния състав като непротиворечащо на закона и морала.

Адв.А.: Молим да бъде одобрено постигнатото споразумение.

 

Съдът разясни на подсъдимия визираните в чл.382 ал.4 от НПК  въпроси.

Подс.А.Р.Р.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал. Ясни са ми последиците от споразумението и това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред. Съгласен съм с размера на наказанието.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предложи промени в споразумението, а именно въпросите свързани с прилагането на чл.53 от НК да се премахнат от споразумението и да се запишат по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК, след одобряване на споразумението. Следва да бъде вписано в споразумението, че спрямо подс.Р. за времето на изпитателния срок не се възлага полагане на възпитателни грижи на основание чл.67 ал.1 от НК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Съгласна съм с предложените промяни.

 

Адв.А.: Съгласен съм чл.53 от НК да бъде записан след одобряване на споразумението от съда, както и в споразумението да се впише относно полагането на възпитателни грижи на основание чл.67 ал.1 от НК.

 

Подс.Р.: Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и на основание чл.382 ал.6 от НПК счита, че следва в съдебния протокол да бъде вписано окончателното съдържание на споразумението с предложените промени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

 

Подсъдимият А.Р.Р.роден на ***г***, постоянен адрес ***, българин от ромски произход, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр.Созопол, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 30.12.2017г., в гр.Сливен, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, както следва: нето тегло 0.960 грама 3,4-метилендиоксиметамфетамин /МDMА, екстази/ с концентрация на активния наркотичен компонент МDMА 33.90% и нето тегло 0.500 грама 3,4-метилендиоксиметамфетамин /МDMА, екстази/ с концентрация на активния наркотичен компонент МDMА 26.60%, на обща стойност 36.50лв – престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК.

 

На подсъдимия А.Р.Р., със снета по-горе самоличност, за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК, се НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66 ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия Р. по-лекото наказание „Глоба“, предвидено в разпоредбата на чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК.

 

Спрямо подс.Р. за времето на изпитателния срок не се възлага полагане на възпитателни грижи на основание чл.67 ал.1 от НК.

 

ОСЪЖДА подс.А.Р.Р. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас направените разноски в хода на досъдебното производство за експертиза в размер на 68.25лв.

На основание чл.354а ал.6 от НК, предметът на престъплението - нето тегло 0.960 грама 3,4-метилендиоксиметамфетамин /МDMА, екстази/ с концентрация на активния наркотичен компонент МDMА 33.90% и нето тегло 0.500 грама 3,4-метилендиоксиметамфетамин /МDMА, екстази/ с концентрация на активния наркотичен компонент МDMА 26.60%, предаден на съхранение в Централно митническо управление с приемателно-предавателен протокол № 52313/31.01.2018г., СЕ ОТНЕМАТ  в полза на държавата.

 

Подсъдимият А.Р.Р., ЕГН **********, на основание чл.381 ал.6 от НПК е ДЕКЛАРИРАЛ,че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР: ………….…………

               /Д.СТОЕВА/

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:  ………………..…

                                                /адв.А.А./

 

 

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ: ……………………..

                                               /А.Р. /

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл.382 ал.7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебното производство № 1509/2017г. по описа на РУ на МВР Сливен, вх.№ 383/2018г., пор. № 45/2018г. на Окръжна прокуратура – Сливен, сключено между Окръжна прокуратура – Сливен, обвиняемия А.Р.Р. и неговия служебен защитник адв.А.А. ***.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство водено срещу подс.А.Р.Р. по НОХД № 109/2018г. от описа на Сливенски окръжен съд.      

 

Определението е окончателно.

 

Съдът отправя покана към подсъдимия доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени съдът УВЕДОМЯВА подсъдимия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

С оглед на разпоредбата на чл.383 ал.2 от НПК, след одобряване на споразумението, съдът се произнася по прилагането на чл.53 от НК по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК. Съобразявайки изложеното, съдът намира, че следва вещите по делото, а именно електронна везна, сива на цвят с размери 6/12см, запечатана в полиетиленов плик със стикер на ОДМВР Сливен № В0774 и плик с празни опаковки от наркотичните вещества, запечатани със син печат на БНТЛ ОДМВР Бургас, на основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК се отнемат в полза на държавата, като вещи, принадлежащи на подс.А.Р.Р., предназначени и послужили му за извършване на престъплението по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК, които след одобряване на споразумението да се унищожат, като вещи без стойност.

Предвид изложеното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата, като вещи принадлежащи на подс.Р., предназначени и послужили му за извършване на престъплението по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 от НК - електронна везна, сива на цвят с размери 6/12см, запечатана в полиетиленов плик със стикер на ОДМВР Сливен №В0774 и плик с празни опаковки от наркотичните вещества, запечатани със син печат на БНТЛ ОДМВР Бургас, които след одобряване на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖАТ, като вещи без стойност.

Определението  подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаски апелативен съд, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 11.00 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

 

                                                                              2.

 

 

 

                                                         СЕКРЕТАР: