П Р О Т О К О Л

 

гр.Сливен, 23.04.2018г.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично разпоредително съдебно заседание на двадесет и трети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

                                    

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ЙОРДАНОВА

                                                                  

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  П.К.С.Ш.

 

 

при участието на секретар Пенка Спасова и Окръжен прокурор ПЛАМЕН СТЕФАНОВ, сложи за разглеждане НОХД № 161 по описа за 2018г., докладваното от Председателя

 

На поименното повикване в 10:30 часа, се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Сливен, редовно призована, се явява  Окръжен прокурор Пламен Стефанов.

Подсъдимият В.Е.А., редовно призован, се явява лично и с адв.И.Т. ***, служебен защитник от досъдебното производство.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът намира, че следва да бъде даден ход на разпоредителното заседание, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ход на разпоредителното заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВИ възможност на участниците в разпоредителното заседание да изразят становището си по въпросите, съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Госпожо председател, намирам, че няма процесуални нарушения в изготвения обвинителен акт, няма допуснати съществени процесуални нарушения в досъдебното производство /ДП/, които да са довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимия. Няма основания за връщане на делото в прокуратурата. Намирам, че настоящото дело е подсъдно на СлОС. Няма основание за неговото прекратяване или спиране. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение за решаване на делото при условията на чл.384 и сл. от НПК. Т.е. намирам, че са налице условията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, постигнали сме съгласие по всички въпроси. Взетата мярка за процесуална принуда е „Подписка”, няма да искам промяна на мярката за неотклонение. Няма да сочим нови доказателства. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

 

Адв.Т.: Уважаема госпожо председател и съдебни заседатели, аз считам, че делото е подсъдно на СлОС. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.  Не е допуснато на досъдебното производство /ДП/ отстранимо съществено нарушение на  процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните правила на  обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници. Считам, че са налице основания за разглеждане на делото  по реда на особените правила и по-точно по реда на глава 29 от НПК, тъй като с представителя на Окръжна прокуратура Сливен сме постигнали и сключили споразумение. Не е необходимо делото да се разглежда при закрити  врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател. Взетата мярка за процесуална принуда е  адекватна и не се налага изменението й. Нямаме искания за събиране на  нови доказателства.

Подс.А.: Присъединявам се към становището на моя защитник. Поддържам изцяло неговото становище по всички въпроси, посочени в чл.248 ал.1 от НПК.

 

Съдът се оттегли на съвещание.

 

След съвещание, съдът като взе предвид обстоятелството, че се е запознал с материалите по делото и като изслуша становището на страните във връзка с въпросите съдържащи се в разпоредбата на чл.248 ал.1 от НПК, констатира следното:

1. Настоящото дело е подсъдно на Сливенски окръжен съд.

2. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3. На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4. Страните направиха искане и съдът намира, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага произнасяне на съда по мерките за процесуална принуда, а и искания в тази насока не се направиха.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Съдът счита, че с оглед искането на страните, а и предвид, че са налице условията за разглеждане на делото по глава 29 от НПК и съобразно разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК, то следва делото незабавно да се разгледа по реда на глава 29 от НПК след провеждане на разпоредителното заседание.

Предвид изложеното и на основание чл.248 ал.1 от НПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

1. Делото, образувано по внесения от Окръжна прокуратура обвинителен акт против подсъдимия В.Е.А. за престъпление по чл. 354а ал.1 изр1 предл.4 алт.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, е подсъдно на Сливенския окръжен съд.

2. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. 

3. На досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила - разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.

5. Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, не се налага привличането на резервен съдия или съдебен заседател, не се налага назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник, както и извършване на съдебни следствени действия по делегация.

6. Не се налага изменение на взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение.

7. Не са направени искания за събиране на нови доказателства от страните.

8. Налице са условията за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК и съобразно разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК, то следва делото незабавно да се разгледа по реда на глава 29 от НПК, след провеждане на разпоредителното заседание.

На основание чл.249 ал.3 от НПК определението в частта по т.3 и т.6 може да бъде обжалвано или протестирано по реда на глава ХХII от НПК – в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас, считано от днес.

 

Съдът ОБЯВИ определението на страните.

 

Предвид разпоредбата на чл.252 ал.1 от НПК съдът разгледа делото незабавно след провеждане на разпоредителното заседание, тъй като са налице основанията за разглеждането му по реда на глава 29 от НПК, по искане на страните.

 

На поименното повикване се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Сливен, се явява Окръжен прокурор Пламен Стефанов.

Подсъдимият В.А. се явява лично и с адв.И.Т. ***.

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречка да се даде ход на делото. Предвид на това, че постигнахме споразумение, моля да преминете към процедура по одобряването му, което представям в писмен вид.

Адв.Т.: Няма пречки да се даде ход на делото. Моля да постановите производството по настоящото дело да се проведе по реда на глава 29 от НПК, т.е. да одобрите сключеното между нас споразумение. В споразумението сме определили вида и размера на наказанието, моля да одобрите  същото.   

Подс.А.: Присъединявам се към казаното от защитника ми.

Съдът  СЧИТА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото. 

Самоличност на подсъдимия:

В.Е.А. – роден на ***г***, циганин, български гражданин, неграмотен, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********.

Подс.А.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата.Постигнали сме споразумение и моля да одобрите същото.

 

Адв.Т.: Нямам искания за отводи и по доказателствата. Постигнали сме споразумение с представителя на Окръжна прокуратура – Сливен, което молим да одобрите.

 

Подс.А.: Присъединявам се към казаното от защитника ми. Моля да одобрите споразумението.

 

С оглед внесеното споразумение за решаване на делото производството следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, поради което съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО по делото ще се разглежда  по реда на  глава ХХІХ от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Постигнато е споразумение по въпроса за това има ли извършено деяние, извършено ли е виновно от подсъдимия и относно размера на наказанието, както и за разноските. Моля така постигнатото споразумение да бъде одобрено от съдебния състав като непротиворечащо на закона и морала.

 

Адв.Т.: Молим да бъде одобрено постигнатото споразумение.

 

Съдът разясни на подсъдимия визираните в чл.382 ал.4 от НПК  въпроси.

Подс. В.Е.А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението за решаване на делото. Доброволно съм го подписал. Ясни са ми последиците от споразумението и това, че има действие на влязла в сила присъда и не може да се обжалва. Декларирал съм, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия процесуален ред. Съгласен съм с размера на наказанието.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предложи промени в споразумението, а именно въпросите свързани с прилагането на чл.53 от НК да се премахнат от споразумението и да се запишат по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК, след одобряване на споразумението. Съдът предложи промяна на определения в споразумението първоначален общ режим за изпълнение на наказанието, като същият следва да бъде строг на основание чл.57 ал.1 т.2 б.”б” от ЗИНЗС.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с предложените промени.

Адв.Т.: Съгласна съм чл.53 от НК да бъде записан след одобряване на споразумението от съда, както и с първоначалния режим на изтърпяване на наказанието, който да бъде строг.

Подс.А.: Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и на основание чл.382 ал.6 от НПК счита, че следва в съдебния протокол да бъде вписано окончателното съдържание на споразумението с предложените промени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Подсъдимият В.Е.А. - роден на ***г***, циганин, български гражданин, неграмотен, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2018г. и на 14.01.2018г. в гр.Сливен, в условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително по ЗКНВП, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества общо 2.015 грама нето тегло синтетичен канабиноид 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA, вещество поставено под контрол съгласно Списък 1, от които:

- на 11.01.2018г. 8бр. станиолови пликчета, съдържащи зеленокафява суха листна маса с нетно тегло 0.842гр. синтетичен канабиноид 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA, вещество поставено под контрол съгласно Списък 1,

- на 14.01.2018г. 8бр. станиолови пликчета, съдържащи зеленокафява суха листна маса с нетно тегло 1.173гр. синтетичен канабиноид 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA, вещество поставено под контрол съгласно Списък 1 - престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1, вр. чл.26 ал.1 от НК.

На подсъдимия В.Е.А., със снета по-горе самоличност, за извършеното престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, се НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК лишаване от свобода за срок от  ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл.55 ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия А. по-лекото наказание „Глоба“, предвидено в разпоредбата на чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1 от НК.

ОСЪЖДА подс.В.Е.А. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР Сливен  направените разноски в хода на досъдебното производство за експертизи в размер на 395.39лв.

На основание чл.354а ал.6 от НК предметът на престъплението – високорисково наркотично вещество – 2.015 грама синтетичен канабиноид 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA, вещество поставено под контрол съгласно Списък 1, което е предадено за съхранение в Главно управление “Митници” с приемо-предавателен протокол № 53599/26.03.2018г., да се отнеме в полза на държавата.

 

Подсъдимият В.Е.А., ЕГН ********** на основание чл.381 ал.6 от НПК е ДЕКЛАРИРАЛ,че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР: ………….…………

/Пл.СТЕФАНОВ/

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:  ………………..…

/адв.И.Т./

 

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ: ……………………..

/В.А. /

 

 

 

 

Сливенският окръжен съд, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл.382 ал.7 от НПК,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебното производство № 60/2018г. по описа на РУ на МВР Сливен, вх.№ 264/2018г., пор. № 30/2018г. по описа на Окръжна прокуратура – Сливен, сключено между Окръжна прокуратура – Сливен, подсъдимия В.Е.А.  и неговия служебен защитник адв.И.Т. ***.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство водено срещу подс.В.Е.А. по НОХД № 161/2018г. от описа на Сливенски окръжен съд.      

 

Определението е окончателно.

 

 

Съдът отправя покана към подсъдимия В.Е.А. доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на ОП – Сливен споразумение. В случай, че разноските не бъдат заплатени от подсъдимия В.Е.А., съдът УВЕДОМЯВА подсъдимия, че ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на присъдените разноски по принудителен ред.

 

 

С оглед на разпоредбата на чл.383 ал.2 от НПК, след одобряване на споразумението, съдът се произнася по прилагането на разпоредбата на чл.53 от НК по реда, предвиден в хипотезата на закона и по-точно по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК.

Съобразявайки изложеното, съдът намира, че следва вещите, приложени по делото, а именно сумата в размер на 27.70лв, състояща се от:

- 1бр. банкнота от 5.00лв,

- 5бр.монети от 2.00лв,

- 6бр. монети от 1.00лв.,

- 10бр. монети по 50ст.,

- 4бр.монети по 20ст.,

- 6бр. монети по 10ст.,

- 6бр. монети по 5ст.,

придобити чрез разпространение на наркотични вещества от подс.В.А., следва да се отнемат в полза на държавата, на основание чл.53 ал.2 б.“б“ от НК. Тези вещи са придобити чрез извършеното от подсъдимия А. престъпление по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, за което е одобрено настоящото споразумение и не подлежат на връщане или възстановяване.

Съдът намира, че следва на основание чл.53 ал.1 б.“а“ от НК, да се отнемат в полза на държавата, като вещи, принадлежащи на подс.В.Е.А., предназначени и послужили му за извършване на престъплението по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, които след одобряване на споразумението да се унищожат, като вещи без стойност, а именно:

- 2бр. разпечатани пликове с восъчен и мокър мастилен печат на сектор БНТЛ ОД МВР – Бургас, с намиращи се във всеки по 6бр. самозалепващи се полиетиленови пликчета – опаковки;

- запечатани с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ ОД МВР – Бургас 2бр. хартиени пликове с намиращи се в тях опаковки.

 Предвид гореизложеното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.53 ал.2 б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата, сумата в размер на 27.70лв, придобита чрез разпространение на наркотични вещества от подс.В.Е.А..

 

На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата като вещи принадлежащи на подс.В.Е.А., предназначени и послужили му за извършване на престъплението по чл.354а ал.1 изр.1 предл.4 алт.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно:

 - 2бр. разпечатани пликове с восъчен и мокър мастилен печат на сектор БНТЛ ОД МВР – Бургас, с намиращи се във всеки по 6бр. самозалепващи се полиетиленови пликчета – опаковки;

- запечатани с мокър мастилен печат на сектор БНТЛ ОД МВР – Бургас 2бр. хартиени пликове с намиращи се в тях опаковки,

които след одобряване на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖАТ, като вещи без стойност.

 

Определението  подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Бургаски апелативен съд, считано от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието по делото се закри в 11.00 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

 

                                                                              2.

 

 

 

                                                         СЕКРЕТАР: