П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 04.04.2018 год.

 

Сливенският окръжен съд, наказателно отделение, в публично съдебно  заседание на четвърти април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КЪНЮ ЖЕКОВ

 

 

при участието на секретар Пенка Спасова и прокурор ВИОЛЕТА КАЛАЙДЖИЕВА, сложи за разглеждане НОХД № 164 по описа за 2018 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На поименното повикване в 10:30  часа се явиха:

 

          За Окръжна прокуратура – Сливен, редовно призована, се явява прокурор Калайджиева. 

Обвиняемият В.С.Н., редовно призован, се явява лично и с упълномощения си от по-рано защитник адв. Н.Н. ***.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуална пречка за даване ход на делото.

Адв. Н.: Моля да се даде ход на делото.

          Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на същото и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано след внесено в СлОС споразумение за решаване на делото по досъдебното производство, водено срещу обв. В.С.Н. за престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1, предл.1, 4 и 5 от НК. чл.354а, ал.1, изр.2, предл.1 и 3, вр. с изр.1 от НК. Споразумението е постигнато между Окръжна прокуратура – Сливен, представлявана от прокурор Виолета КАЛАЙДЖИЕВА и защитника на обвиняемия адв. Н.Н..

    Обвиняемият В.С.Н., на основание чл. 381, ал. 6 от НПК е декларирал, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Обв. В.С.Н. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, към настоящия момент в PC "ИН" сектор "Арести" - Сливен, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********

 

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи на състава на съда и по доказателствата. Моля да одобрите споразумението. Считам че същото не противоречи на закона и морала.

Адв. Н.: Нямаме искания за отводи и по доказателствата. Моля да одобрите представеното споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

ОБВИНЯЕМИЯТ В.Н.: Разбирам в какво се състои обвинението срещу мен. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, а именно, че то има действието на влязла в сила присъда и нямам възможност за обжалване пред по-горните съдебни инстанции. Съгласен съм с тези последици. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

 

На основание чл. 382 ал. 6, от НПК, съдът, след като изслуша и становището на страните

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол окончателния вариант на споразумението за решаване на делото, както следва: 

Обв.В.С.Н. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, към настоящия момент в PC "ИН" сектор "Арести" - Сливен, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.12.2017 г. в гр.Сливен без надлежно разрешително произвел, държал с цел разпространение и разпространил високорискови наркотични вещества, съответно: произвел и държал с цел разпространение 10,787 грама метамфетамин, на стойност 269,68 лв., от които 0,237 грама със съдържание на метамфетамин 21,50% и 10,550 грама със съдържание на метамфетамин 0,24%; държал с цел разпространение 0,438 грама коноп /марихуана/ на стойност 2,63 лв., от които 0,315 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 7% и 0,123 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 4% и разпространил част от произведеното и държано количество метамфетамин, а именно 0,237 грама метамфетамин със съдържание на метамфетамин 21,50%, на стойност 5,93 лв., като продал същото на Х.Т.П.ЕГН ********** - престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1, предл.1, 4 и 5 от НК.

 

Обв.В.С.Н. със снета по-горе самоличност се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.12.2017 г. в гр.Сливен, без надлежно разрешително държал, прекурсори - 6,633 грама ефедрин/псевдоефедрин и материали - 169,307 грама натриева основа, 340,950 грама смес от органични разтворители със съдържание на натриева основа и 9,386 грама червен фосфор за производство на високорисково наркотично вещество - метамфетамин - престъпление по чл.354а, ал.1, изр.2, предл.1 и 3, вр. с изр.1 от НК;

 

На обв. В.С.Н. за извършеното престъпление по чл. 354а ал.1 изр.1 предл. 1,4 и 5 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим.

 

На основание чл.55 ал.2 от НК СЕ НАЛАГА на обв. Н. и по-лекото наказание „глоба”, предвидено в разпоредбата на чл.354а ал.1 изр.1 от НК, в размер под най-ниския предел, а именно в размер на 4000 /четири хиляди/ лева.

 

На обв. В.С.Н. за извършеното престъпление по чл. 354а ал.1 изр.2 предл. 1 и 3, вр. с изр.1 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК  се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим.

 

На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ  СЕ НАЛАГА на обв. Н. и по-лекото наказание „глоба”, предвидено в разпоредбата на чл.354а ал.1 изр.2 от НК.

На основание чл.23 ал.1 предл.2 от НК  на обв.В.С.Н. се ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим, както и ГЛОБА в размер на 4000 /четири хиляди/ лева.

 

 На основание чл.59 ал.1 от НК се ПРИСПАДА времето, през което обв. В.С.Н. е бил задържан и по отношение на него е била взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 26.02.2018 г. до привеждане на настоящото споразумение в изпълнение.

 

 

ОСЪЖДА обв. В.  С.Н. да заплати в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Сливен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 353,02 лв.

 

Веществените доказателства:

На основание чл. 354а ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението по чл.354а ал.1 изр.1 и изр.2 от НК – метамфетамин, коноп  и ефедрин - с общо тегло 17.585 грама, предаден на съхранение в ЦМУ - София с приемо-предавателен протокол № 53595 от26.03.2018 г., както и предадените като веществени доказателства по делото материали:

-   340,850 грама органичен разтворител със съдържание на натриева основа ( остатък от обекти с № 2/1 и 2/2);

-   169,132 грама натриева основа (остатък от обекти № 2/3, 8/2, 8/3, 8/4, 8/6, 8/8 и 14);

          - 9, 311 грама червен фосфор ( остатък от обекти №№ 6, 10/2 и 11/2)

 

 

На основание чл.53 ал.1 б."а" от НК се отнема в полза на държавата 1 бр. везна, запечатана в хартиен плик с печат на сектор „БНТЛ" ОД на МВР - Бургас, обозначена като обект № 9 от физико-химическа експертиза № Е25/18 г. на сектор „БНТЛ" ОД МВР - Бургас, като вещ, предназначена и послужила за извършване на престъплението.

 

Предадените като веществени доказателства по делото, а именно:

-         10 бр. празни опаковки с надпис „Клариназе", запечатани в полиетиленов плик с лепенка № В1080 на ОД на МВР - Сливен;

           - памучни тампони  с екстракти от изследваните вещества да бъдат унищожени като вещи  без стойност.

 

 

Обв. В.С.Н. на основание чл.381 ал.6 от НПК декларира, че е запознат с клаузите на настоящото споразумение, съгласен е с неговите последици и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия процесуален ред.

 

 

ПРОКУРОР:                                               

                             /В.Калайджиева/                    

 

 

          ОБВИНЯЕМ:

                                 /В. Н./

 

 

 

          ЗАЩИТНИК:

                             /адв. Н.Н./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Съдът, след като прецени, че постигнато споразумение не противоречи на закона и морала, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото по досъдебно производство № 1479/17 г. на РУ на МВР - Сливен, вх. № 582/18 г., пор. № 57/18 г. на Окръжна прокуратура - Сливен, водено срещу обв. В.С.Н. за престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1, предл.1, 4 и 5 от НК. чл.354а, ал.1, изр.2, предл.1 и 3, вр. с изр.1 от НК.

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 164/2018 г. на Сливенския окръжен съд, водено срещу обв. В.С.Н..

 

Определението е окончателно.

 

 

Съдът отправя покана към обв. Н. доброволно да заплати разноските, които се е съгласил да му бъдат възложени с постигнатото с представителя на Окръжната прокуратура споразумение, като го УВЕДОМЯВА, че в случай, че разноските не бъдат заплатени, ще бъде издаден изпълнителен лист за събиране на същите по принудителен ред.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Налице са предпоставките на чл.68 НК, поради което следва наложеното на обв.Н. наказание със споразумение  от 22.05.2017 г. по НОХД №  285/ 2017 г. „лишаване от свобода“ за срок от две години,  да се приведе в изпълнение, като се определи първоначален строг режим на изтърпяване, отделно от определеното му наказание с настоящото споразумение.

Адв.Н.:  Също считам, че са налице условията на чл.68 от НК.

Обв.Н.: Нямам какво да кажа. Налице са предпоставките наложеното ми по НОХД № 285/2017г. на РС – Сливен наказание да бъде приведено в изпълнение.

 

Като взе предвид изложеното по-горе и становищата на страните, съдът счете, че са налице предпоставките на чл.68 ал.1 от НК за привеждане в изпълнение на наложеното на обв.Н. наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири месеца по НОХД № 285/2017г. на РС – Сливен, което следва да изтърпи, съгласно чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим.

Ето защо и на основание чл.306 ал.1 т.3 от НПК, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл.68 ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на обв. В.С.Н. със споразумение  от 22.05.2017 г. по НОХД № 285/2017г. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ,  което да се изтърпи при първоначален СТОРГ режим отделно от определеното му наказание с настоящото споразумение.

 

Определението  подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Бургас, считано от днес.

 

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието по делото се закри в 11.00 часа.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            

СЕКРЕТАР: